Wprowadzenie Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2014.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się Kodeks etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Kodeks, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. 
Sposobem podania treści Kodeksu etyki do wiadomości pracowników jest jego wyłożenie do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Centrali, oddziałów regionalnych, placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniach 19 grudnia 2014 r. - 2 stycznia 2015 r.
§  3. 
1. 
Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali, dyrektorów oddziałów regionalnych, kierowników placówek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do zapoznania pracowników z treścią Kodeksu etyki oraz do przyjęcia od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z Kodeksem etyki, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.  1
 Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialna jest komórka organizacyjna właściwa w sprawach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w danej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  4. 
1. 
Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kodeksu etyki pracowników.
2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rozdział  1

Zasady ogólne

§  1. 
1. 
Kodeks etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwany dalej "Kodeksem", określa zasady postępowania w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez:
1)
pracowników zatrudnionych w Centrali, Oddziałach Regionalnych, Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2)
lekarzy rzeczoznawców współpracujących z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach umów cywilnoprawnych;
3)
stażystów odbywających staż,
4)
praktykantów odbywających praktyki,

zwanych dalej "pracownikami".

2. 
Kodeks etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Kasy w relacjach z interesantami, współpracownikami, przełożonymi oraz podwładnymi, jak również w relacjach interpersonalnych, nie związanych bezpośrednio z obowiązkami służbowymi.

Rozdział  2

Zasady postępowania

§  2. 
Pracownicy zobowiązani są do poszanowania i przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
§  3. 
1. 
Pracownicy powinni postępować zgodnie z zasadami:
1)
praworządności - pracownicy wykonują swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz mając na względzie interes publiczny;
2)
obiektywizmu - pracownicy podejmują decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa, nie ulegają wpływom i naciskom;
3)
uczciwości i rzetelności - pracownicy nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
4)
odpowiedzialności - pracownicy biorą odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania, poddają się wszelkim formom kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą". Pracownicy dbają o mienie Kasy i czuwają nad jego prawidłowym i racjonalnym wykorzystaniem;
5)
uprzejmości i kultury - pracowników cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość w stosunku do drugiego człowieka, jak również umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samoistnienia;
6)
partnerstwa - pracownicy posiadają umiejętność pracy zespołowej, wykazują inicjatywy w toku prowadzonych spraw oraz dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami;
7)
profesjonalizmu - pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzają wiedzę. Udzielają informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służą pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z obowiązków. Załatwiają sprawy służbowe dochowując terminów ustawowych;
8)
jawności - pracownicy wykonują swoją pracę w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępniają z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.
2. 
Zasady, o których mowa w ust. 1 odnoszą się do trzech obszarów, w których wizerunek Kasy zależy od postawy i zachowań pracowników, a mianowicie:
1)
relacji pomiędzy Kasą a klientami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Kasą;
2)
wzajemnych relacji między kierownictwem i pracownikami;
3)
zasad postępowania pracownika.
§  4. 
1. 
Celem Kasy jest zapewnienie pełnej satysfakcji klienta, poprzez rzetelne wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący spełnienie jego wymagań, potrzeb i oczekiwań.
2. 
Pracownicy w kontaktach z klientami lub podmiotami współpracującymi przestrzegają następujących zasad postępowania:
1)
nie podejmują arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania;
2)
wykonując swoją pracę nie kierują się sympatiami politycznymi, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym;
3)
pełniąc obowiązki, kierują się interesem publicznym i nie czerpią dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób;
4)
unikają powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im nadane mocą odnośnych przepisów;
5)
nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji;
6)
wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności;
7)
w prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych;
8)
na wniosek zainteresowanej osoby udostępniają informacje w granicach określonych przepisami i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach;
9)
przestrzegają tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków, nie wykorzystują ich dla korzyści materialnych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia;
10)
badają stale satysfakcję klientów z realizowanych na ich rzecz zadań, zgodnie z przyjętym standardem jakości usługi; wszelkie odstępstwa, które mogą wystąpić są natychmiast korygowane;
11)
stale doskonalą system dwustronnej komunikacji z klientem, wykorzystują w tym celu nowoczesne formy, np. internet;
12)
stosują jednoznaczne i przejrzyste procedury postępowania przy realizacji poszczególnych zadań i podejmowaniu decyzji.
§  5. 
1. 
Właściwe relacje pomiędzy kierownictwem a pracownikami, oparte na wzajemnym zaufaniu, tworzą sprzyjające środowisko pracy, w którym pracownik czuje się bezpieczny, ma odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i utożsamia się z Kasą.
2. 
Relacje obowiązujące między kierownictwem i pracownikami:
1)
pracownicy rozwijają swoje umiejętności, podnoszą kwalifikacje i poszerzają wiedzę merytoryczną niezbędną do wykonywania obowiązków służbowych, a pracodawca stwarza im ku temu możliwości;
2)
pracownicy są lojalni wobec pracodawcy i przełożonych, a także w stosunku do innych pracowników, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;
3)
w stosunku do przełożonych podwładni:
a)
okazują należny im szacunek,
b)
są dyspozycyjni i lojalni w granicach przestrzegania prawa i zależności służbowej,
c)
uczciwie, rzetelnie i efektywnie wypełniają powierzone im obowiązki służbowe,
d)
są kreatywni oraz innowacyjni w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
4)
w stosunku do podwładnych przełożeni:
a)
okazują należny im szacunek,
b)
nie nadużywają władzy, wynikającej z zależności służbowej,
c)
są uczciwi, obiektywni i sprawiedliwi;
5)
pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą oraz wiedzą porad i opinii włącznie z oceną legalności i celowości ich działań;
6)
pracownicy nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania zgody pracodawcy;
7)
rekrutacja i awansowanie pracowników odbywa się według określonych kryteriów dla danego stanowiska pracy;
8)
pracownicy nie są dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
9)
pracownicy mają zapewnione bezpieczne środowisko pracy, zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami prawa;
10)
pracownicy są na bieżąco informowani o polityce i celach działania Kasy;
11)
kierownictwo Kasy dąży do zapewnienia pełnej komunikacji z każdym pracownikiem;
12)
kierownictwo Kasy oraz pracownicy zobowiązani są do postępowania w sposób, który nie zagraża ani nie narusza dóbr osobistych.
§  6. 
1. 
Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
2. 
Pracownicy są zobowiązani do ujawniania przypadków marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.
3. 
Pracownicy zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Kasie swoim przełożonym lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.
4. 
Pracownicy zgłaszają przełożonym wszystkie próby wywierania nacisku na nich ze strony innych osób przy wykonywanych pracach.
5. 
Pracownicy są zobowiązani do przeciwdziałania zachowaniom noszącym znamiona mobbingu, w szczególności informując przełożonych lub pracodawcę o tego rodzaju zachowaniach.
§  7. 
1. 
Wizerunek Kasy, opinie o jakości realizowanych zadań i świadczonych usług są uzależnione od działania pracowników, ich postaw i zachowań.
2. 
Kasa, zapewniając pracownikom odpowiednie warunki i środowisko pracy, ma prawo oczekiwać od nich, aby ich postawy i zachowania były profesjonalne i etyczne.
3. 
Zasady etyki postępowania pracownika:
1)
współpracownicy mają świadomość, że pracują w jednym zespole, a ich działania mają na celu realizację wspólnego celu;
2)
we wzajemnych relacjach opierają się na szacunku i życzliwości, partnerstwie i tolerancji;
3)
są gotowi do pomocy innym pracownikom, zwłaszcza nowo przyjętym;
4)
pracownik w miejscu pracy swoją postawą, zachowaniem, sposobem prowadzenia rozmów oraz ubiorem stosownym dla urzędnika itp. podkreśla szacunek dla pracowników i klientów oraz poszanowanie ich godności;
5)
pracownika powinna zawsze cechować dbałość o swój wizerunek, zarówno w zakresie etycznym, jak i profesjonalnym.

Rozdział  3

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa

§  8. 
1. 
Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową, a w przypadku rażącego naruszenia norm etycznych postępowanie pracownika może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
2. 
Stopień realizacji postanowień Kodeksu przez pracownika podlega systematycznej ocenie przez przełożonego w ramach obowiązującego systemu oceny pracy pracownika.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  9. 
1. 
Pracownicy obowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.
2. 
Dyrektorzy Biur Centrali, oddziałów regionalnych i kierownicy placówek terenowych Kasy upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, celem propagowania zawartych w nim wartości etycznych i zasad postępowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

_______________________________ _______________________________

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

_______________________________

(stanowisko)

_______________________________

(komórka organizacyjna)

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

______________________________

(podpis pracownika)

1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 43 z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2017 r.