B.I.LP.2018.11.162

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia "Kategorii i definicji wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

(ZE.715.1.2.2018)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - mając na względzie konieczność ujednolicenia słownika pojęć stosowanych w zakresie turystyki i rekreacji na terenie Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.  Wprowadza się do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe "Kategorie i definicje wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".
§  2.  Kategorie i definicje mają zastosowanie podczas inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prowadzonej na podstawie decyzji nr 191 z dnia 18 października 2018 r.
§  3.  Ponadto kategorie i definicje stosuje się w dokumentacjach wewnętrznych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w komunikatach prasowych, materiałach informacyjnych i innych sporządzanych na potrzeby zewnętrzne przez jednostki organizacyjne PGL LP.
§  4.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.