Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 69
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 lutego 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji

W celu prawidłowego wykonywania audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się "Kartę Audytu Wewnętrznego" stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.
Traci moc decyzja nr 461 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 461).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

§ 1.
1.
Karta Audytu Wewnętrznego, zwana dalej "Kartą", określa zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji, w tym w szczególności:
1)
cele i zadania audytu wewnętrznego;
2)
zakres audytu wewnętrznego;
3)
prawa i obowiązki audytorów wewnętrznych;
4)
prawa i obowiązki kierowników i pracowników komórek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
5)
sposób dokumentowania ustaleń audytu oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń audytu.
2.
Użyte w Karcie określenia oznaczają:
1)
jednostka - Komenda Główna Policji;
2)
komórka audytowana - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji objęta audytem;
3)
kierownik komórki audytowanej - dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;
4)
ustawa - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832);
5)
audytor wewnętrzny - osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Policji, spełniająca warunki, o których mowa w art. 58 ustawy;
6)
ZAW - Zespół Audytu Wewnętrznego - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji odpowiedzialna za wykonywanie audytu wewnętrznego w jednostce.
§  2.
1.
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, prowadzoną w celu przysporzenia wartości i usprawnienia funkcjonowania jednostki.
2.
Działania o charakterze zapewniającym obejmują obiektywną ocenę systemów funkcjonujących w jednostce, dokonywaną przez audytorów wewnętrznych w celu dostarczenia Komendantowi Głównemu Policji niezależnej opinii oraz wniosków w odniesieniu do procesu, systemu lub innego zagadnienia. Charakter zadania zapewniającego oraz jego zakres są ustalane przez audytorów wewnętrznych.
3.
Działania o charakterze doradczym obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów wewnętrznych oraz składanie wniosków i mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Mogą one być wykonywane, jeżeli ich charakter nie narusza obiektywizmu i niezależności audytorów wewnętrznych oraz nie prowadzi do przejęcia przez nich odpowiedzialności kierownictwa jednostki.
§  3.
1.
Zakres audytu wewnętrznego szczegółowo określa art. 48 ustawy.
2.
Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor Wewnętrzny - Koordynator zawiadamia niezwłocznie Komendanta Głównego Policji o wszelkich próbach ograniczania lub narzucania zakresu audytu, wpływania na sposób wykonywania pracy przez ZAW oraz przekazywania informacji o rezultatach czynności audytowych.
3.
Audytorzy wewnętrzni dysponują pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.
4.
Audytorzy wewnętrzni nie uczestniczą w działalności operacyjnej jednostki objętej audytem i nie są odpowiedzialni za procesy poddawane audytowi wewnętrznemu oraz za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez swoje badanie, wnioski i uwagi wspomagają Komendanta Głównego Policji we właściwej realizacji tych procesów.
5.
Audytorom wewnętrznym nie można powierzyć takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką.
6.
Audytorzy wewnętrzni nie dysponują uprawnieniami władczymi w stosunku do pozostałych pracowników jednostki i nie ustanawiają ani nie wdrażają zasad i procedur.
§  4.
1.
Audytorzy wewnętrzni, w celu prowadzenia audytu wewnętrznego:
1)
mają prawo wglądu do wszelkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, a także do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
2)
mają prawo żądać od pracowników jednostki potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, o których mowa w pkt 1;
3)
mają zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń jednostki, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
4)
mają prawo uzyskiwać od kierownika i pracowników audytowanej komórki informacje oraz wyjaśnienia w celu zapewnienia efektywnego i wydajnego przeprowadzania audytu wewnętrznego;
5)
są uprawnieni do przeprowadzania audytów we wszystkich obszarach działalności jednostki;
6)
współpracują, w zakresie wykonywania swoich zadań i w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji, z audytorami, kontrolerami zewnętrznymi, w tym w szczególności z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli;
7)
mają prawo w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji powołać, w uzasadnionych przypadkach, rzeczoznawcę do udziału w realizacji zadania audytowego.
2.
Audytorzy wewnętrzni:
1)
są niezależni w wykonywaniu swoich zadań i podlegają, w tym zakresie, tylko przepisom prawa;
2)
postępują zgodnie z przepisami prawa oraz określonymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych "Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu" oraz "Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" określonym przez Ministra Finansów.
3.
Obowiązkiem audytorów wewnętrznych jest rzetelne, obiektywne i niezależne:
1)
ustalanie stanu faktycznego;
2)
określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
3)
przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności.
4.
Audytorzy wewnętrzni nie powinni oceniać działalności komórki organizacyjnej jednostki przez co najmniej jeden rok od daty zakończenia ich działalności w tej komórce, jeżeli ich działalność polegała na zarządzaniu komórką, bezpośrednim wykonywaniu zadań lub sprawowaniu nadzoru nad zadaniami w zakresie działalności operacyjnej lub kontroli wewnętrznej tej komórki.
5.
Komórką audytu wewnętrznego w jednostce kieruje Audytor Wewnętrzny - Koordynator, który reprezentuje ZAW zarówno wobec pracowników jednostki, jak i osób niebędących pracownikami jednostki. ZAW podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych przez niego zadań.
§  5.
1.
Funkcjonowanie systemu audytu wewnętrznego nie zwalnia kierowników komórek audytowanych z przypisanych im obowiązków związanych ze sprawowaniem przez nich kontroli wewnętrznej.
2.
Kierownicy komórek audytowanych oraz pracownicy jednostki mają obowiązek udzielania audytorom wewnętrznym wszelkich informacji i przedstawiania dokumentów, które audytorzy uznają za niezbędne dla zrealizowania celów i zadań audytu określonych w przepisach prawnych, programie zadania audytowego i standardach audytu wewnętrznego.
3.
Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy tych komórek są zobowiązani do współpracy z audytorami wewnętrznymi w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka w procesach zachodzących w tych komórkach, a także w innych czynnościach audytorskich, przy których taka współpraca jest niezbędna.
4.
Informacje i dokumenty określone w ust. 2 i 3, należy udzielać i przedkładać w formie i terminie określonym przez audytorów wewnętrznych.
5.
Kierownicy komórek audytowanych mają prawo do czynnego uczestniczenia w realizacji programu zadania audytowego, za pośrednictwem audytorów wewnętrznych, a w szczególności do:
1)
zapoznania się na każdym etapie realizacji programu zadania audytowego z ustaleniami audytorów wewnętrznych;
2)
zgłaszania uwagi i zastrzeżeń do ustaleń audytorów wewnętrznych;
3)
zgłaszania własnych rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania badanego procesu oraz procedur z nim związanych;
4)
zgłaszania zastrzeżeń co do pracy i zachowania audytorów wewnętrznych.
§  6.
1.
Przystępując do realizacji zadania audytorzy wewnętrzni realizujący zadanie audytowe przeprowadzają naradę otwierającą z udziałem kierownika audytowanej komórki lub wyznaczonego przez niego pracownika tej komórki.
2.
Po zakończeniu zadania audytowego, w celu przedstawienia jego wstępnych wyników, audytorzy wewnętrzni przeprowadzają naradę zamykającą z udziałem kierownika audytowanej komórki. W naradzie mogą uczestniczyć także osoby sprawujące nadzór nad działalnością tej komórki oraz wyznaczeni przez kierownika pracownicy.
3.
Przed naradą zamykającą audytorzy wewnętrzni mogą przekazać kierownikowi audytowanej komórki ustalenia audytu umożliwiając wcześniejsze zapoznanie się z jego wynikami.
4.
Z przeprowadzonych narad, o których mowa w ust. 1 i 2, audytorzy wewnętrzni sporządzają protokół, który podpisują osoby w nich uczestniczące.
5.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika komórki audytowanej lub pracownika, o którym mowa w ust. 1, audytorzy wewnętrzni czynią o tym wzmiankę w protokole, a wymienione osoby powinny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu.
6.
Po odbyciu narady zamykającej audytorzy wewnętrzni sporządzają i przekazują kierownikowi audytowanej komórki sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, w którym przedstawiają w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.
7.
Kierownik komórki audytowanej może zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania.
8.
Audytorzy wewnętrzni po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń przekazują po jednym egzemplarzu sprawozdania końcowego Komendantowi Głównemu Policji oraz kierownikowi komórki audytowanej.
9.
Kierownik komórki audytowanej, w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania końcowego, może zgłosić na piśmie Komendantowi Głównemu Policji swoje stanowisko do przedstawionego sprawozdania.
10.
Audytorzy wewnętrzni mogą przeprowadzić czynności sprawdzające, obejmujące ocenę działań w komórce audytowanej, podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym.
11.
Poczynione w trakcie czynności sprawdzających ustalenia audytorzy wewnętrzni zamieszczają w notatce informacyjnej, którą przekazują Komendantowi Głównemu Policji oraz kierownikowi audytowanej komórki.
12.
Audytor Wewnętrzny-Koordynator, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia Komendantowi Głównemu Policji oraz Ministrowi Finansów sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.
§  7.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określają odrębne przepisy.