Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z... - OpenLEX

Wprowadzenie jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EG.0210.4.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających w szczególności z przepisu art. 50 ust. 2 3  oraz § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 4 , w związku z art. 8 ust. 2 5  i art. 10 ust. 2 6  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Wprowadza się w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia jednolity tekst Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. (znak: EK-0102-1/09) w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
Zarządzeniem nr 89 z dnia 22 grudnia 2009 r.
2)
Zarządzeniem nr 67 z dnia 30 grudnia 2010 r.
3)
Zarządzeniem nr 73 z dnia 29 grudnia 2011 r.
4)
Zarządzeniem nr 19 z dnia 29 lutego 2012 r.
5)
Zarządzeniem nr 85 z dnia 30 listopada 2012 r.
6)
Zarządzeniem nr 61 z dnia 11 lipca 2013 r.
7)
Zarządzeniem nr 71 z dnia 9 grudnia 2014 r.
8)
Zarządzeniem nr 51 z dnia 26 czerwca 2015 r.
9)
Zarządzeniem nr 94 z dnia 22 grudnia 2015 r.
10)
Zarządzeniem nr 54 z dnia 15 grudnia 2016 r.
11)
Zarządzeniem nr 56 z dnia 22 grudnia 2016 r.
12)
Zarządzeniem nr 25 z dnia 14 lipca 2017 r.
13)
Zarządzeniem nr 48 z dnia 11 grudnia 2017 r.
14)
Zarządzeniem nr 82 z dnia 20 grudnia 2018 r.
15)
Zarządzeniem nr 73 z dnia 5 grudnia 2019 r.

(Załączników nie drukujemy - przyp. red.).

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 i 2 zarządzenia nr 78 z dnia z dnia 17 grudnia 2020 r.

(B.I.LP.21.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie nie zostały naniesione na tekst.

.................................................

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości".
4 § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.
5 Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze zm.) stanowi, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.
6 Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.