Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1302) zarządzam, co następuje:
§  1.  Wprowadzam do stosowania Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej "Instrukcją", która stanowi załącznik do decyzji.
§  2.  Instrukcja ma na celu określenie sposobu gospodarowania składnikami majątku, które zostały wycofane z użytkowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  3.  Traci moc Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi składnikami majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 października 2011r.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

grafika

Załącznik Nr  1

WNIOSEK

o wycofanie z użytkowania

Załącznik Nr  2

Decyzja nr………

z dnia…………. o wycofanie z użytkowania

Załącznik Nr  3

WNIOSEK

o dokonanie oceny przydatności wycofanych z użytkowania rzeczowych składników majątku ruchomego

Załącznik Nr  4

PROTOKÓŁ Nr ............ z dnia .............................. Z PRZEPROWADZONEJ OCENY PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KG PSP

grafika

Załącznik Nr  4.1

Wykaz zużytych składników majątku KG PSP wraz z propozycją zagospodarowania

Załącznik Nr  4.2

Wykaz zbędnych składników majątku KG PSP wraz z propozycją zagospodarowania

Załącznik Nr  4.3

Wykaz zużytych flag, symboli narodowych itp. składników majątku, które należy zniszczyć w sposób godny

Załącznik Nr  5

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KG PSP

Załącznik Nr  6

PROTOKÓŁ SPRZEDAŻY NA SUROWCE WTÓRNE/UTYLIZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KG PSP

Załącznik Nr  7

WNIOSEK

o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny* składników majątku

Załącznik Nr  8

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY składników majątku KG PSP

z dnia:…………………………

Załącznik Nr  9

PROTOKÓŁ SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KG PSP W FORMIE AUKCJI

Załącznik Nr  10

Schemat postępowania z niektórymi zbędnymi i zużytymi składnikami majątku KG PSP