Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - OpenLEX

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 76, poz. 953), zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się instrukcję obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego są obowiązani zapoznać podległych im funkcjonariuszy z instrukcją, o której mowa w § 1, najpóźniej przed rozpoczęciem czynności mających na celu zawarcie umowy.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 5/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie określenia zasad obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2007 r. Nr 1, poz. 4, z 2008 r. Nr 3, poz. 31 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 20).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Instrukcja wprowadza zasady obiegu i kontroli umów zawieranych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2.
Użyte w instrukcji określenia oznaczają:
1)
CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2)
dyrektor Biura Finansów - dyrektora Biura Finansów CBA lub osobę przez niego upoważnioną;
3)
jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną CBA;
4)
kierownik jednostki - kierownika jednostki organizacyjnej CBA lub osobę przez niego upoważnioną;
5)
funkcjonariusz - funkcjonariusza lub pracownika CBA;
6)
podpis, podpisanie - złożenie podpisu z pieczęcią imienną, lub w przypadku braku pieczęci imiennej czytelnego podpisu.

Rozdział  II

Obieg i kontrola umów, których zawarcie poprzedzone jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

§  2.
1.
Z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego występuje jednostka organizacyjna, której ono dotyczy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Szefa CBA, w tym w zakresie trybu postępowania, zatwierdzeniu przez dyrektora Biura Finansów CBA oraz po potwierdzeniu zablokowania na ten cel środków przez Biuro Finansów CBA.
2.
Wniosek powinien zawierać numer zadania z planu budżetu.
§  3.
1.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz ze stanowiącym jej załącznik projektem umowy opracowuje jednostka organizacyjna, której dotyczy zamówienie.
2.
Projekt umowy zatwierdza pod względem formalno-prawnym dyrektor Biura Prawnego CBA.
3.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza Szef CBA oraz dyrektor Biura Logistyki CBA.
§  4.
Projekt ogłoszenia zatwierdza Szef CBA na wniosek dyrektora Biura Logistyki CBA.
§  5.
1.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Szef CBA na wniosek komisji przetargowej, sporządzony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.
Komisja przetargowa ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawiadamia jego uczestników o dokonanym wyborze.
§  6.
1.
Projekt umowy, zgodny z brzmieniem projektu, o którym mowa w § 3 ust. 2 sporządza co najmniej w 4 egzemplarzach Biuro Logistyki CBA albo jednostka organizacyjna, której dotyczy zamówienie.
2.
Projekt umowy powinien zawierać w szczególności:
1)
w przypadku jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą:
a)
numer wpisu do właściwego rejestru,
b)
adres siedziby;
2)
wartość przedmiotu umowy, z wyróżnieniem kwot brutto, netto oraz stawki podatku od towarów i usług;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia;
4)
formę płatności;
5)
co najmniej 21-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu do CBA dokumentu będącego podstawą do wypłaty; w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie krótszego terminu płatności.
3.
Do projektu umowy, w zależności od przedmiotu zamówienia, dołącza się:
1)
jego opis;
2)
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
3)
formularz cenowy;
4)
kosztorys ofertowy;
5)
ofertę wykonawcy.
4.
Kierownik jednostki sporządzającej projekt umowy, zatwierdzając go wskazuje numer zapotrzebowania oraz z jakiego zadania z planu budżetu będzie ona realizowana.
§  7.
Dyrektor Biura Logistyki CBA stwierdza na umowie w jakim trybie zostało udzielone zamówienie publiczne, podpisując się pod klauzulą:

"Postępowanie przeprowadzone zgodnie z ............................ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie ........ .

..........................................

(data i podpis)".

§  8.
1.
Jeden egzemplarz projektu umowy podpisuje dyrektor Biura Prawnego CBA na dowód sprawdzenia go pod względem formalno-prawnym.
2.
Upoważniony funkcjonariusz Biura Finansów CBA rejestruje projekt umowy w rejestrze komputerowym i składa podpis na dowód zabezpieczenia środków w budżecie.
3.
Projekt umowy parafuje dyrektor Biura Finansów CBA.
4.
Szef CBA podpisuje umowę jako zamawiający i parafuje każdą jej stronę.
5.
Rejestracji i nadania umowie numeru w Centralnym Rejestrze dokonuje Biuro Prawne CBA.
6.
Merytoryczna jednostka organizacyjna doręcza po jednym egzemplarzu umowy dla wykonawcy i Biura Prawnego CBA.
7.
Egzemplarz z kompletem podpisów pozostawia się w Biurze Finansów CBA. Jeden egzemplarz pozostaje w merytorycznej jednostce organizacyjnej.
8.
Egzemplarz umowy z kompletem podpisów rejestrowany jest w Biurze Finansów CBA i opatrywany pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 1.

Rozdział  III

Obieg i kontrola umów, których zawarcie nie jest poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

§  9.
1.
Jednostka organizacyjna, której zamówienie dotyczy, sporządza umowę w co najmniej 4 egzemplarzach.
2.
Jeden egzemplarz podpisuje osoba redagująca jej treść oraz kierownik jednostki organizacyjnej, ze wskazaniem z jakiego zadania z planu budżetowego umowa będzie realizowana oraz numer zapotrzebowania.
3.
W umowie zawieranej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy w szczególności:
1)
podać nazwę firmy, adres siedziby, numer rejestru działalności gospodarczej, NIP, REGON;
2)
określić skutki finansowe z podaniem kwot netto, VAT i brutto, terminy rozpoczęcia i zakończenia robót lub usług, formę płatności oraz wskazać co najmniej 21-dniowy termin płatności liczony od daty wpływu faktury, rachunku lub innego stosownego dokumentu do CBA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie krótszego terminu płatności.
4.
Umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi powinny zawierać nazwisko, imię, adres, NIP, kwotę brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia, formę płatności oraz wskazanie co najmniej 21-dniowego terminu płatności liczonego od daty wpływu faktury, rachunku lub innego stosownego dokumentu do CBA. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie krótszego terminu płatności.
5.
Osoba fizyczna wskazana w umowie:
1)
zlecenia jako zleceniobiorca wypełnia druk "Oświadczenie dla celów podatkowych" według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz druk "Oświadczenie dla celów ZUS" według wzoru określonego w załączniku nr 3;
2)
o dzieło jako wykonawca wypełnia druk "Oświadczenie podatkowe" według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji.
6.
Dalszy obieg umowy odbywa się zgodnie z przepisami § 7 i 8.
§  10.
1.
Datę zawarcia umowy wpisuje się po zabezpieczeniu środków finansowych przez Biuro Finansów CBA i po złożeniu podpisu przez dyrektora Biura Finansów CBA oraz Szefa CBA, w dniu podpisania umowy przez zleceniobiorcę lub wykonawcę umowy.
2.
W wyjątkowych przypadkach, gdy umowa nie została jeszcze sporządzona, dopuszcza się zabezpieczenie środków przez Biuro Finansów CBA na podstawie pisma przewodniego lub zapotrzebowania sporządzonego przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za zapotrzebowanie lub realizację i zatwierdzonego przez dyrektora Biura Finansów.
3.
Pismo przewodnie powinno zawierać:
1)
nazwę kontrahenta, z którym zostanie podpisana umowa;
2)
określenie przedmiotu umowy;
3)
określenie kwoty brutto;
4)
określenie zadania budżetowego, z którego umowa będzie realizowana;
5)
podpis z pieczęcią imienną osoby merytorycznie odpowiedzialnej;
6)
podpis dyrektora Biura Finansów.
4.
Funkcjonariusz Biura Finansów CBA rejestruje pismo w rejestrze komputerowym i podpisuje się na dowód zabezpieczenia środków w budżecie.
5.
Zawartą umowę rejestruje się wraz z pismem przewodnim w Biurze Finansów CBA pod tą samą datą i numerem rejestru co zapotrzebowanie lub pismo przewodnie.
6.
Dalszy obieg umowy odbywa się zgodnie z § 7 i 8.

Załącznik Nr  1

Wzór

ZJEDNOSTKA

ORGANIZACYJNA CBA

DZIAŁNR REJESTRUDATA WPŁYWU DO BIURA FINANSÓW
ROZDZIAŁ

Załącznik Nr  2

Wzór

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH

Imię (imiona) i nazwisko zleceniobiorcy

.......................................................................................................................................................

Nazwisko rodowe .........................................................................................................................

Data urodzenia ......................................... NIP...................... PESEL ........................................

Seria i nr dowodu osobistego ............................................ Obywatelstwo ..................................

Telefon .................................................. Telefon komórkowy ....................................................

Adres zameldowania na pobyt stały:

Województwo .................................. Powiat .............................Gmina .....................................

Miejscowość .................................. Kod pocztowy .........................Ulica .................................

Nr domu .......................................................... Nr lokalu ............................................................

Adres zamieszkania (podać jeśli jest inny niż stale miejsce pobytu) ...........................................

.......................................................................................................................................................

Urząd skarbowy podatnika ...........................................................................................................

..................................................................

(data i czytelny podpis)

Załącznik Nr  3

Wzór

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW ZUS

Jako zleceniobiorca oświadczam, że:

1. jestem/nie jestem* równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej równoważnej w .....................................................................................................................

2. wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:

[] co najmniej minimalne wynagrodzenie, określone odrębnymi przepisami,

[] mniej niż minimalne wynagrodzenie.

3. jestem/nie jestem* równocześnie ubezpieczony [] jako osoba wykonująca umowę zlecenie [] agencyjną [], zawartą z (nazwa i adres) ..............................................................

................................................................................................................................................

4. jestem/nie jestem* ubezpieczony z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 i 3 (jeśli tak, określić tytuł ubezpieczenia, nazwę i adres firmy, działalności itp.) .............................

................................................................................................................................................

5. jestem/nie jestem* emerytem/rencistą* (nr świadczenia i organ, który je wypłaca) .......

................................................................................................................................................

6. jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłem 26 lat [] (nazwa i adres szkoły/ uczelni wyższej, wydział) .................................................................

................................................................................................................................................

7. pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych.

8. nazwa Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ................................

................................................................................................................................................

9. wnoszę/nie wnoszę* o dodatkowe ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania pracy na umowę zlecenie.

Zostałem/am* poinformowany/a o treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Powyższe dane składam będąc świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233. § 1 Kodeksu karnego: "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia uprzedzę zleceniodawcę na piśmie.

..................................................................................

(data i czytelny podpis)

______

* niepotrzebne skreślić

[] postawić znak "x" w odpowiedniej kratce

Załącznik Nr  4

Wzór

OŚWIADCZENIE PODATKOWE

(dotyczy umowy o dzieło)

Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................

Data urodzenia .......................................... NIP....................... PESEL ......................................

Seria i nr dowodu osobistego ...................................... Telefon ...................................................

Województwo ..................................... Powiat ...........................Gmina ....................................

Miejscowość ............................................................ Kod pocztowy...........................................

Ulica ................................................................... Nr domu ................ Nr lokalu ........................

Urząd skarbowy podatnika ...........................................................................................................

Zostałem/am* poinformowany/a* o treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Powyższe dane składam będąc świadomy/a* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia poinformuję na piśmie.

Proszę o potrącenie 20/50%* kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią umowy nr .....

.................................................................... z dnia .......................................................................

............................................................................

(data i czytelny podpis)

______

* niepotrzebne skreślić