Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się, do powszechnego stosowania, instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
2.  Do stosowania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych zobowiązani są wszyscy pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3.  W przypadku nieprzestrzegania przepisów instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych, członkowie korpusu służby cywilnej mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, natomiast pracownicy niebędący członkami korpusu służby cywilnej, do odpowiedzialności porządkowej.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 30 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 33 i 43 oraz z 2016 r. poz. 35).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA

obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej