Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu

ZO.010.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zmianami), § 6 i § 13 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. 
1.  Wprowadzam do stosowania "Instrukcję działania Zespołów Ochrony Lasu", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Zasięg terytorialny działania Zespołów Ochrony Lasu i lokalizację ich siedzib określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 28 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie racjonalizacji zasięgu terytorialnego działania Zespołów Ochrony Lasu, znak: L-3-726-14/91;
2) Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi, znak: ZO-726-18/96;
3) Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu, znak: ZO-10-1-2/2008;
4) Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu, znak: ZO.0210.2.2019.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA DZIAŁANIA Zespołów Ochrony Lasu

§  1. 
1.  Zespoły Ochrony Lasu tworzy lub likwiduje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej.
2.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala, na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, zasięgi terytorialne działania Zespołów Ochrony Lasu oraz lokalizację ich siedzib i dodatkowych pracowni.
3.  Zespołem Ochrony Lasu kieruje kierownik, zatrudniony na wniosek Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4.  Pracowników Zespołu Ochrony Lasu, na wniosek jego kierownika, zatrudnia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej.
§  2. 
1.  Zespoły Ochrony Lasu (zwane dalej ZOL) są to wewnętrzne komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2.  Zadaniem ZOL jest monitorowanie stanu lasu i zagrożeń ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych oraz zalecanie środków zaradczych, a w szczególności:
1) prowadzenie doradztwa z zakresu ochrony lasu dla jednostek PGL LP, a także podmiotów spoza LP (odpłatnie, na ich zlecenie);
2) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) przy ograniczaniu czynników szkodotwórczych w lasach;
3) prowadzenie problemowych przeglądów terenów, o których mowa w § 3 oraz oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów;
4) prowadzenie banku danych o występowaniu szkodników, chorób i szkód w środowisku leśnym w swoim zasięgu terytorialnym;
5) prowadzenie instruktażu dla nadleśnictw oraz prowadzenie i współudział w szkoleniach z zakresu ochrony lasu dla jednostek PGL LP, a także podmiotów spoza LP (odpłatnie, na ich zlecenie);
6) uczestnictwo w Komisjach Założeń Planu, Naradach Techniczno-Gospodarczych, Komisjach Projektu Planu i innych komisjach oraz naradach organizowanych przez DGLP i RDLP, dotyczących zagadnień ochrony lasu;
7) przedkładanie naczelnikowi Wydziału Ochrony Lasu w DGLP syntetycznych informacji dotyczących aktualnego stanu lasu, zagrożeń ze strony czynników szkodotwórczych w lasach i działań zmierzających do ich ograniczania;
8) współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi przy opracowywaniu prognozy występowania szkodników owadzich i chorób lasu, realizacji prac wdrożeniowych, badań oraz obserwacji z zakresu ochrony lasu, a także utrzymywanie, w miarę potrzeb, kontaktów z ośrodkami naukowymi w celu konsultacji;
9) ocena stanu zdrowotnego drzewostanów oraz występujących zagrożeń w parkach narodowych i lasach innych własności (odpłatnie, na zlecenie dyrekcji parków narodowych oraz innych podmiotów);
10) opracowywanie materiałów szkoleniowych i publikacji;
11) wykonywanie innych zadań określonych w "Instrukcji ochrony lasu".
§  3. 
1.  Przed przystąpieniem do przeglądu terenowego kierownik ZOL lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek poinformować nadleśniczego lub uzyskać zgodę innego zarządcy lub właściciela danego terenu o zamiarze podjęcia czynności na jego terenie.
2.  Obserwacje doraźne uzasadnione dynamiką i niepowtarzalnością zjawisk, odczyt wyników w zakładanych i obsługiwanych samodzielnie punktach obserwacyjnych na terenach zarządzanych lub nadzorowanych przez PGL LP, mogą być prowadzone przez ZOL bez udziału służb nadleśnictw.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZOL może przeprowadzać konsultacje dotyczące lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
4.  Na wniosek RDLP lub nadleśnictwa oraz z własnej inicjatywy ZOL przeprowadza doradztwo dotyczące lasów pozostających w zarządzie lub nadzorze Lasów Państwowych.
5.  Z lustracji terenowej ZOL sporządza notatkę służbową, którą przesyła niezwłocznie do zainteresowanej jednostki oraz do naczelnika Wydziału Ochrony Lasu w DGLP.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad działalnością ZOL sprawuje naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP, w szczególności w zakresie:
1) weryfikacji planu kosztów zgłoszonych do ujęcia w corocznych planach finansowo-gospodarczych PGL LP,
2) zatwierdzania planów pracy i ich wykonania,
3) wydatkowania przyznanych środków finansowych.
§  5.  Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, na terenie której ZOL ma swoją siedzibę, jest obowiązana zapewnić:
1) obsługę administracyjną i biurową, realizowaną między innymi poprzez zapewnienie niezbędnych pracowni, środków trwałych, niskocennych składników majątkowych, pozostałych materiałów i usług, a także pomieszczeń biurowych i pomocniczych, przystosowanych do działalności ZOL;
2) obsługę finansowo-księgową, w tym m.in.:
a) formalno-rachunkowe sprawdzanie dokumentów finansowych,
b) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych i niskocennych składników majątkowych,
c) planowanie w zakresie wskazanym powyżej oraz analiza i weryfikacja zadań przewidzianych do sfinansowania w ramach planów finansowo-gospodarczych LP;
3) obsługę techniczną zasobów RDLP udostępnionych ZOL, w tym m.in.: samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, drukarek, telefonów, faksów i innych urządzeń;
4) administrowanie komputerami wykorzystywanymi przez pracowników ZOL.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZASIĘG TERYTORIALNY działania Zespołów Ochrony Lasu, lokalizacja ich siedzib i oznaczenia

1. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Gdańsku (ZO.ZOL1) działa na terenie RDLP w Gdańsku i Toruniu.
2. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Krakowie (ZO.ZOL2) działa na terenie RDLP w Krakowie i Krośnie.
3. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Łodzi (ZO.ZOL3) działa na terenie RDLP w Łodzi i Warszawie. ZOL posiada dodatkową pracownię w Warszawie.
4. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Łopuchówku (ZO.ZOL4) działa na terenie RDLP w Poznaniu i Zielonej Górze.
5. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Olsztynie (ZO.ZOL5) działa na terenie RDLP w Olsztynie i Białymstoku.
6. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Opolu (ZO.ZOL6) działa na terenie RDLP w Katowicach.
7. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Radomiu (ZO.ZOL7) działa na terenie RDLP w Radomiu i Lublinie. ZOL posiada dodatkową pracownię w Lublinie.
8. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w Szczecinku (ZO.ZOL8) działa na terenie RDLP w Szczecinku, Szczecinie i Pile.
9. Zespół Ochrony Lasu z siedzibą we Wrocławiu (ZO.ZOL9) działa na terenie RDLP we Wrocławiu.