Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.62

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji działania zespołów ochrony lasu

ZO-010-1-2/2008

Na podstawie art. 33, ust. 1, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także § 39 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. (znak: OR-021-3/2008), zarządzam, co następuje.

§  1. Wprowadzam we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Instrukcję działania zespołów ochrony lasu", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Kierowników zespołów ochrony lasu i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych sprawujące obsługę administracyjną, biurową i socjalną ZOL zobowiązuję do postępowania zgodnego z zapisami, zawartymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  3. Traci moc zarządzenie nr 18 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 kwietnia 1998 r. w sprawie "Instrukcji działania zespołów ochrony lasu" (znak: ZO-726-17/98).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

INSTRUKCJA DZIAŁANIA ZESPOŁÓW OCHRONY LASU

Rozdział  I

Organizacja zespołów ochrony lasu

§  1.
1. Zespoły ochrony lasu, zwane dalej ZOL, są specjalistycznymi zespołami pracowniczymi, których zadaniem jest:

- monitorowanie stanu lasu i zagrożeń ze strony czynników biotycznych, abiotycznych oraz antropogenicznych, a także zalecanie środków zaradczych;

- monitorowanie stanu i zagrożeń chronionych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych;

- współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi;

- doradztwo (konsultacje, opinie, ekspertyzy, lustracje, udział w komisjach i zespołach zadaniowych) oraz szkolenia (kursy, instruktaże) w zakresie ochrony lasu, środowiska i przyrody dla: nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), a także innych jednostek spoza LP na ich prośbę;

- opracowywanie materiałów szkoleniowych i publikacji.

2. Zespoły ochrony lasu funkcjonują w strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP).
§  2.
1. ZOL tworzy lub likwiduje dyrektor generalny Lasów Państwowych na wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Lasu DGLP.
2. ZOL działający na terenie więcej niż jednej RDLP może mieć filie.
3. Filie tworzy lub likwiduje, na wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Lasu DGLP, dyrektor generalny LP.
§  3.
1. ZOL kieruje kierownik, zatrudniony na wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Lasu DGLP przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
2. Szczegółowy zakres czynności kierownika ZOL jest określony w § 4 niniejszej instrukcji.
3. W ZOL obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, czyli pracownik ZOL podlega tylko kierownikowi, od którego otrzymuje polecenia służbowe i odpowiada przed nim za ich właściwe wykonanie.
4. Kierownik ZOL opracowuje zakresy czynności pracowników.
5. Pracowników ZOL, na wniosek jego kierownika, zatrudnia dyrektor generalny Lasów Państwowych, w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Ochrony Lasu DGLP.
6. Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, po uzyskaniu akceptacji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, może doraźnie, na czas określony, zwiększyć zakres uprawnień kierownika ZOL. Zwiększenie uprawnień wymaga formy pisemnej.
§  4. Do obowiązków i uprawnień kierownika ZOL należy:

* sporządzanie planu kosztów utrzymania ZOL, do ujęcia w corocznych planach finansowo-gospodarczych PGL LP, i kontrola jego realizacji;

* przygotowanie projektów półrocznych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji;

* współpraca z wydziałami merytorycznymi prowadzącymi sprawy określone w § 1, pkt 1 w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych;

* kierowanie pracą pracowników ZOL w zakresie określonym w § 1, pkt 1;

* ustalanie zakresów czynności pracownikom ZOL;

* utrzymanie właściwej dyscypliny pracy;

* prowadzenie ewidencji czasu pracy (listy obecności, rejestru delegacji) i urlopów;

* zabezpieczenie majątku pozostającego w dyspozycji ZOL;

* wnioskowanie do jednostki LP, będącej właścicielem samochodu służbowego, o wydanie upoważnień do jego prowadzenia;

* wystawianie i podpisywanie delegacji służbowych - kierownikowi ZOL delegacje podpisuje oraz sprawdza pod względem merytorycznym, w tym dokumenty finansowe - upoważniony przez dyrektora generalnego LP pracownik ZOL;

* planowanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych oraz okolicznościowych;

* wnioskowanie w sprawach kadrowych, dotyczących pracowników ZOL;

* zatwierdzanie sprawozdań z lustracji nadleśnictw i innych jednostek organizacyjnych;

* występowanie do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o dostarczanie materiałów, informacji i opinii wykorzystywanych do oceny stanu lasu;

* współpraca z jednostkami i instytucjami zewnętrznymi, w zakresie zawartym w § 1, pkt 1;

* kontrola merytoryczna dokumentów finansowych dotyczących czynności gospodarczych i administracyjnych, zrealizowanych na zamówienie ZOL.

§  5.
1. Pracownicy zespołu ochrony lasu podlegają regulaminowi pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. Godziny oraz dni wolne od pracy kierownik ZOL uzgadnia z dyrektorem RDLP lub kierownikiem innej jednostki organizacyjnej LP, na terenie której mieści się biuro (siedziba) ZOL.

Rozdział  II

Cele i zasady działalności zespołów ochrony lasu - szczegółowy zakres działania

§  6. Zasady działania i rozliczania wyników pracy oraz szczegółowy zakres zadań ZOL ustala naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP.
§  7. Zakres podstawowych zadań i obowiązków ZOL określa "Instrukcja ochrony lasu". Ponadto do obowiązków ZOL należy:

1. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem terenowych stacji ochrony lasu przy ograniczaniu czynników szkodotwórczych w lasach.

2. Prowadzenie problemowych przeglądów obiektów wymienionych w § 8, pkt 2, zgodnie z opracowanymi planami pracy oraz oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów.

3. Prowadzenie banku danych o występowaniu szkodników, chorób i szkód w środowisku leśnym na obszarze działania.

4. Posiadanie banku danych o istniejących formach ochrony przyrody oraz występowaniu chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

5. Prowadzenie instruktażu dla nadleśnictw i współudział w szkoleniach z zakresu ochrony lasu dla nadleśnictw.

6. Uczestnictwo w komisjach techniczno-gospodarczych i naradach organizowanych przez DGLP i RDLP, dotyczących zagadnień określonych w § 1, pkt 1.

7. Przedkładanie naczelnikowi Wydziału Ochrony Lasu DGLP syntetycznych informacji, dotyczących aktualnego stanu lasu, zagrożeń ze strony czynników szkodotwórczych w lasach i podejmowanych działań zmierzających do ich ograniczania.

8. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi przy opracowywaniu prognozy występowania szkodników owadzich i chorób lasu, realizacji prac wdrożeniowych, badań oraz obserwacji z zakresu ochrony lasu; utrzymywanie, w miarę potrzeb, kontaktów z lokalnymi ośrodkami naukowymi w celu konsultacji, a także dostępu do literatury specjalistycznej.

9. Ocena stanu zdrowotnego drzewostanów oraz występujących zagrożeń w parkach narodowych i lasach innych własności (na prośbę dyrekcji parków narodowych oraz innych instytucji).

10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, udział w szkoleniach i konferencjach, bieżące śledzenie literatury przedmiotu, a także innych materiałów źródłowych, w celu wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

11. Prowadzenie doradztwa w zakresie rozpoznawania i ograniczania rozmiarów szkód powodowanych przez różne czynniki szkodotwórcze.

§  8.
1. Przed przystąpieniem do przeglądu terenowego kierownik ZOL lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek poinformować zarządcę lub właściciela danego terenu o zamiarze podjęcia czynności, które powinny być przeprowadzone w jego obecności.
2. Na wniosek RDLP lub nadleśnictwa oraz z własnej inicjatywy ZOL przeprowadza doradztwo na terenach pozostających w zarządzie lub nadzorze Lasów Państwowych; lustracja na obszarach leśnych lub gruntach przewidzianych do zalesienia innych własności następuje na wniosek nadleśniczego, sprawującego nadzór nad lasami prywatnymi lub dyrektora RDLP, sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000.
3. Z lustracji terenowej ZOL sporządza notatkę służbową wg załączonego wzoru (bez publikacji - przyp. red.), którą przesyła w terminie 14 dni do nadleśnictwa i RDLP oraz w wersji elektronicznej do DGLP.
4. Wnioski i zalecenia polustracyjne wydane przez ZOL nie są obligatoryjne dla kierownika lustrowanej jednostki.
§  9.
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością ZOL sprawuje naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, w zakresie:

- planu kosztów zgłoszonych do ujęcia w corocznych planach finansowo-gospodarczych PGL LP,

- zatwierdzania półrocznych planów pracy i rozliczania ich realizacji,

- kontroli działalności i dyscypliny pracy,

- udzielania urlopu kierownikowi ZOL,

- ustalania zadań dodatkowych dla kierowników ZOL,

- przygotowywania wniosków awansowych o przyznanie nagród i odznaczeń dla pracowników ZOL,

- wydatkowania przyznanych środków finansowych.

2. Prowadzenie akt personalnych, wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych dla pracowników ZOL pozostaje w gestii komórki organizacyjnej właściwej ds. kadr w DGLP.

Rozdział  III

Rozliczanie wydatków na działalność zespołów ochrony lasu między RDLP i DGLP

§  10.
1. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych (nadleśnictwo), na terenie której ZOL ma swoją siedzibę, jest w obowiązku zapewnić, jak dla własnych pracowników:

- obsługę administracyjną, biurową oraz socjalną, realizowaną, między innymi, poprzez zapewnienie niezbędnych pracowni, a także pomieszczeń biurowych i pomocniczych, przystosowanych do działalności ZOL, a w miarę możliwości również mieszkań;

- obsługę finansowo-księgową, w tym m.in.:

* sporządzanie list płac i wypłat wynagrodzeń,

* rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych i innych świadczeń dla pracowników ZOL,

* załatwianie ubezpieczeń pracowniczych i ich rodzin,

* formalno-rachunkowe sprawdzanie przedkładanych dokumentów finansowych,

* udzielanie zaliczek i ich rozliczanie,

* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

* naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), a także zapewnienie pracownikom ZOL oraz jego emerytowanym pracownikom możliwości korzystania ze środków tego funduszu, na zasadach przyjętych w regulaminie jednostki prowadzącej obsługę ZOL,

* wypłatę i rozliczanie pożyczek udzielonych pracownikom ZOL przez dyrektora generalnego LP na zakup samochodu używanego do celów służbowych, o terminach spłaty przyjętych w jednostkach prowadzących obsługę ZOL,

- obsługę techniczną sprzętu, w tym m.in.: komputerowego, drukarek, telefonów, faksów i innych urządzeń;

- administrowanie komputerami wykorzystywanymi przez pracowników ZOL;

- zaopatrzenie w umundurowanie w sposób przyjęty w jednostkach prowadzących obsługę ZOL oraz przysługujące świadczenia BHP, określone i unormowane Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Lasów Państwowych.

2. Dyrektor RDLP może prowadzenie spraw wymienionych w ust. 1 zlecić kierownikowi jednostki organizacyjnej LP, mającej siedzibę w miejscowości, w której mieści się biuro ZOL.
3. Procedury związane z zakupami środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych dla ZOL prowadzi komórka merytoryczna jednostki obsługującej ZOL lub DGLP.