Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.1.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 219
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurach Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

EO.0180.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. w biurach Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Poznaniu oraz Szczecinku wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.
2.  Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3.  Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w systemie tradycyjnym.
§  2.  Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników biura RDLP;
3) koordynatora czynności kancelaryjnych - pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu EZD.
§  3.  Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych podejmują decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego narzędzia EZD PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych we wcześniejszym porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej LP.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.