Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2018.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii wprowadza się do stosowania dokumentację ochrony przetwarzania danych osobowych, w skład której wchodzą:
1) Polityka ochrony danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 25 maja 2018 r.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).