Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 71/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowej profilaktyki antykorupcyjnej dla żołnierzy i pracowników cywilnych planowanych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Decyzja wprowadza dodatkową profilaktykę antykorupcyjną dla żołnierzy i pracowników cywilnych planowanych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.
§  2.  Pojęcia użyte w decyzji oznaczają:
1) żołnierz - żołnierz w czynnej służbie wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej planowany do użycia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), albo pobytu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy;
2) pracownik cywilny - pracownik cywilny zatrudniony na podstawie umowy o pracę, planowany do wejścia w skład jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa, o których mowa w art. 6 ustawy;
3) proces przygotowawczy - całokształt przedsięwzięć edukacyjno-treningowych, mających na celu przygotowanie żołnierzy lub pracowników cywilnych do użycia lub pobytu poza granicami państwa, do dnia skierowania lub delegowania ich do wykonywania tych zadań poza granicami państwa.
§  3. 
1.  Żołnierze i pracownicy cywilni są objęci w ramach procesu przygotowawczego obligatoryjnymi działaniami profilaktycznymi w zakresie antykorupcyjnym.
2.  Dowódcy (szefowie, komendanci) odpowiedzialni za prowadzenie działań przygotowawczych są obowiązani do uwzględniania w tych działaniach dodatkowej profilaktyki antykorupcyjnej zgodnie z niniejszą decyzją.
§  4.  Działania profilaktyczne w zakresie antykorupcyjnym obejmują w szczególności:
1) odbycie szkolenia e - learningowego;
2) zapoznanie się z założeniami polityki Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Building Integrity;
3) zapoznanie się z przepisami, o których mowa w art. 228, 229, 230, 230a, 296a § 1-4, 299 i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730);
4) zapoznanie się z materiałami informacyjnymi o charakterze podstawowym;
5) zapoznanie się z materiałami informacyjnymi o charakterze rozszerzonym.
§  5. 
1.  Żołnierze i pracownicy cywilni, o których mowa w § 3 ust. 1, są obowiązani do realizowania działań profilaktycznych, o których mowa w § 4 pkt 2-4.
2.  Żołnierze, o których mowa w § 3 ust. 1, planowani do objęcia stanowisk dowódczych wszystkich szczebli, są obowiązani do realizowania działań profilaktycznych, o których mowa w § 4 pkt 1-5.
§  6. 
1.  Biuro Ministra Obrony Narodowej opracuje informacje, o których mowa w § 4 pkt 2-4, i przekaże je Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji. Informacje, o których mowa w § 4 pkt 5, zostaną opracowane i przekazane Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
2.  Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wprowadzi do stosowania w procesie przygotowawczym informacje, o których mowa w ust. 1.
3.  Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udzieli wsparcia Biuru Ministra Obrony Narodowej w zakresie opracowywania materiałów, o których mowa w § 4.
§  7.  Działania profilaktyczne, o których mowa w § 4, stosuje się do procesu przygotowawczego rozpoczętego po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.