Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.14.214

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5, w związku z art. 135c ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
§  1. Z dniem 25 listopada 2008 r. wprowadzono dobrowolny i poufny system zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, zwany dalej "systemem".
§  2. System prowadzi, powołany Zarządzeniem Nr 29 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, Zespół do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, zwany dalej "Zespołem".
§  3. Zespół przyjmuje zgłoszenia do systemu na adresy wskazane na stronach internetowych:
1) Zespołu - http://www.latajmybezpiecznie.pl;
2) Urzędu Lotnictwa Cywilnego -

http://www.ulc.gov.pl.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1113.