Wprowadzenie do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji biuletynów technicznych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.21.313

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 375/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji biuletynów technicznych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP"

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcję opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji biuletynów technicznych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.*
2.
Traci moc decyzja Wiceministra Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Infrastruktury Wojskowej Nr 26 z dnia 3 lipca 1995 r. (niepublikowana).
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
______

* "Instrukcja opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji biuletynów technicznych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP" ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Logis 6/2011.