Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.86

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 73/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej"

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i § 1 pkt 7 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do użytku służbowego w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej "Wytyczne w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2.  W oparciu o wytyczne, o których mowa w § 1, uwzględniając specyfikę dowództw i jednostek wojskowych oraz wnioski i doświadczenia z poprzednich lat, właściwi dowódcy (równorzędni) na każdym szczeblu dowodzenia (do szczebla jednostki wojskowej) opracują własne wytyczne do kształtowania dyscypliny wojskowej.
§  3.  Traci moc decyzja Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2019-2020" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 72).
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Kształtowanie dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej stanowi istotny obszar realizowanej na każdym szczeblu dowodzenia działalności służbowej, zapewniającej warunki do podnoszenia świadomości prawnej i służącej przestrzeganiu przez żołnierzy przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących pełnienia służby wojskowej i wykonywania obowiązków służbowych, przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024, z późn. zm.).

Utrzymanie wysokiego poziomu dyscypliny wojskowej jest nieodzownym elementem sprawnego działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, postrzeganym zarówno w aspekcie procesu kierowania i dowodzenia, jak i wykonywania rozkazów, poleceń i decyzji wydawanych w toku służby. Element ten służy kształtowaniu pożądanych postaw żołnierzy, wynikających z chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, w tym zasad bohaterów walk o odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy polskich walczących podczas II wojny światowej w obronie niepodległości, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierzy niezłomnych, zgodnie z chlubnymi historycznymi tradycjami oręża polskiego, wyrażonymi w dewizie Wojska Polskiego "Bóg, Honor, Ojczyzna". Dyscyplina wojskowa wpływa na morale żołnierzy, co przekłada się na zdolność bojową wojsk, niezbędną do realizacji na najwyższym poziomie zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Dla zapewnienia pożądanego stanu dyscypliny wojskowej niezbędnym jest również podejmowanie odpowiednich działań profilaktyczno-dyscyplinarnych zapewniających warunki do jego tworzenia i utrzymania. Obejmować one powinny także przedsięwzięcia związane z wyróżnianiem, odznaczaniem i uhonorowywaniem żołnierzy za czyny bohaterskie, męstwo oraz trud i poświęcenie w codziennej służbie wojskowej.

Obowiązek przestrzegania dyscypliny wojskowej należy do każdego żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast kształtowanie dyscypliny wojskowej wobec podporządkowanych żołnierzy oraz niezwłoczne reagowanie na zachowania żołnierzy naruszających dyscyplinę wojskową jest obowiązkiem ich przełożonych.

Mając powyższe na względzie, w działalności służbowej w ramach kształtowania dyscypliny wojskowej należy:

1. W zakresie tworzenia warunków do przestrzegania dyscypliny wojskowej i reagowania na jej naruszenia:

1) ukierunkowywać działalność dyscyplinarną na kształtowanie odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązujących do chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, zasad żołnierzy niezłomnych, zgodnie z tradycjami oręża polskiego "Bóg, Honor, Ojczyzna";

2) kształtować wśród żołnierzy postawy zaangażowania w służbie, karności, zdyscyplinowania oraz utrzymania wysokiego morale;

3) kształtować świadomość odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy zwłaszcza za naruszenia prawa określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.) oraz naruszenia dyscypliny wojskowej pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

4) przestrzegać bezwzględnie zasady trzeźwości w służbie, zapobiegać i przeciwdziałać zażywaniu substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i nowych substancji psychoaktywnych na terenie i w obiektach jednostek wojskowych;

5) egzekwować przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych oraz prowadzić profilaktykę bezpieczeństwa na terenie i w obiektach wojskowych, jak i poza nimi;

6) przeciwdziałać wypadkom w służbie i poza służbą poprzez właściwą organizację pracy, udzielać wyczerpujących instruktaży, przestrzegać zasad BHP, apelować o rozwagę i zdrowy rozsądek w działalności służbowej i pozasłużbowej (w czasie wolnym);

7) analizować źródła, zagrożenia i skalę naruszeń dyscyplinarnych w jednostkach wojskowych oraz podejmować działania na rzecz wyeliminowania ich z szeregów wojska lub ograniczenia ich negatywnych skutków;

8) przygotowywać przełożonych dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych do stosowania wojskowych przepisów dyscyplinarnych, w tym w warunkach szczególnych, zwłaszcza podczas pełnienia służby poza granicami państwa;

9) pogłębiać znajomość wojskowych przepisów dyscyplinarnych, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w tych przepisach oraz doskonalić umiejętności ich stosowania;

10) prowadzić, przy współpracy z Żandarmerią Wojskową i Policją, działania profilaktyczne mające na celu przestrzeganie prawa i dyscypliny wojskowej oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie użytkowania pojazdów służbowych i prywatnych;

11) realizować na wszystkich szczeblach dowodzenia przedsięwzięcia mające na celu umacnianie dyscypliny wojskowej, dostosowane do specyfiki danej jednostki wojskowej;

12) rozliczać konsekwentnie każdy przypadek naruszenia dyscypliny wojskowej przez żołnierzy;

13) reagować na wszystkie naruszenia prawa, a w tym:

a) dokonywać prawidłowej kwalifikacji prawnej zaistniałego czynu. W razie potrzeby konsultować się z przedstawicielami wojskowej służby prawnej lub wojskowymi organami ścigania,

b) badać każdorazowo właściwość do reagowania dyscyplinarnego, w przypadku jej braku przekazywać sprawę uprawnionemu przełożonemu dyscyplinarnemu lub organowi ochrony porządku prawnego,

c) polecać właściwym przełożonym dyscyplinarnym wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadkach podjęcia fakultatywnej decyzji o odstąpieniu od składania wniosku przez dowódcę jednostki wojskowej o ściganie sprawcy czynu o znamionach przestępstwa albo od żądania ścigania sprawcy czynu o znamionach wykroczenia,

d) stosować w stosunku do sprawców przewinień dyscyplinarnych adekwatną reakcję dyscyplinarną;

14) egzekwować odpowiedzialność dyscyplinarną żołnierzy, niezależnie od odpowiedzialności na podstawie innych ustaw, za popełnienie czynów noszących znamiona naruszeń prawa;

15) zwracać szczególną uwagę dowódcom (równorzędnym) wszystkich szczebli na przestrzeganie przepisów dotyczących zasad noszenia umundurowania. Spowodować prowadzenie cyklicznych szkoleń w tym zakresie przez żołnierzy i pracowników służb mundurowych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (równorzędnych);

16) przestrzegać dyscypliny wykonawczej (obowiązujących zasad, norm, przepisów oraz procedur), a w przypadku jej naruszenia egzekwować odpowiedzialność wobec sprawców:

a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach służbowych,

b) realizacji zadań i czynności służbowych niezgodnie z treścią rozkazów i poleceń,

c) nieregulaminowego pełnienia służb i dyżurów,

d) naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),

e) szkód w mieniu wojskowym,

f) naruszenia zasad bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz ochrony informacji niejawnych,

g) niezłożenia lub nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego;

17) ograniczać maksymalnie ryzyko zjawiska niereagowania dyscyplinarnego, wynikające głównie z braku rozpoznania naruszeń dyscypliny lub woli przełożonego dyscyplinarnego bądź braku umiejętności egzekwowania odpowiedzialności za popełnione czyny, polegającego na:

a) spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, przebywaniu na terenach (obiektach) wojskowych w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz podejmowaniu czynności służbowych w takim stanie,

b) paleniu wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, a także paleniu papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi,

c) naruszaniu norm współżycia społecznego, mobbingu, nieposzanowaniu języka ojczystego, kultury słowa, używaniu wulgaryzmów oraz zachowań, które mają podtekst lub zamiar seksualny,

d) nieprzestrzeganiu ustawowych terminów wykorzystania urlopów wypoczynkowych, dodatkowych i nagrodowych,

e) nieterminowym poddawaniu się obowiązkowym badaniom okresowym,

f) nieprzystępowaniu z przyczyn nieusprawiedliwionych do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy,

g) podejmowaniu pracy zarobkowej bez zgody dowódcy jednostki wojskowej,

h) prowadzeniu sprzedaży i podawaniu alkoholu bez stosownej zgody i zezwolenia na terenie znajdującym się pod zarządem wojskowym,

i) nieadekwatnym do zawinienia reagowaniu dyscyplinarnym, w oparciu o wnioski otrzymane od prokuratora i sądu, w sprawie ukarania,

j) naruszeniu obowiązku pisemnego powiadomienia dowódcy jednostki wojskowej o planowanym wyjeździe za granicę w celach niezwiązanych ze służbą wojskową,

k) znieważaniu symboli państwowych i religijnych.

2. W zakresie skutecznego wykorzystania form oraz metod kształtowania postaw i zachowań żołnierzy - przełożeni na każdym szczeblu kierowania i dowodzenia, odpowiednio do posiadanej właściwości, obowiązani są:

1) przestrzegać zasad utrzymania dyscypliny wojskowej oraz przeciwdziałania naruszeń prawa i dyscypliny wojskowej, określonych w ustawie o dyscyplinie wojskowej oraz w aktach wykonawczych do niej;

2) określać na poszczególnych szczeblach dowodzenia zakres i sposób monitorowania stanu dyscypliny wojskowej w oparciu o zapisy ujęte w wytycznych;

3) oddziaływać na żołnierzy, kierując się unormowaniami zawartymi w "Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych RP" i "Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego";

4) włączać w szerszym zakresie do procesu kształtowania dyscypliny wojskowej organy przedstawicielskie poszczególnych korpusów kadry zawodowej oraz w odniesieniu do podoficerów i szeregowych korzystać również z wiedzy i doświadczenia starszych podoficerów dowództw;

5) prowadzić działania edukacyjne w celu kształtowania świadomości w zakresie ponoszenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia dyscypliny wojskowej, wykorzystując w tym względzie w szczególności zajęcia w ramach przedmiotu "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa";

6) korzystać z doświadczenia duszpasterstwa wojskowego w kształtowaniu etycznych i zdyscyplinowanych postaw żołnierskich poprzez realizację zajęć w ramach szkolenia programowego i uzupełniającego;

7) kłaść, w procesie tworzenia i funkcjonowania struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, szczególny nacisk na podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy za naruszenia prawa i dyscypliny wojskowej;

8) uwzględniać, przy podejmowaniu decyzji kadrowych, negatywne przesłanki zdyscyplinowania żołnierzy, w tym zwłaszcza:

a) w przypadku objęcia żołnierza postępowaniem w sprawie o naruszenie prawa, po wydaniu prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub przed samorządem zawodowym, lub w ślad za postanowieniem o zastosowaniu karnych lub dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, podejmować decyzje kadrowe z tym związane,

b) w procesie mianowania na kolejny stopień wojskowy uwzględniać przestrzeganie przez żołnierza dyscypliny wojskowej;

9) korzystać z posiadanych możliwości pozytywnego motywowania żołnierzy do służby, zwracając przy tym uwagę na konieczność spełniania kryteriów określonych dla wyróżnień i nagród, ich adekwatność do zasług i dokonań żołnierzy, gradację i rangę, a także okoliczności i ceremoniał wręczania wyróżnień;

10) udzielać, przy pomocy przedstawicieli wojskowej służby prawnej, wsparcia w reagowaniu dyscyplinarnym, zwłaszcza rzecznikom dyscyplinarnym oraz dowódcom pododdziałów i szefom komórek wewnętrznych;

11) wykorzystywać w działalności dyscyplinarnej "Katalog formularzy dyscyplinarnych" wprowadzony do użytku w resorcie obrony narodowej decyzją Nr 26/DK Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Katalogu formularzy dyscyplinarnych" (niepublikowana).

3. W zakresie planowania i rozliczania działalności służbowej w obszarze kształtowania dyscypliny wojskowej:

1) problematykę dyscypliny wojskowej każdorazowo uwzględniać podczas planowania i rozliczania działalności służbowej, zgodnie z zakresem i trybem prowadzenia analiz i ocen dyscypliny wojskowej, określonymi w decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie analiz i ocen dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 253), zwanej dalej "decyzją Nr 367/MON", decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 179) oraz Jednolitych procedurach działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 124/Org./DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Jednolitych procedur działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (niepublikowana), w szczególności:

a) w zamiarach do planowania działalności, planach działalności jednostek organizacyjnych, rozkazach dowódców do działalności, rozkazach dowódców w sprawie organizacji i funkcjonowania, wytycznych specjalistycznych szefów komórek wewnętrznych właściwych w sprawach dyscypliny wojskowej, planach zasadniczych przedsięwzięć, sprawozdaniach z wykonania planów działalności, decyzjach do szkolenia na rok planistyczny, planach szkolenia uzupełniającego kadry (w ramach przedmiotu "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa" i "Informacja prawna"), planach szkolenia pracowników (w przypadku zajmowania przez nich stanowisk przełożonego dyscyplinarnego żołnierzy), a także planach szkolenia programowego pododdziałów (w ramach przedmiotu "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa"),

b) w miernikach określających stopień realizacji celu zawierającego zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, zwłaszcza:

- liczbę wyróżnionych żołnierzy i byłych żołnierzy w przeliczeniu na 1 000 żołnierzy stanu ewidencyjnego ocenianej struktury organizacyjnej,

- liczbę żołnierzy i byłych żołnierzy, którzy w trakcie pełnienia służby dopuścili się popełnienia czynu o znamionach przestępstwa, na etapie ukończenia postępowania przygotowawczego o przestępstwo, w przeliczeniu na 1 000 żołnierzy stanu ewidencyjnego ocenianej struktury organizacyjnej,

- liczbę żołnierzy i byłych żołnierzy, którzy w trakcie pełnienia służby wojskowej dopuścili się popełnienia czynu o znamionach wykroczenia, na etapie ukończenia postępowania o wykroczenie oraz ukaranych za ten czyn mandatem karnym przez Żandarmerię Wojskową, w przeliczeniu na 1 000 żołnierzy stanu ewidencyjnego ocenianej struktury organizacyjnej,

- liczbę żołnierzy i byłych żołnierzy, którzy w trakcie pełnienia służby wojskowej byli sprawcami przewinień dyscyplinarnych albo innych czynów, za popełnienie, których zostali ukarani dyscyplinarnie, w przeliczeniu na 1 000 żołnierzy stanu ewidencyjnego ocenianej struktury organizacyjnej,

- liczbę żołnierzy i byłych żołnierzy, którzy w trakcie pełnienia służby wojskowej zostali objęci karnymi i dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi, w przeliczeniu na 1 000 żołnierzy stanu ewidencyjnego ocenianej struktury organizacyjnej,

c) w procesie zarządzania ryzykiem,

d) w sprawozdaniach z wykonania planów działalności na poszczególnych poziomach kierowania i dowodzenia,

e) w ramach miesięcznych ocen dyscypliny wojskowej, w formie określonej przez dowódcę danego szczebla dowodzenia, w celu koordynacji i rozliczenia zadań oraz wyciągnięcia wniosków i postawienia zadań do realizacji w następnym miesiącu,

f) podczas odpraw rozliczeniowo-zadaniowych w ramach rozliczania kompleksowego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Rektorów-Komendantów uczelni wojskowych, dowódców związków taktycznych (równorzędnych), dowódców oddziałów (równorzędnych) oraz odpraw rozliczeniowych dowódców samodzielnych batalionów (równorzędnych) oraz batalionów strukturalnych (równorzędnych),

g) podczas rozliczania dziedzinowego w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej, w formie obowiązujących analiz dyscypliny na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia, zgodnie z decyzją Nr 367/MON;

2) ściśle przestrzegać zasad i trybu meldowania o wypadku, naruszeniu dyscypliny wojskowej oraz sprawozdawczości zgodnie z decyzją Nr 367/MON:

a) składać, ze szczebla jednostki wojskowej, meldunek do bezpośredniego przełożonego i wyższych przełożonych, za pośrednictwem służby dyżurnej lub dyżurnej służby operacyjnej, w trybie określonym dla meldunków tych służb, do Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej oraz bezpośrednio do wiadomości Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o wypadku lub naruszeniu dyscypliny wojskowej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. poz. 375, z 2013 r. poz. 1677 oraz z 2016 r. poz. 1755), zwanym dalej "rozporządzeniem". Informacje zawarte w meldunku do Dyrektora Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej przekazuje się każdorazowo Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za pośrednictwem Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1,

b) składać meldunek, o którym mowa w rozporządzeniu, w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ukończeniu śledztwa lub dochodzenia w sprawie wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza będącego czynem o znamionach przestępstwa, wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, równolegle bezpośredniemu i wyższym przełożonym oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) składać meldunek, o którym mowa w rozporządzeniu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (informacji) o sposobie ukończenia postępowania karnego, uchyleniu albo zmianie prawomocnego orzeczenia, równolegle bezpośredniemu i wyższym przełożonym oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej,

d) przesyłać niezwłocznie meldunki o istotnych zmianach w sprawie będącej przedmiotem poprzednich meldunków, mających wpływ na dalszy przebieg postępowania karnego lub dyscyplinarnego oraz przebiegu służby wojskowej obwinionego (podejrzanego) żołnierza;

3) przekazywać niezwłocznie posiadaną przez Dyżurną Służbę Operacyjną Żandarmerii Wojskowej informację o zaistnieniu wypadku lub uzasadnionym przypuszczeniu naruszenia dyscypliny wojskowej:

a) Dyrektorowi Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej,

b) Dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) sprawozdania z dyscypliny wojskowej - sporządzać w określonej formie i terminach określonych w decyzji Nr 367/MON. Sprawozdania przesyłają Ministrowi Obrony Narodowej, za podległe dowództwa, jednostki wojskowe i instytucje, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,

c) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa,

e) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych,

f) dyrektorzy (dowódcy, szefowie, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

4. W zakresie tworzenia warunków do wyróżniania:

1) przestrzegać bezwzględnie określonych w wojskowych przepisach dyscyplinarnych warunków udzielania wyróżnień oraz szczegółowo dokumentować zasługi i czyny stanowiące podstawę do ich udzielania;

2) nadawać każdorazowo zgodny z ceremoniałem wojskowym, charakter i przebieg uroczystości związanych z wręczaniem udzielonych wyróżnień;

3) udzielać wyróżnień w sposób racjonalny, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami najbardziej zasłużonym żołnierzom i byłym żołnierzom tak, aby nie doprowadzić do ich deprecjacji;

4) przestrzegać obowiązującego trybu udzielania wyróżnień i nie występować do wyższego przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o wyróżnienie, jeśli do jego udzielenia jest się uprawnionym osobiście (chyba, że wyższy przełożony dyscyplinarny uzna za stosowne wyróżnić żołnierza);

5) wnioski o udzielenie wyróżnienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej - przesyłać drogą służbową poprzez Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy, pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841);

6) wnioskodawca o wyróżnienie żołnierza (byłego żołnierza) przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego - zobowiązany jest do sprawdzania przesyłanych kandydatur pod względem karalności oraz toczących się wobec niego postępowań karnych i dyscyplinarnych. Informację o powyższym sprawdzeniu i braku przeciwwskazań do wyróżnienia obowiązkowo umieszczać we wniosku;

7) składać do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym dniem wręczenia wyróżnienia, zapotrzebowania na przedmioty służące wyróżnianiu, w związku z wyróżnieniami udzielonymi przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej,

b) do dnia 31 grudnia bieżącego roku roczne zapotrzebowanie na przedmioty służące wyróżnianiu poprzez osoby wymienione w pkt 3 ppkt 4.

5. W zakresie odznaczeń i mianowań:

1) przestrzegać terminów do składania wniosków o nadawanie orderów i odznaczeń państwowych, medali resortowych żołnierzom, pracownikom resortu, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju) oraz zasad sporządzania wniosków w powyższych sprawach. W zakresie prawidłowego i terminowego występowania z wnioskami odpowiedni przełożeni, obowiązani są:

a) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych - przedstawiać zbiorczy wniosek w sprawie mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej według odrębnej decyzji - nie później niż 60 dni przed planowanym terminem mianowania,

b) wnioski o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy oraz osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej - przedstawiać najpóźniej 60 dni przed terminem mianowania określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307, z późn. zm.),

c) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - przesyłać do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej - nie później niż 60 dni przed planowanym terminem nadania,

d) wnioski o nadanie "Medalu Wojska Polskiego" - przesyłać nie później niż 120 dni przed planowanym terminem nadania medalu,

e) wnioski o nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" - przesyłać do końca kwietnia danego roku,

f) wnioski o nadanie medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" - przesyłać nie później niż 60 dni przed planowanym terminem nadania medalu,

g) wnioski w sprawie nadania odznaki "Za rany i kontuzje" - przesyłać nie później niż 60 dni przed planowanym terminem nadania odznaki;

h) weryfikować na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia poprawność składanych wniosków w sprawie mianowania żołnierzy, żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe oraz pierwszy stopień oficerski;

2) wnioski o nadawanie orderów, odznaczeń, medali resortowych i realizację mianowań - procedować zgodnie z dokumentami normatywnymi.

6. W zakresie tworzenia warunków do odznaczenia i mianowania:

1) nadawać uroczysty, zgodny z ceremoniałem wojskowym, charakter uroczystościom związanym z udzielaniem i wręczaniem odznaczeń i mianowań;

2) przestrzegać ściśle określonych w przepisach warunków nadania odznaczeń i medali oraz mianowań na wyższe stopnie wojskowe;

3) przestrzegać ściśle obowiązujących kryteriów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących nadania odznaczeń i medali oraz mianowań na wyższe stopnie wojskowe;

4) wnioski w sprawie nadania odznaczeń i medali oraz mianowań na wyższe stopnie wojskowe - przedstawiać wobec najbardziej zasłużonych żołnierzy, byłych żołnierzy, pracowników wojska i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej;

5) wnioski o nadanie orderu, odznaczenia oraz mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika (podporucznika marynarki) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadania medali resortowych i mianowania na kolejne stopnie wojskowe przez Ministra Obrony Narodowej - przesyłać, z zachowaniem drogi służbowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.