Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.185

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 160/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej"

Na podstawie art. 2 pkt 3, 4 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), w związku z art. 4, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 5 pkt 3 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do użytku "Metodykę naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej", stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.  Traci moc decyzja Nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 202).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

METODYKA NALICZANIA KOSZTÓW UTRZYMYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW MOCY PRODUKCYJNYCH LUB REMONTOWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI, A TAKŻE UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI WYKORZYSTANIA PRZEZNACZONEJ NA TEN CEL DOTACJI CELOWEJ

grafika

Załącznik Nr  A

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki na rok .........

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN PRODUKCJI / REMONTU ………

Załącznik Nr  2

ARKUSZ ZBIORCZY KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PMG

Załącznik Nr  3

WYKAZ składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w ….… roku

Załącznik Nr  4

INFORMACJA o kosztach utrzymania składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w ….… roku

Załącznik Nr  B

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI otrzymanej na podstawie umowy Nr .... / .... z dnia ......................... za rok ..................

grafika

Załącznik Nr  1

ARKUSZ ROZLICZENIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH z PMG

Załącznik Nr  2

INFORMACJA O WYKONANIU SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG za 20.... r.

Załącznik Nr  3

WYKAZ składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w … roku

Załącznik Nr  4

INFORMACJA o poniesionych kosztach utrzymania składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w ….… roku

Załącznik Nr  5

Nota PMG Nr ……… z dnia ……

Załącznik Nr  C

Wykaz pracochłonności jednostkowych procesów technologicznych zadań wynikających z PMG