Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.21.320

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 382/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych"

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się do użytku w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych "Instrukcję o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych", zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.* *
2.
Instrukcja ustala zasady funkcjonowania bibliotek oświatowych, uwzględniając ich specyfikę zawodową.
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 decyzji Nr 431/MON z dnia 24 grudnia 2013 r.

(Dz.Urz.MON.13.386) zmieniającego nin. decyzję nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanej decyzji.

.................................................

* "Instrukcja o prowadzeniu działalności wojskowych bibliotek oświatowych" ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Dep. Wych. 16/2011.