Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.21.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 377/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej"

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się do użytku "Instrukcję o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej", stanowiącą załącznik do decyzji.*
2.
Traci moc decyzja Nr 336/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 178 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 47 i Nr 19, poz. 197).
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r.
______
*
"Instrukcja o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej" ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Szt. Gen. 1639/2011.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1, 2 i 3 decyzji nr 409/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.13.364) zmieniające nin. decyzję nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanej decyzji.

.................................................