Wprowadzenie do stosowania wzorcowych projektów architektonicznych budynku mieszkalnego leśniczówki z kancelarią oraz budynków administracyjnych kancelarii leśniczego pojedynczej i kancelarii leśniczego podwójnej.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.125

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorcowych projektów architektonicznych budynku mieszkalnego leśniczówki z kancelarią oraz budynków administracyjnych kancelarii leśniczego pojedynczej i kancelarii leśniczego podwójnej

OB.770.7.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Wprowadzam do stosowania wzorcowe projekty architektoniczne:
a)
leśniczówki z kancelarią - budynek mieszkalny jednorodzinny z wydzielonymi pomieszczeniami administracyjnymi dla obsady jednego leśnictwa;
b)
kancelarii leśniczego pojedynczej - budynek administracyjny dla obsady jednego leśnictwa;
c)
kancelarii leśniczego podwójnej - budynek administracyjny dla obsady dwóch leśnictw.
Wizualizacje ww. budynków stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 
W celu ujednolicenia postępowania przygotowawczego do przeprowadzenia inwestycji wprowadza się następujące dokumenty:
a)
wzór do indywidualnego dostosowania pn. "Opis techniczny", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
b)
"Wytyczne dla potencjalnych wykonawców", stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
c)
"Propozycja potencjalnych rozwiązań dla części instalacyjnej", stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
d)
spis plików, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, dokumentacji architektoniczno-budowlanych dla dwóch typów technologii wraz ze wstępnymi obliczeniami statycznymi (udostępnianych wyłącznie w wersji elektronicznej). (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  4
1. 
Wszystkie nowo budowane leśniczówki oraz kancelarie pojedyncze i podwójne należy projektować w oparciu o projekty architektoniczne stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. 
Wszystkie nowo budowane leśniczówki oraz kancelarie pojedyncze i podwójne należy projektować w technologiach prefabrykowanego szkieletu drewnianego z maksymalnym wykorzystaniem drewnianych elementów wykończeniowych.
3. 
Wszystkie nowo budowane kancelarie dla obsady więcej niż dwóch leśnictw należy projektować w technologiach prefabrykowanego szkieletu drewnianego z maksymalnym wykorzystaniem drewnianych elementów wykończeniowych, architektonicznie zbliżone do wprowadzonych projektów wzorcowych.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017.788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 Z dniem 8 grudnia 2020 r. zawiesza się do dnia 31 grudnia 2021 r. stosowanie § 2 niniejszego zarządzenia w zawiązku z § 1 zarządzenia nr 73 z dnia 8 grudnia 2020 r. (B.I.LP.2021.1.3), zob. § 2 zarządzenia zmieniającego.