Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 29
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. .Wprowadza się do stosowania wytyczne w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym, stanowiące załącznik do decyzji.
§  2. Tracą moc wytyczne Nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie planowania osłony technicznej transportu i gospodarki morskiej przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowane.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE

w sprawie planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym

Wytyczne określają:

1) organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zobowiązane do sporządzenia planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;

2) szczegółowy zakres przedmiotowy planów oraz formę ich opracowania;

3) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów.

§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) osłonie technicznej - należy przez to rozumieć osłonę techniczną infrastruktury transportowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294), zwanym dalej "rozporządzeniem RM z dnia 3 lutego 2004 r.";
2) planie - należy przez to rozumieć plan osłony technicznej, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 3 lutego 2004 r.;
3) organach - należy przez to rozumieć organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
b) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
c) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
d) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,
e) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;
4) jednostkach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne lub bazy formowania, będące przedsiębiorcami przewidzianymi do objęcia militaryzacją, ujętymi w resortowym zestawieniu zadań lub przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ujętymi w wykazie określonym na podstawie przepisów art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), w odniesieniu do których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
§  3.
1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej "Dyrektorem BZK", sporządza "Plan osłony technicznej działów administracji rządowej - transport i gospodarka morska".
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sporządza "Plan osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym".
3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządza "Plan osłony technicznej w obszarze lotnictwa cywilnego".
4. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego sporządza według swoich właściwości "Plan osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego".
5. Jednostki bezpośrednio realizujące zadania osłony technicznej biorą udział w opracowywaniu planów, na zasadach określonych przez organy, o których mowa w ust. 2-4.
6. Plany zatwierdza Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
7. Organy, o których mowa w ust. 2-4, sporządzają dla jednostek wypisy z planów w zakresie ich zadań i obszaru działania.
8. Plany sporządza się zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania obronnego transportu i infrastruktury transportowej 2).
9. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych3).
§  4.
1. Plan składa się z części opisowej i graficznej.
2. Część opisowa planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:
1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze danego rodzaju transportu,
2) charakterystykę transportu i danej infrastruktury transportowej podlegających osłonie technicznej, w tym charakterystykę:
a) dostępnych środków transportowych,
b) tras żeglugowych,
c) techniczno-eksploatacyjną portów morskich i lotniczych,
d) morskich, lotniczych i drogowych przejść granicznych oraz wytypowanych parkingów drogowych,
e) wytypowanych centralnych dróg samochodowych (CDS), drogowych odcinków lotniskowych (DOL), dojazdów i dróg w tymczasowych rejonach przeładunkowych, dróg dojazdowych do osi przepraw promowych i do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz charakterystykę obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach tych dróg;
3) organizację punktów odkażania i dezaktywacji;
4) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej, w tym miejsca przechowywania i charakterystykę rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;
5) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi zadania osłony technicznej;
6) zasadnicze zadania w realizacji osłony technicznej transportu i wytypowanej infrastruktury transportowej;
7) strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej;
8) kierowanie i organizację łączności;
9) organizację współdziałania, w tym:
a) pomiędzy własnymi jednostkami organizacyjnymi,
b) z wojskowymi organami regulacji ruchu,
c) z oddziałami przepraw promowych rozwijanymi w ciągach CDS w wyznaczonych osiach przepraw przez szerokie przeszkody wodne,
d) z innymi poza resortowymi organami wspierającymi realizację zadań osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;
10) inne informacje uwzględniające specyfikę danego rodzaju transportu lub elementów infrastruktury obronnej;
11) arkusz uzgodnień i tabelę zmian;
12) wykaz osób posiadających prawo wglądu do planu oraz wykaz osób posiadających prawo prowadzenia prac planistycznych;
13) objaśnienie znaków i skrótów.
3. Część opisowa powinna spełniać następujące wymagania:
1) format stronic A4 w układzie pionowym o ustawieniach marginesu: lewy - 2,5 cm, prawy - 1,5 cm, górny i dolny - 1,5 cm, nagłówek - 1,8 cm, stopka - 1,25 cm;
2) typ czcionki - "Times New Roman":
a) wielkość czcionki tytułu rozdziału - 14 punktów pogrubiona,
b) wielkość czcionki tytułu podrozdziału - 12 punktów pogrubiona,
c) wielkość czcionki tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu - 12 punktów,
d) wielkość czcionki akapitu - 12 punktów,
e) odstęp między liniami tekstu - 1,5;
3) tekst akapitów - wyjustowany;
4) stronę tytułową planu określa załącznik do wytycznych.
4. Część graficzną planu sporządza się na mapie w skali 1:500 000 w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Część graficzna planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:
1) elementy infrastruktury transportowej uwzględniające specyfikę danego rodzaju transportu wraz z niezbędnymi opisami podstawowych jej parametrów;
2) dojazdy do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz portów morskich i lotniczych o priorytetowym znaczeniu;
3) dojazdy i drogi w tymczasowych rejonach przeładunkowych;
4) dojazdy do osi przepraw promowych;
5) miejsca stałej dyslokacji jednostek, a także planowane rejony ich wykorzystania oraz stanowiska kierowania własne i szczebla nadrzędnego;
6) miejsca stałej dyslokacji oraz przewidywane rejony rozmieszczenia jednostek w czasie realizacji zadań osłony technicznej;
7) rozmieszczenie materiałów i środków technicznych oraz rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;
8) miejsca rozwinięcia punktów odkażania i dezaktywacji;
9) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.
§  5.
1. Plany podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także doraźnie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian.
2. Plany sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla organu sporządzającego i jeden dla Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  6. Dyrektor BZK koordynuje i nadzoruje proces sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów.

______

2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294).

3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Załącznik

ZatwierdzamEgz. Nr ....

Minister Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

PLAN

OSŁONY TECHNICZNEJ

...................................................

Dyrektor/Prezes

..................................

..................... 2012 rok