Wprowadzenie do stosowania "Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.7.109

Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«"

OB.011.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach,

postanawia się, co następuje:
§  1. 
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytyczne do realizacji projektu rozwojowego pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Wytyczne należy stosować przy realizacji zadań zakwalifikowanych do niniejszego projektu oraz w procesie naboru wniosków o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację inwestycji w ramach niniejszego projektu Lasów Państwowych.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYTYCZNE DO REALIZACJI PROJEKTU ROZWOJOWEGO "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

Projekt "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)", realizowany jako przedsięwzięcie rozwojowe Lasów Państwowych, jest finansowany ze środków związanych z funduszem leśnym przy współudziale środków własnych jednostek Lasów Państwowych.

1. Realizacja zadań projektowych i ich monitoring

Za przygotowanie inwestycji i bezpośrednią realizację oraz rozliczenie odpowiadają jednostki organizacyjne LP zakwalifikowane do projektu.

Jednostki LP, realizujące projekt, ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowość realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności za stosowanie Prawa zamówień publicznych. Jednostki LP muszą dokonywać sumowania tożsamych zamówień publicznych tylko w ramach rocznych planów zamówień publicznych jednostki.

Planując docieplanie budynku, należy z odpowiednim wyprzedzeniem rozważyć wszelkie aspekty prawne, zarówno wynikające z prawa budowlanego, jak i prawnej ochrony przyrody. Postępowanie zgodne z prawem jest obowiązkiem inwestora (właściciela, zarządcy) oraz wykonawców. Z powyższych względów prace termomodernizacyjne należy wykonywać z uwzględnieniem ochrony ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk, biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 11 poz. 724 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75 poz. 493 z późn. zm.).

1.1. MONITORING W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA

Jednostki organizacyjne LP uczestniczące w projekcie zobowiązane są do przekazywania informacji o:

a) opóźnieniach w harmonogramie realizacji zadania stanowiących zagrożenie dla terminowej realizacji inwestycji wraz z podaniem przyczyn,

b) innych nieprzewidzianych istotnych zmianach mających wpływ na realizację zadania, w szczególności na planowane nakłady i efekty energetyczne.

Powyższe informacje powinny być kierowane do koordynatora regionalnego w RDLP lub bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury DGLP w przypadku jednostek niepodlegających RDLP. Koordynator regionalny w RDLP powinien przekazać zbiorczą informację do Wydziału Infrastruktury DGLP w postaci tabeli monitoringowej do 5 dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału roku. Wzór tabeli monitoringowej zostanie przekazany koordynatorom regionalnym odrębną korespondencją.

Monitoring ma na celu badanie postępu realizacji zadań oraz zidentyfikowanie ewentualnych oszczędności w projekcie. W przypadku powstania oszczędności w ramach jednej z realizowanych inwestycji niewykorzystane środki finansowe wracają do puli projektu i mogą zostać zagospodarowane na inne inwestycje, również w innych jednostkach LP. Nie ma możliwości rozdysponowania oszczędności w ramach jednostki, która je wygenerowała, lub danej RDLP.

1.2. MONITORING PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie jednostki LP uczestniczące w projekcie, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, zobowiązane będą do przedłożenia raportu monitorującego efekty przedsięwzięcia. Raport będzie obejmował również jednostki, które zrealizowały zadania od początku funkcjonowania projektu rozwojowego.

Raport będzie sporządzany za pełen rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończono realizację zadania (okres styczeń - grudzień) i przesyłany do końca lutego roku następującego po roku, w którym przeprowadzono inwestycję. Przez termin zakończenia realizacji zadania należy rozumieć dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót, przy czym jeżeli realizacja projektu wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będzie to data jego wydania. Forma raportu zostanie przekazana jednostkom LP odrębnym pismem.

1.3. ROZLICZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

a) Rozliczenie zadania inwestycyjnego (końcowe lub częściowe), realizowanego w danym roku kalendarzowym w ramach projektu, powinno nastąpić zgodnie z obwiązującymi zasadami rozliczeń środków związanych z funduszem leśnym.

b) Jednostki organizacyjne LP realizujące inwestycje celem uzyskania środków związanych z funduszem leśnym zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:

- sprawozdanie z realizacji zadania (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych);

- oryginał noty obciążeniowej wystawionej na DGLP;

- kopię faktury VAT/ innego równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem:

* na odwrocie faktury VAT/ innego równoważnego dokumentu księgowego wymagany jest dodatkowy zapis:

Zadanie finansowane z funduszu leśnego zrealizowane w ramach projektu rozwojowego LP "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)";

- w przypadku braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów i usług, które podlegają rozrachunkom z funduszem leśnym, jednostka organizacyjna LP, po złożeniu przez kierownika jednostki stosownego oświadczenia, ma prawo przedstawić koszty bądź nakłady na budowę środków trwałych w kwocie brutto wynikającej z faktury VAT (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych);

- zbiorcze zestawienie dowodów księgowych do noty księgowej wystawionej na DGLP, zawierające m.in. następujące elementy: nazwę dowodu księgowego, jego datę, treść operacji księgowej, wartość, kwotę finansowania ze środków funduszu leśnego, źródło finansowania, ślad rewizyjny, podpisy osoby sporządzającej i kierownika jednostki, datę i miejsce sporządzenia, nazwę jednostki;

- kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót (częściowego lub końcowego - w zależności od zaawansowania prac)

oraz w wypadku zakończenia inwestycji:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu OT lub oświadczenie kierownika jednostki o wszczęciu postępowania o dopuszczenie obiektu do użytkowania;

- dla budynków biurowych nadleśnictw, zakładów krajowych i ośrodków LP oraz dla budynków o powierzchni o regulowanej temperaturze większej niż 250 m2 (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona):

a) audyt energetyczny budynku powykonawczy (ex post),

b) świadectwo charakterystyki energetycznej,

c) tabelę efektów energetycznych i ekologicznych analogiczną jak składana przy wniosku o przyznanie środków na realizację zadania inwestycyjnego,

a dla wyżej niewymienionych budynków i tych o powierzchni o regulowanej temperaturze mniejszej niż 250 m2 - tylko dokumenty wymienione w pkt b i c.

Uzyskane efekty, wykazane w audycie energetycznym/ świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, podlegają weryfikacji i warunkują uzyskanie ostatecznego rozliczenia ze środków związanych z funduszem leśnym.

Dokumenty wymienione w ppkt b przekazywane są przez jednostki organizacyjne LP do właściwej RDLP. Jednostki niepodlegające RDLP przekazują te dokumenty bezpośrednio do Dyrekcji Generalnej LP.

d) Regionalna Dyrekcja LP przekazuje następujące dokumenty:

- zbiorczą notę księgową (podpisaną przez osoby upoważnione),

- sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym dowody księgowe, o których mowa w pkt 1.3. ppkt b,

- zbiorcze zestawienie do noty obciążeniowej zawierające następujące elementy: nazwę jednostki, nr noty księgowej jednostki, datę wystawienia, wartość, sporządził - data, datę i podpisy osób - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, źródło finansowania, podpisy głównego księgowego i dyrektora RDLP, datę i miejsce sporządzenia dokumentu, imię i nazwisko sporządzającego.

e) W wypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, za pośrednictwem RDLP lub bezpośrednio w wpadku jednostek niepodlegających RDLP, występuje się w tym celu do danej jednostki LP (w formie pisma bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

f) W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji inwestycji jednostka LP może nie otrzymać całości bądź części przyznanych środków związanych funduszem leśnym. Decyzję indywidualną każdorazowo podejmuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

1.4. WIZYTY MONITORUJĄCE ZADANIA INWESTYCYJNE

Dla ustalenia prawidłowego toku realizacji zadania inwestycyjnego w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu może odbyć się wizyta monitorująca zadanie inwestycyjne w miejscu jego realizacji.

W wizycie monitorującej zadanie inwestycyjne biorą udział pracownicy Wydziału Infrastruktury DGLP.

Z przeprowadzonej wizyty monitorującej sporządzane jest sprawozdanie (tylko dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub innych istotnych zastrzeżeń sprawozdanie będzie przekazywane do innych odpowiednich wydziałów DGLP.

2. Wybór zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach projektu

Jednostki organizacyjne LP chcące uczestniczyć w projekcie powinny na rok przed planowanym rozpoczęciem inwestycji zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację inwestycji w ramach projektu.

Do projektu "Termomodernizacja budynków PGL LP (...)" można zgłaszać zadania inwestycyjne polegające na modernizacji energetycznej budynków posiadających status obiektu niezbędnego do prowadzenia gospodarki leśnej, będących w zarządzie nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym.

2.1. ZAKRES DZIAŁAŃ I AUDYT ENERGETYCZNY

Załącznikiem niezbędnym do wniosku jest audyt energetyczny obiektu planowanego do termomodernizacji. Audyt energetyczny nie może być starszy niż sprzed 2 lat (np. dla zadań planowanych do realizacji w 2019 r. powinien być wykonany nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2017 r.).

Audyt powinien być sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Każdorazowo do audytu powinna zostać przygotowana dodatkowa tabela efektów energetycznych i ekologicznych, podpisana przez audytora energetycznego, która stanowić powinna załącznik do wniosku.

W ramach projektu możliwe do realizacji są następujące działania:

- ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną;

- modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej;

- modernizacja/wymiana źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach;

- modernizacja/wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji;

- zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła;

- zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu);

- zastosowanie energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń (jedynie w budynkach biurowych);

- wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

W wypadku ulepszeń polegających na poprawie izolacyjności cieplnej przegród (docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, obowiązujące od roku 2021 4 .

Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy stosować Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne LP budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych. Obowiązują również wytyczne zawarte "Informatorze w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP", wprowadzonym Zarządzeniem nr 93 z dnia 17 grudnia 2012 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przy czym należy mieć na uwadze obowiązek stosowania powszechnie obowiązującego prawa.

W wypadku budynków mieszkalnych wskazane jest dokładne przenalizowanie zasadności modernizacji tych budynków, w szczególności w odniesieniu do planowania wysokich nakładów inwestycyjnych i montażu nowych instalacji na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej (odnawialne źródła energii - kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła), których koszty eksploatacji pokrywają głównie użytkownicy obiektu.

Dla zadań mających na celu realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2017 poz. 130) należy stosować metody obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania tych budynków i ich właściwościach - tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr. 43 poz. 346 z poźn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W celu modernizacji lub wymiany oświetlenia należy metody obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498) oraz uwzględnia się specyficzne wymagania w zakresie pomiarów, parametrów i jakości oświetlenia określone w przepisach odrębnych i w Polskich Normach. Wyniki obliczeń powinny stanowić załącznik do audytu energetycznego.

Urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się co najmniej minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. W wypadku zaistnienia konieczności zastosowania kotłów na paliwa stałe zaleca się umieszczenie w audycie wymogu, aby kotły takie spełniały wymagania dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i kotłów na paliwa stałe. Stosowane w termomodernizacji urządzenia powinny spełnić wymagania, jakie od końca 2020 r. będą obowiązywały, i wymagania te powinny zostać opisane w audycie energetycznym jako wytyczna dla projektanta.

Zastosowanie i dobór wielkości instalacji OZE, jak również urządzeń mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji muszą być na etapie wykonywania audytu energetycznego określone na podstawie analizy bilansu energetycznego i zapewniać możliwość efektywnego wykorzystania całości energii wytwarzanej z tej instalacji w budynku. Można rozważać oddawanie do sieci energetycznej nadwyżek wyprodukowanej energii, ale jedynie po wykazaniu ekonomicznej opłacalności takiego działania.

W trakcie termomodernizacji zaleca się wykonać tzw. próbę szczelności powietrznej budynku - należy ją przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i przechodzących przez nie instalacji przy użyciu drzwi nawiewnych (Blower Door).

2.2. FINANSOWANIE ZADAŃ

Zadania inwestycyjne w ramach projektu finansowane są ze środków związanych z funduszem leśnym przy współudziale środków własnych jednostek Lasów Państwowych.

Finansowaniu ze środków związanych z funduszem leśnym podlegać mogą wyłącznie koszty związane z modernizacją energetyczną budynku, materiały oraz koszty robocizny, które zostały wskazane w audycie energetycznym.

Pozostałe koszty powinny stanowić wkład własny jednostki LP, są to m.in.:

- koszty prac dodatkowych niezwiązane z modernizacją energetyczną budynków (tj. rozbudowy, przebudowy, adaptacje, wyposażenie, zagospodarowanie terenu itp.);

- koszty opracowania kosztorysów, projektów i dokumentacji;

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz ewentualnych ekspertyz;

- koszty nadzoru budowlanego/inwestorskiego;

- koszty innych prac nieokreślonych w audycie energetycznym.

Jednostki organizacyjne LP, którym przy realizacji inwestycji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, mogą otrzymać środki finansowe w kwocie brutto, pozostałym jednostkom przysługuje finansowanie w kwocie netto.

Pula środków na dany rok, przeznaczona na realizację zadań termomodernizacyjnych, zostanie ustalona w trakcie prac nad prowizorium planu finansowo-gospodarczego LP. Zostanie ona podzielona zgodnie z przeznaczeniem na realizację:

a) zadań inwestycyjnych w ramach naboru wniosków na dany rok kalendarzowy w podziale na:

- budynki biurowe, zakładów krajowych, ośrodków LP i innych obiektów będących w zarządzie LP (80% puli środków na nowe inwestycje),

- budynki mieszkalne (20% puli środków na nowe inwestycje);

b) zadań inwestycyjnych kontynuowanych, dla których w poprzednich latach przyznano środki na realizację zadań termomodernizacyjnych zgodnie z przedłożonymi przez jednostki wnioskami.

2.3. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYBORU ZADAŃ DO PROJEKTU

Za wniosek kompletny uważa się wniosek wypełniony na obowiązującym wzorze wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych), pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 5 , przesłany do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie ogłoszonego naboru. Termin naboru będzie przekazany jednostkom LP odrębnym pismem.

Wniosek powinien zostać wypełniony dla każdego z budynków z osobna. Wyjątkiem mogą być zadania inwestycyjne nierozerwalnie obejmujące kompleks budynków.

Wnioski na kontynuację zadań inwestycyjnych z roku poprzedniego powinny być składane ponownie w przypadku konieczności zmiany zakresu rzeczowego zadania bądź zmiany wnioskowanej kwoty środków funduszu leśnego. W takiej sytuacji należy dołączyć stosowne uzasadnienie.

2.3.1. Kryteria wyboru zadań do projektu

Wybór inwestycji do projektu na rok kolejny odbywa się w systemie oceny punktowej na podstawie poniższych kryteriów wyboru:

a) Kryteria dostępu

Lp.Nazwa kryteriumOpis kryterium
1.Posiadanie dokumentacji definiującej zakres modernizacji energetycznej budynkuWarunkiem spełnienia kryterium jest przedstawienie audytu energetycznego budynku, w którym zdefiniowany będzie najbardziej optymalny zakres modernizacji energetycznej budynku pod względem ekonomiczno-technicznym
2.Ujęcie zadania inwestycyjnego w średniookresowych planach nakładów jednostkiWarunkiem spełniania kryterium jest ujęcie przez jednostkę LP inwestycji w średniookresowych planach nakładów jednostki zgodnie z Zarządzeniem nr 11 z dnia 5 kwietnia 2011 r.
3.Zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25% w stosunku do stanu istniejącegoWarunek jest spełniony, gdy jest wykazane, że realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku o minimum 25%. Powyższa wartość będzie weryfikowana na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku i wyliczeń dotyczących energii końcowej

b) Kryteria punktowe

Lp.Nazwa kryteriumOpis kryterium i zasady ocenyMaks. liczba punktów
1234
1.Gotowość do realizacji projektu3 pkt - posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej oraz przedstawienie deklaracji jednostki LP o dysponowaniu w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji kompletem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do jej realizacji. Ocena kryterium na podstawie oświadczenia jednostki LP3
2.Stopień zwiększenia efektywności energetycznej inwestycji1 pkt - wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 25% do 40% (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej 25% do 30% włącznie)

3 pkt - wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 40% do 60% (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej 30% do 40% włącznie)

5 pkt - wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej 40%). Ocena kryterium na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku i danych z wniosku o przyznanie środków, na podstawie wyliczeń dotyczących energii końcowej

5
3.Nakład środków związanych funduszem leśnym na jednostkową oszczędność energiiWartość planowanych nakładów środków związanych z funduszem leśnym na jednostkową oszczędność energii końcowej (GJ/rok). Za osiągniecie wartości X (liczonej jako iloraz wysokości wnioskowanych środków związanych z funduszem leśnym [zł] na roczną oszczędność energii końcowej [GJ/rok]) w ramach poszczególnych przedziałów zostaną przyznane następujące punkty:

1 pkt - X > 2000

2 pkt - 1500 < X ≤ 2000

3 pkt - 1000 < X ≤ 1500

4 pkt - 500 < X ≤ 1000

5 pkt - X ≤ 500.

Ocena kryterium na podstawie danych przedstawionych we wniosku i audycie energetycznym

5
4.Kompleksowość projektuOcena na postawie wskazanego w audycie energetycznym najbardziej optymalnego zakresu inwestycji pod względem ekonomiczno-technicznym w podziale na 3 typy działań:

TYP 1 - Termomodernizacja energetyczna budynku,

TYP 2 - Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie budynku do sieci nośników ciepła,

YP 3 - Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

1 pkt - realizacja jednego z typów działań

2 pkt - realizacja projektu polegającego na termomodernizacji wraz z wykorzystaniem OZE (1 typ + 3 typ) lub wymiana/modernizacja źródła ciepła wraz z wykorzystaniem OZE (2 typ + 3 typ), także wraz z systemem zarządzania energią lub wymianą oświetlenia na energooszczędne

3 pkt - realizacja łącznie trzech typów projektów lub wymiana/modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją (1 typ + 2 typ)

5 pkt - realizacja wszystkich 3 typów działań wraz z systemem zarządzania energią lub wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Ocena kryterium na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku

5
5.Wkład środków własnychDodatkowe punkty dla zadań, które mają największy wkład własnych środków:

0 pkt - poniżej 15%

1 pkt - 15%-30%

2 pkt - 30%-50%

3 pkt - powyżej 50%.

Ocena kryterium na podstawie danych przedstawionych we wniosku

3
6.Istotność inwestycji dla realizacji celów PGL LP0-3 pkt - przyznawane przez Wydział Infrastruktury DGLP na podstawie oceny istotności inwestycji dla realizacji celów PGL LP3

Maksymalna liczba punktów: 24.

Ocenie podlegać będą wyłącznie inwestycje, które spełnią obowiązujące kryteria dostępu. Inwestycje najwyżej ocenione zostaną zakwalifikowane do projektu, aż do wyczerpania dostępnej puli środków przeznaczonych na realizację projektu.

Dyrektor Generalny LP może wskazać, do zakwalifikowania do projektu, inwestycje mające szczególne znaczenie dla PGL LP. Inwestycje wskazane w ww. trybie nie podlegają ocenie punktowej.

2.3.2. Lista zadań zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa

Lista zadań inwestycyjnych do projektu na rok kolejny zostanie ogłoszona na etapie przygotowywania prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok kolejny.

Inwestycje spełniające kryteria wyboru zadań do projektu, dla których nie wystarczyło środków finansowych w ramach rocznego budżetu, zostaną wpisane na listę rezerwową i w wypadku ich zwolnienia, w ramach wygenerowanych oszczędności w projekcie, mogą zostać włączone do projektu w danym roku. Ujęcie zadania na liście rezerwowej nie gwarantuje przyznania środków finansowych w roku kolejnym. W wypadku chęci uczestniczenia w projekcie w roku kolejnym należy przedłożyć stosowny wniosek w terminie naboru.

Wzory dokumentów:

1. Wzór sprawozdania z realizacji zadania w projekcie "Termomodernizacja budynków PGL LP (...)"

2. Wzór oświadczenia ws. podatku VAT

3. Wzór wniosku o przyznanie środków funduszu leśnego wraz z załącznikami

(Wzorów dokumentów nie drukujemy - przyp. red.).

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017.788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 z poźn. zm.).
5 Nie dotyczy jednostek niepodlegających RDLP