Wprowadzenie do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9859.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2020 r.

WYTYCZNE Nr 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9859

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W celu realizacji norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.) zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9859 - "Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem" (wydanie czwarte).
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do wytycznych.
§  2. 
Tracą moc wytyczne nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9859 (Dz. Urz. ULC poz. 66).
§  3. 
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem