Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.8.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.

WYTYCZNE NR 9
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9674 AN/946

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
§  1.
1. W celu jednolitego stosowania norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 4, 11, 14 i 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), w zakresie pozyskiwania współrzędnych geograficznych i wartości składowego układu wysokościowego w odniesieniu do WGS-84 zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9674 AN/946 (wydanie drugie) "Podręcznik Światowego Systemu Geodezyjnego -1984 (WGS-84) ".
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do wytycznych3).
§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu Jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 3311 Nr 82, poz. 558.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

3) Załącznik do niniejszych wytycznych jest dostępny w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (22) 520 73 14, (22) 520 73 15.