Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych "Części I, Części II i Części III Podręcznika wdrażania projektu dla Projektu »Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP«"

ZI-1-364-26-2/12

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§  1. W związku z realizacją projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP", dla którego podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00.00-001/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wprowadzam do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych:
- "Podręcznik wdrażania projektu" - część I,
- "Podręcznik wdrażania projektu" - część II,
- "Podręcznik wdrażania projektu" - część III.
§  2. Jednostka Realizująca Projekt, funkcjonująca w strukturze Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, wprowadza aktualizacje podręcznika nie częściej niż raz na kwartał. O wprowadzonych zmianach CKPŚ informuje regionalnych koordynatorów Projektu, którzy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania tych informacji koordynatorom w nadleśnictwach biorących udział w Projekcie. Aktualna wersja podręcznika znajdować się będzie na stronie internetowej CKPŚ w zakładce "Rekultywacja poligonów", dostępnej po zalogowaniu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

- "Podręcznik wdrażania projektu" - część I "Zakres projektu",
- "Podręcznik wdrażania projektu" - część II "Wytyczne do realizacji projektu",
- "Podręcznik wdrażania projektu" - część III "Przygotowanie i ocena wniosku o płatność". (Załączników nie drukujemy1) - przyp. red.).
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl