Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2010.2.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 25 ust. 10 w związku z art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1247 i Nr 219, poz. 1706) i z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do stosowania regulamin w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 11 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Zarządzie Obsługi MSZ oraz placówkach zagranicznych.
§  3. Do prac komisji przetargowych wyznaczonych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Zarządzie Obsługi MSZ oraz placówkach zagranicznych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

REGULAMIN

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy lub roboty budowlane.
2. Użyte w regulaminie oraz w załącznikach do regulaminu określenia oznaczają:
1) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);
2) wartość zamówienia - należy przez to rozumieć wartość zamówienia określoną w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych;
3) zamawiający - należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
4) kierownik zamawiającego - należy przez to rozumieć: dyrektora generalnego służby zagranicznej albo osobę przez niego upoważnioną w zakresie jego właściwości działania;
5) komisja - należy przez to rozumieć komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania;
6) Ministerstwo - należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
7) dyrektor komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora dysponującego upoważnieniem do zaciągania zobowiązań;
8) BPZP - należy przez to rozumieć komórkę właściwą w sprawach zamówień publicznych;
9) główny księgowy - należy przez to rozumieć głównego księgowego resortu albo głównego księgowego (jednostki budżetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych);
10) naczelnik wydziału - w zależności od właściwości naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych albo naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych związanych z Przewodnictwem RP w Radzie UE;
11) postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego;
12) Wspólny Słownik Zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych (CPV) na potrzeby zamówień publicznych (dostępny na stronie http://www.uzp.gov.pl).
§  2.
1. Rozróżnia się następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) postępowania, do których stosuje się przepisy ustawy;
2) postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy; tj. dotyczące zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa;
3) postępowania, do których nie stosuje się przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, tj. dotyczące zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
2. Postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeprowadza się w oparciu o przepisy ustawy oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeprowadza się w oparciu o postanowienia odrębnego zarządzenia z uwzględnieniem postanowień rozdziału 4, 5 i 6 regulaminu.
4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 przeprowadza się w oparciu o postanowienia rozdziału 7 regulaminu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 4 i 6 regulaminu.
5. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie także inne przepisy wewnętrzne, w szczególności dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych, zamawiania analiz i ekspertyz oraz obiegu dokumentów księgowych.
6. Zamówienia, niezależnie od ich wartości, udzielane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców.
8. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby - w zakresie, w jakim kierownik zamawiającego powierzył im pisemnie, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, wykonywanie czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania.

Rozdział  2

Planowanie zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy

§  3.
1. Udzielanie zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbywa się na podstawie rocznego planu zamówień publicznych.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych w terminie do 1 grudnia każdego roku, obowiązani są do sporządzenia i przekazania do BPZP, w formie elektronicznej, a następnie w postaci podpisanego przez siebie wydruku, planu zamówień publicznych obejmującego wszystkie przypadki, w których przewidują wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nadchodzącym roku budżetowym. Wzór planu należy wypełnić w formie elektronicznej w rejestrze zamówień publicznych. Wydruku dokonuje się poprzez opcję dostępną w systemie.
3. BPZP w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 2, przekazane przez dyrektorów komórek organizacyjnych sporządza "Plan zamówień publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych" i niezwłocznie przekazuje go głównemu księgowemu, który stwierdza zgodność Planu z projektem budżetu, a następnie dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej do zatwierdzenia.
4. Po zatwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 BPZP przekazuje "Plan zamówień publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych" do publikacji na stronie internetowej Ministerstwa.
5. W przypadku konieczności dokonania korekty planowanych zamówień dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje wniosek do BPZP. Po potwierdzeniu środków przez głównego księgowego oraz zatwierdzeniu wniosku przez kierownika zamawiającego dyrektor komórki organizacyjnej dokonuje stosownej korekty w elektronicznym rejestrze zamówień publicznych, o którym mowa w ust. 2 oraz przekazuje korektę planu zamówień publicznych do BPZP.
6. BPZP raz na kwartał przekazuje dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej sprawozdanie z realizacji Planu zamówień publicznych.
§  4. Przy sporządzaniu planów należy zwrócić uwagę na wynikający z przepisu art. 32 ust. 2 ustawy zakaz dzielenia zamówienia na części oraz zaniżania jego wartości. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy wyjaśniać z BPZP.

Rozdział  3

Udzielanie zamówień publicznych objętych stosowaniem ustawy w Ministerstwie

§  5. Postanowienia ogólne
1. W zakresie postępowań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dyrektorzy komórek organizacyjnych występują za pośrednictwem BPZP do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 125.000 euro wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest zatwierdzany przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazany w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania, powinien zawierać:
1) nazwę komórki organizacyjnej wnioskującej o przeprowadzenie postępowania;
2) zwięzłą nazwę nadaną zamówieniu;
3) pozycję, pod którą zamówienie występuje w Planie zamówień publicznych Ministerstwa;
4) symbol CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień;
5) pożądany termin realizacji zamówienia;
6) wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w złotych i w euro oraz wartość brutto wyrażoną w złotych wraz z określeniem daty jej ustalenia;
7) uzasadnienie, którego treść ze wskazaniem wnioskującego zostanie opublikowana w BIP MSZ;
8) imię i nazwisko osoby (lub osób) dokonującej ustalenia wartości zamówienia wraz z podaniem podstawy jej ustalenia;
9) potwierdzenie przez głównego księgowego faktu posiadania przez wnioskodawcę środków umożliwiających realizację zamówienia publicznego;
10) wskazanie spośród pracowników komórki wnioskującej lub innej właściwej ze względu na przedmiot zamówienia minimum trzech osób przewidzianych do pracy w komisji przetargowej, będących specjalistami z dziedziny stanowiącej przedmiot zamówienia;
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie załącznika do wniosku, przygotowany zgodnie z działem II, rozdział 2 ustawy;
12) kalkulację wartości szacunkowej zamówienia w formie załącznika do wniosku;
13) istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy uzgodnione i parafowane przez radcę prawnego, w formie załącznika do wniosku;
14) inne istotne informacje dotyczące postępowania w tym niezbędnych warunków wymaganych od wykonawców i proponowanych kryteriów oceny ofert;
15) sugerowany tryb udzielenia zamówienia.
4. Wskazanie dotyczące pracowników innej komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 10 następuje w wyniku porozumienia z dyrektorem tej komórki.
5. Zatwierdzony przez kierownika zamawiającego wniosek przekazywany jest, celem realizacji, naczelnikowi wydziału.
6. Zatwierdzonemu wnioskowi nadaje się numer postępowania wg rejestru zamówień publicznych Ministerstwa.
7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6 prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.
8. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale powołuje się komisję.
9. Dokumentację z przeprowadzonego postępowania przechowuje BPZP.
10. Komórka właściwa ds. obsługi finansów ministerstwa odpowiada za:
1) przyjmowanie wadium oraz w przypadku gdy jest ono składane w formie niepieniężnej, przechowywanie dokumentów wadialnych i potwierdzanie ich przyjęcia od BPZP;
2) zwrot wadium niezwłocznie po przekazaniu wniosku naczelnika wydziału;
3) przyjmowanie i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§  6.
1. Komisję powołuje i odwołuje w drodze decyzji kierownik zamawiającego.
2. Projekt decyzji w sprawie powołania komisji opracowuje naczelnik wydziału na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, w sprawie powołania komisji określa się:
1) tytuł postępowania;
2) skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.
4. Przewodniczący i sekretarz komisji są powoływani spośród pracowników BPZP.
§  7.
1. Prace komisji koordynuje naczelnik wydziału.
2. Naczelnik, o którym mowa w ust. 1 nie wchodzi w skład komisji, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Koordynacja prac komisji w szczególności polega na:
1) wskazaniu kandydata na przewodniczącego i sekretarza komisji;
2) sprawdzaniu terminowej realizacji czynności wynikających z określonych w ustawie trybów postępowania o udzielenie zamówienia;
3) udzielaniu pomocy w związku z wykonywanymi czynnościami w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W zależności od potrzeb kierownik zamawiającego może powołać naczelnika wydziału w skład komisji.
§  8.
1. W skład komisji powołuje się co najmniej 3 członków.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
3. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji.
§  9.
1. Odwołanie członka komisji następuje w trybie decyzji kierownika zamawiającego.
2. Decyzja powinna wskazywać przyczyny odwołania członka komisji.
3. Projekt decyzji w sprawie odwołania członka komisji opracowuje przewodniczący komisji.
4. Projekt decyzji w sprawie odwołania przewodniczącego przygotowuje w zakresie swojej właściwości naczelnik wydziału.
5. Po odwołaniu członka komisji jej skład uzupełnia się w trybie określonym w § 6, chyba że liczba członków komisji przetargowej jest nie mniejsza niż 3 i brak uzupełnienia jej składu nie wpłynie na prawidłową jej pracę.
§  10.
1. Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo innego zakończenia postępowania.
3. Miejsce i termin posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący komisji.
§  11.
1. Komisja dokumentuje wykonywane czynności sporządzając pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
2. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych ocen.
3. Członkom komisji nie przysługuje prawo wstrzymania się od głosu.
4. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji, przewodniczący komisji odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin.
5. W przypadku prowadzenia negocjacji z wykonawcą, po zakończonym posiedzeniu, komisja sporządza protokół z negocjacji.
6. Przebieg negocjacji, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, może zostać utrwalony na nośniku umożliwiającym rejestrację dźwięku albo dźwięku i obrazu.
7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się przy prowadzeniu dialogu w trybie dialogu konkurencyjnego.
§  12.
1. Komisja może wnioskować do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego do wykonania określonych w toku jej prac czynności, jeżeli wymagane są wiadomości specjalne.
2. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydatury biegłego, zakres obowiązków, termin ich wykonania oraz koszty z tym związane.
3. Umowę na wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 zawiera z biegłym dyrektor komórki organizacyjnej wnioskującej o przeprowadzenie postępowania.
§  13.
1. Do obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej należy:
1) organizowanie prac komisji przetargowej, w szczególności wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono w decyzji o jej powołaniu;
2) podział pracy pomiędzy członków komisji przetargowej;
3) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy;
4) odebranie oświadczeń od osób wykonujących czynności w postępowaniu w trybie art. 17 ust. 1 ustawy;
5) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowań przez sekretarza;
6) informowanie kierownika zamawiającego za pośrednictwem naczelnika wydziału o problemach związanych z pracami komisji przetargowej;
7) wnioskowanie do kierownika zamawiającego za pośrednictwem naczelnika wydziału o wyłączenie członka komisji przetargowej z udziału w jej pracach w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy lub odwołanie ze składu komisji z innych uzasadnionych powodów (np. wyjazd na placówkę zagraniczną, absencja chorobowa);
8) w trakcie publicznego otwarcia ofert:
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert podanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie,
c) udzielanie głosu przedstawicielom wykonawców;
9) sprawdzanie z członkami komisji przetargowej ważności ofert, poprzez ustalanie czy:
a) złożone oferty zostały przygotowane zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert,
b) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
c) oferta nie podlega odrzuceniu;
10) przygotowywanie i przedkładanie naczelnikowi wydziału projektów wniosków do komórki właściwej ds. obsługi finansowej Ministerstwa o zwrot wadium wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego;
11) wykonywanie innych obowiązków i czynności wynikających z ustawy, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz regulaminu.
2. Przewodniczący reprezentuje komisję przetargową wobec osób trzecich oraz zamawiającego w zakresie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, a także kieruje pracami komisji przetargowej zapewniając ich sprawny i zgodny z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, obowiązującymi w jednostce zamawiającego, przebieg.
3. Przewodniczący nie może po zakończeniu postępowania wykonywać czynności wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku gdy przewodniczący nie może brać udziału w pracach komisji przetargowej, komisją kieruje inny członek komisji przetargowej, imiennie przez niego upoważniony na piśmie. Upoważnienie określa także zakres czynności, które mogą być wykonane przez osobę w nim wskazaną.
§  14.
1. Do obowiązków sekretarza komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy:
1) dokumentowanie podstawowych czynności komisji przetargowych, w tym sporządzenie protokołu oraz załączników;
2) udział w opracowaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;
3) powiadamianie członków komisji przetargowych o terminach posiedzeń;
4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji przetargowej przez członków komisji przetargowej;
6) przygotowywanie materiałów z postępowania w celu ich udostępnienia na potrzeby biegłych oraz wykonawców;
7) przygotowanie materiałów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do ewentualnej kontroli uprzedniej Prezesa UZP;
8) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy;
9) wykonywanie innych zadań i czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych, wynikających z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz regulaminu.
2. Sekretarz komisji nie może po zakończeniu postępowania wykonywać czynności wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy sekretarz nie może brać udziału w pracach komisji przetargowej, czynności zastrzeżone dla sekretarza wykonuje inny członek komisji przetargowej, imiennie wyznaczony przez kierownika zamawiającego.
§  15. Do obowiązków członka komisji przetargowej należy:
1) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy;
2) wykonywanie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji przetargowej;
3) uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji przetargowej;
4) szczegółowa weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia;
5) przygotowywanie wyjaśnień dla wykonawców dotyczących opisu przedmiotu zamówienia;
6) badanie ofert, w szczególności dokonanie oceny spełnienia przez oferty wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, które określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do składania ofert;
7) wnioskowanie o powołanie biegłego w przypadku wątpliwości dotyczących oceny ofert w zakresie przedmiotu zamówienia;
8) niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji przetargowej;
9) wykonywanie innych zadań i czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych, wynikających z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz regulaminu.
§  16.
1. W ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia:
1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu;
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do dialogu lub zaproszenia do negocjacji wraz z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy albo wzorem umowy uzgodnionym pomiędzy wnioskującą komórką organizacyjną Ministerstwa, a zespołem radców prawnych;
3) projekty ogłoszeń wymagane lub opcjonalne dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) projekty innych dokumentów, w szczególności wniosków zamawiającego do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą oraz zawiadomień przewidzianych przepisami ustawy.
2. Wniosek dotyczący wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia jest opiniowany przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy systemu kontroli wewnętrznej, zapobiegania nadużyciom i procedur antykorupcyjnych.
3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej MSZ oraz w zależności od wartości umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.
§  17.
1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności wykonuje następujące czynności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo dialogu;
3) dokonuje otwarcia ofert;
4) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą;
5) wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;
6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;
7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania;
8) przyjmuje i analizuje wnoszone środki ochrony prawnej;
9) wnioskuje do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych ustawą;
10) wnioskuje do wykonawców o przedłużenie okresu ważności wadium w przypadkach określonych ustawą;
11) informuje wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą;
12) zamieszcza na stronie internetowej zatwierdzoną specyfikację istotnych warunków zamówienia lub przekazuje właściwej komórce organizacyjnej MSZ treść SIWZ z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej;
13) wnioskuje do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, do wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń oraz do wyjaśnienia treści oferty;
14) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje takie ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na zasadach określonych w art. 95 ustawy.
2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do dialogu lub zaproszenia do negocjacji udzielane są przez komisję na piśmie z podpisem przewodniczącego.
§  18.
1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w dniu składania ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności wykonuje następujące czynności:
1) sprawdza czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;
2) sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
3) odsyła oferty złożone po terminie.
2. Każdy członek komisji dokonuje oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
§  19. Przewodniczący komisji za pośrednictwem naczelnika wydziału przekazuje kierownikowi zamawiającego pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami do zatwierdzenia.
§  20.
1. Przewodniczący komisji informuje dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, wnioskującego o wszczęcie postępowania, o zakończeniu postępowania.
2. Dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informuje przewodniczącego komisji o dacie zawarcia umowy, niezwłocznie po jej podpisaniu.
§  21.
1. Dokonywanie zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia z radcą prawnym BPZP.
2. W przypadku wątpliwości co do zgodności zmian postanowień umowy z ustawą, radca prawny może przekazać projekt zmiany umowy do zaopiniowania przez naczelnika wydziału.

Rozdział  4

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych

§  22.
1. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Osoby, które w związku z podpisaniem umowy lub odebraniem zamówienia wyrządziły szkodę pracodawcy podlegają odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie pracy.
3. Odpowiedzialność określona w ust. 1 i 2 nie wyklucza odpowiedzialności przewidzianej innymi przepisami prawa.

Rozdział  5

Udzielanie zamówień objętych tajemnicą państwową albo służbową oraz dotyczących istotnych interesów bezpieczeństwa państwa

§  23.
1. Udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy, tj. objętego tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa wymaga, niezależnie od wartości zamówienia, wymaga zgody dyrektora generalnego służby zagranicznej.
2. Szczegółowy tryb udzielania zamówień, o których mowa w niniejszym rozdziale określa odrębne zarządzenie.

Rozdział  6

Odbiór zamówienia publicznego

§  24.
1. Za prawidłowy odbiór przedmiotu umowy w imieniu ministerstwa odpowiedzialny jest dyrektor komórki organizacyjnej wnioskującej o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postanowienia umowy przewidują inaczej.
2. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje w szczególności odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia oraz naliczenie kar umownych, upustów i innych należności zmniejszających wynagrodzenie wykonawcy.

Rozdział  7

Procedura udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

§  25.
1. Do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Ustalenia wartości zamówienia i przeliczenia wartości zamówienia na złote dokonuje się odpowiednio zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Do zamówień, określonych w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności stanowiące, że:
1) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
2) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Potrzeba udzielenia zamówienia wymaga uzasadnienia jego celowości.
6. Zamówienia należy udzielić wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.
7. Udzielenie zamówienia należy poprzedzić rozeznaniem rynku potencjalnych wykonawców.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty może być dokonany w formie przetargu pisemnego lub ustnego (licytacja), aukcji elektronicznej, konkursu ofert, zapytania cenowego, porównania cenników, negocjacji z kilkoma wykonawcami lub w innej formie zapewniającej konkurencję, oraz możliwość porównania ofert. O sposobie wyboru oferty decyduje dyrektor komórki organizacyjnej inicjującej zakup, biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia oraz jego wartość.
9. Kryterium oceny ofert może być cena bądź cena i inne kryteria, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia, a jeżeli jest to uzasadnione rodzajem zamówienia również kryteria dotyczące właściwości wykonawcy, takie jak np. doświadczenie, wiarygodność wykonawcy.
10. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, takich jak np. monopol czy prawa autorskie, możliwe jest uzyskanie tylko jednej oferty, zawarcie umowy należy poprzedzić negocjacjami w celu uzyskania lepszych warunków, o ile istnieje taka możliwość.
11. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury dyrektor komórki organizacyjnej powierza pracownikowi komórki (nie powołuje się komisji).
§  26.
1. Udzielenie zamówienia o wartości do 3.500 zł brutto wymaga udokumentowania celowości udzielenia zamówienia za pomocą wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, zatwierdzonego przez dyrektora komórki organizacyjnej i potwierdzonego przez głównego księgowego w zakresie zgodności z planem finansowym (dostępność środków).
2. Udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wartość 3.500 zł brutto, wymaga udokumentowania:
1) celowości udzielenia zamówienia;
2) wyboru najkorzystniejszej oferty lub tego, że możliwe było uzyskanie tylko jednej oferty, za pomocą wniosku stanowiącego załącznik nr 4 i protokołu stanowiącego załącznik nr 5, zatwierdzonych przez dyrektora komórki organizacyjnej oraz upoważnionego pracownika BPZP, a w przypadku wniosku - potwierdzonego przez głównego księgowego w zakresie zgodności z planem finansowym (dostępność środków).
3. Zasad określonych w ust. 1-2 nie stosuje się do zakupu biletów lotniczych i kolejowych.
§  27.
1. Po uzyskaniu wymaganych akceptacji, zamówienie podlega realizacji przez wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej ministerstwa.
2. Zobowiązanie zaciąga dyrektor komórki organizacyjnej poprzez podpisanie umowy lub podpisanie zlecenia.
3. Projekty umów dotyczące udzielenia zamówienia przedstawia się do zaopiniowania radcy prawnemu BPZP i głównemu księgowemu stosownie do przepisów odrębnych.
4. Za prawidłową realizację umowy odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej wnioskującej o zamówienie.

Załącznik  Nr 1

ZATWIERDZAM

................................................... Warszawa, dnia .........................

(data, podpis)

Kierownik Zamawiającego

Wniosek

o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej MSZ)

wnioskuje o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

.......................................................................................................................................................

(nazwa nadana zamówieniu)

.......................................................................................................................................................

Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Planie zamówień publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rok ....... pod pozycją ........ .

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: .................................................................

Pożądany termin realizacji zamówienia .......................................................................................

Szacunkowa wartość zamówienia określona w dniu ............... wynosi ......................... zł netto,

co stanowi równowartość kwoty .................................... euro (wg średniego kursu określonego przez Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wartość brutto zamówienia ..................................................................................................... zł.

Wartość zamówienia została określona przez ..............................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób dokonującej ustalenia wartości zamówienia)

na podstawie .................................................................................................................................

Uzasadnienie*

1. Cel zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Sposób wykorzystania przedmiotu zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do pracy w komisji przetargowej wyznaczam następujące osoby:

1. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

2. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

3. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

4. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

Sugerowany tryb postępowania ...............................................................................................**

Załączniki do wniosku:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Kalkulacja (wycena) wartości szacunkowej zamówienia.

3. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

4. Inne informacje dotyczące postępowania w tym niezbędne warunki wymagane od wykonawców i proponowane kryteria oceny ofert.

Potwierdzenie zabezpieczenia w środki finansowe przez głównego księgowego resortu lub głównego księgowego Ministerstwa (jednostki budżetowej MSZ) Wnioskujący departament/biuro

................................ ..................................

(data i podpis) (data i podpis)

___________________________________________________________________________

Do komisji przetargowej proponuję poza ww. osobami:

1. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

2. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

3. ................................................................................................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe)

Na przewodniczącego komisji przetargowej proponuję:

................................................................. ................................................................

(imię nazwisko stanowisko służbowe) Biuro Prawne i Zamówień Publicznych

Uwaga:

* Treść uzasadnienia ze wskazaniem wnioskującego przeznaczona do publikacji w BIP MSZ.

** W przypadku trybów: zapytanie o cenę, z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia w formie załącznika należy przedstawić wykaz proponowanych wykonawców (proponowanego wykonawcy).

Załącznik  Nr 2

ZATWIERDZAM

.......................................... Warszawa, dnia ...............................

(data, podpis)

WNIOSEK

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego

Nr rejestru postępowań przetargowych________

Wartość zamówienia1

Do 125.000 EURO (D,U)/

.......................

4.845.000 EURO (RB)

Powyżej

125.000 EURO (D,U)/

4.845.000 EURO (RB)

Kod(y) CPV2

1. Opis przedmiotu zamówienia

................................................................................................................................................

(nazwa nadana zamówieniu)

................................................................................................................................................

2. Wartość szacunkowa zamówienia netto ...................... zł, brutto .................................... zł,

wartość ................................. euro3 na dzień ....................... .

______

1 W zależności od wartości szacunkowej zamówienia zakreślić znakiem x właściwy kwadrat

2 Wspólny Słownik Zamówień

3 Wartość wyrażoną w euro przelicza się w odniesieniu do wartości netto w zł

3. Wnioskowany tryb udzielenia zamówienia publicznego ......................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu1:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.1. Jednocześnie na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 regulaminu proszę o zatwierdzenie załączonego projektu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zaproszenia do składania ofert, zaproszenie do dialogu lub zaproszenia do negocjacji2.

3.2. Z uwagi na posiadaną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia proponuję udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego (rzeczoznawcy) Pana/Pani ..................................

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym2:

a) w siedzibie zamawiającego: wymagane/nie wymagane,

b) w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich: wymagane/nie wymagane,

c) w Biuletynie ZP UZP: wymagane/nie wymagane,

d) na stronie internetowej: wymagane/nie wymagane,

e) w prasie: planowane/nie planowane.

4.2. Wadium: wymagane/nie wymagane2.

4.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wymagane/nie wymagane2.

..................................................................

Przewodniczący Komisji przetargowej

______

1 Wypełnić w przypadku wnioskowania o tryb inny niż przetarg nieograniczony lub ograniczony

2 Niepotrzebne skreślić

Załącznik  Nr 3

WNIOSEK O ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG O WARTOŚCI BRUTTO DO 3.500 ZŁ

(zamówienie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Warszawa, dn. ................
Dyrektor komórki organizacyjnej

Wnioskuję o zakup następujących towarów/usług:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Uzasadnienie (celowość) zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wartość zamówienia (brutto): ......................................................................................................

Paragraf klasyfikacji budżetowej: ................................................................................................

.............................................

(podpis pracownika)

ZATWIERDZAM

Dyrektor

(podpis, data)

Potwierdzam

Główny Księgowy

(podpis, data)

Załącznik  Nr 4

WNIOSEK O ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG, O WARTOŚCI BRUTTO PRZEKRACZAJĄCEJ 3.500 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO

(zamówienie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Warszawa, dn. ................
Dyrektor komórki organizacyjnej

Wnioskuję o zakup następujących towarów/usług:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Uzasadnienie (celowość) zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wartość zamówienia (brutto): ......................................................................................................

Paragraf klasyfikacji budżetowej: ................................................................................................

Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kryteria oceny ofert:

.......................................................................................................................................................

................................................

(podpis pracownika)

ZATWIERDZAM

Dyrektor komórki organizacyjnej

(podpis, data)

ZATWIERDZAM Potwierdzam

Osoba upoważniona przez dyrektora BPZP Główny Księgowy

(podpis, data) (podpis, data)

Załącznik  Nr 5

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI BRUTTO PRZEKRACZAJĄCEJ 35.000 ZŁ I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO

(zamówienie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wymagane warunki realizacji zamówienia:

a) sposób realizacji

................................................................................................................................................

b) termin realizacji

................................................................................................................................................

c) sposób i termin zapłaty:

................................................................................................................................................

d) warunki gwarancji:

................................................................................................................................................

e) inne elementy związane z realizacją zamówienia

................................................................................................................................................

2. Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

.......................................................................................................................................................

3. Kryteria oceny ofert: .............................................................................................................
4. Zestawienie ofert
Lp.Nazwa wykonawcyAdres i nr telefonu, adres e-mailOferowana cena w zł (brutto)Termin realizacjiInne kryteria oceny ofertSposób i termin zapłaty
1
2
3

1. Ustalam, iż najkorzystniejsza jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres wybranego wykonawcy/dostawcy)

z uwagi na fakt, iż:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór oferty, w przypadku uzyskania tylko jednej oferty wskazać obiektywne przyczyny, z powodu których nie można było uzyskać innych ofert)

6. Paragraf klasyfikacji budżetowej: .........................................................................................

Załącznikami do niniejszego protokołu są oferty/cenniki, protokoły negocjacji, aukcji lub licytacji bądź inne materiały dokumentujące porównanie ofert wykonawców wskazanych w pkt 3.

Opracował: ....................................................... - .........................................

(imię i nazwisko) (podpis)

ZATWIERDZAM

Dyrektor komórki organizacyjnej

(podpis, data)

ZATWIERDZAM

Osoba upoważniona przez dyrektora BPZP

(podpis, data)