Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2007 r.

Decyzja Nr 13
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm1)) oraz w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do stosowania "Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", stanowiący załącznik do decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§  1. "Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady planowania i udzielania zamówień publicznych oraz zasady powoływania i pracy komisji przetargowej, zwanej dalej "komisją".
§  2. Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "WZP", zapewnia obsługę z zakresu zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a także na podstawie niniejszego Regulaminu.
§  3. WZP, w związku z art. 15 i 16 ustawy, zapewnia obsługę z zakresu zamówień publicznych jednostkom organizacyjnym PSP po zawarciu stosownych porozumień / pełnomocnictw.
§  4. WZP zapewnia obsługę z zakresu zamówień publicznych jednostkom organizacyjnym podległym MSWiA (zamówienia wspólne) - na podstawie odrębnych zasad.
§  5. Zamówieniami publicznymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "KG PSP", objęte są procedury związane z wydatkowaniem środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
§  6. Kierownicy komórek organizacyjnych, podejmując decyzje dotyczące wydatków w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, odpowiadają za przestrzeganie zakazu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
§  7. Udzielanie zamówień publicznych w KG PSP, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, odbywa się na podstawie planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy. Zasady planowania określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§  8. Komisja, o której mowa w § 1, działa na podstawie przepisów ustawy oraz zgodnie z "Regulaminem komisji przetargowej" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§  9. Zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych, do których na podstawie art. 4 ustawy nie stosuje się przepisów tej ustawy, realizują poszczególne komórki organizacyjne KG PSP, zwane dalej "komórkami organizacyjnymi".

Rozdział  2.

Uruchamianie procedur o udzielenie zamówienia publicznego

§  10. Wszczęcie procedury przez WZP o udzielenie zamówienia publicznego następuje na wniosek komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia.

Przez komórkę organizacyjną właściwą dla przedmiotu zamówienia należy rozumieć komórkę, w której podejmowana jest decyzja o dokonaniu zakupu i umieszczono go w jej planie rzeczowo-finansowym.

§  11.
1. Wszczęcie procedury w ramach funduszy strukturalnych następuje na wniosek komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia, po zawarciu umowy o dofinansowanie oraz zabezpieczeniu środków finansowych na udział własny.
2. Do procedur, o których mowa w § 10 i § 11, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy dla konkretnego programu.
§  12.
1. W celu zapewnienia przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku budżetowym, przy zachowaniu terminów określonych w ustawie, zaleca się, aby wnioski, o których mowa w § 10, składane były z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. W celu zapewnienia płynnej realizacji planów rzeczowo-finansowych w sposób gwarantujący pełne wykonywanie zadań termin realizacji dostaw, usług, robót budowlanych w zawieranych umowach nie powinien przekraczać 30 października danego roku budżetowego.
§  13.
1. Wniosek, o którym mowa w § 10 i § 11 powinien zawierać:
1) opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 - 31 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wraz z opisem rozwiązań równoważnych;
2) 9-cyfrowe oznaczenie kodowe określone we "Wspólnym Słowniku Zamówień" (CPV), dostępnym na stronie www.uzp.gov.pl;
3) ewentualne przesłanki zastosowania trybu innego niż tryb przetargu nieograniczonego lub ograniczonego;
4) wartość szacunkową przedmiotu zamówienia (netto) ustaloną w sposób określonyw art. 32 - 35 ustawy. W przypadku dostaw lub usług powtarzających się okresowo, w których podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, pod pojęciem "rodzaj" należy rozumieć to samo przeznaczenie, zastosowanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku usług - ten sam charakter świadczeń;
5) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach planu rzeczowo-finansowego;
6) imię i nazwisko osoby dokonującej obliczenia wartości zamówienia;
7) informację na temat podstawy obliczenia wartości zamówienia;
8) datę obliczenia wartości zamówienia;
9) pozycję z planu, o którym mowa w § 8 Regulaminu;
10) planowany termin realizacji zamówienia;
11) proponowane kryteria oceny ofert oraz ich wagę w %;
12) minimalne wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia itp.;
13) wysokość należytego zabezpieczenia umowy w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza dla:
a) robót budowlanych 137.000 EURO,
b) dostaw i usług 10.000.000 EURO,
c) umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) notatkę służbową uzasadniającą celowość udzielenia zamówienia publicznego - w przypadku dostaw lub usług;
2) notatkę z uzgodnień, z Biurem Kwatermistrzowskim KG PSP określającym klasyfikację budżetową dotyczącą zakresu prac będących przedmiotem zamówienia - w przypadku robót budowlanych;
3) zaakceptowany program inwestycji budowlanej zawierający elementy, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 831).
§  14. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Komendantem", lub działający w jego imieniu Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Zastępcą", może udzielić zamówienia publicznego w trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w ustawie.

Rozdział  3.

Powoływanie i tryb pracy komisji przetargowych

§  15. W postępowaniach o wartości powyżej 60.000 EURO w celu udzielenia zamówienia publicznego Komendant lub jego Zastępca powołuje komisję, której skład osobowy i tryb działania określa "Regulamin komisji przetargowej".
§  16. Decyzję o powołaniu komisji każdorazowo podejmuje Komendant lub jego Zastępca zatwierdzając wniosek Dyrektora Biura Finansów KG PSP, zwanego dalej "BF", lub jego Zastępcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§  17. W postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60.000 EURO w celu udzielenia zamówienia publicznego Komendant lub jego Zastępca może powołać komisję.
§  18. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których nie powołano komisji, prowadzi WZP. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 4 "Regulaminu komisji przetargowej".

Rozdział  4.

Postanowienia szczegółowe

§  19. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP przygotowuje m.in. dokumenty, do zatwierdzenia przez Komendanta lub Zastępcę:
1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, innego niż tryb przetargu nieograniczonego lub ograniczonego na podstawie przesłanek, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3;
2) projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SIWZ", wraz z projektem umowy i załącznikami sporządzonymi na podstawie danych przekazanych przez komórkę organizacyjną właściwą dla przedmiotu zamówienia;
3) ogłoszenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 87, poz. 604);
4) ogłoszenia umieszczane w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób.
§  20. BF może, na każdym etapie przygotowania postępowania, SIWZ lub trwania procedury, zwrócić się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przygotowania SIWZ oraz o wyjaśnienie wątpliwości wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia winny mieć formę pisemną.
§  21. Projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ, zostaje przekazany do radcy prawnego i Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego, w celu wniesienia uwag i/lub zaakceptowania jego treści.
§  22.
1. BF przekazuje projekt SIWZ parafowany przez naczelnika WZP lub osobę go zastępującą wraz z kompletem załączników do komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia, w celu wniesienia uwag i/lub zaakceptowania treści w niej zawartej.
2. W komórce, o której mowa w ust. 1, komplet dokumentacji sprawdzany jest pod kątem zapewnienia zapisów gwarantujących prawidłową realizację zadania.
3. Uwagi mogą być wnoszone w formie parafowanych zmian w zapisach lub w formie odrębnego pisma.
4. Na dowód zaakceptowania treści zapisów SIWZ i załączników kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, parafuje każdą stronę.
§  23. Propozycję ostatecznej wersji odpowiedzi stanowiącej wyjaśnienia do SIWZ lub modyfikację jej treści podpisuje Komendant lub Zastępca po zaparafowaniu przez Głównego Specjalistę - Naczelnika WZP lub osobę go zastępującą:
1) Dyrektora BF lub jego Zastępcę w zakresie przepisów ustawy;
2) kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia - w zakresie przedmiotu zamówienia.
§  24. WZP może również, na każdym etapie przygotowania postępowania, zwrócić się do radcy prawnego o opinię prawną w sprawie.
§  25. W przypadku wniesienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołania od rozstrzygnięcia protestu pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych lub Sądem Okręgowym w Warszawie udzielane jest każdorazowo przez Komendanta lub Zastępcę:
1) radcy prawnemu KG PSP;
2) Głównemu Specjaliście - Naczelnikowi WZP lub osobie go zastępującej;
3) pracownikom KG PSP - jeżeli zaistnieje taka potrzeba (okoliczność);
4) biegłym - jeżeli byli powołani i zaistnieje taka potrzeba (okoliczność).
§  26. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Urzędem Zamówień Publicznych jest Dyrektor BF lub Zastępca oraz Główny Specjalista - Naczelnik WZP lub osoba go zastępująca.
§  27. Po wyborze oferty najkorzystniejszej WZP przygotowuje umowę zawieraną pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Umowę parafuje radca prawny KG PSP oraz Główny Księgowy lub Zastępca Głównego Księgowego.
§  28. Przed zawarciem umowy WZP, na wniosek wykonawcy, wydaje dyspozycję zatwierdzoną przez Komendanta lub Zastępcę, w sprawie zwrotu wadium, gdy:
1) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) wykonawca został wykluczony z postępowania:
3) oferta wykonawcy została odrzucona.
§  29.
1. WZP przygotowuje dyspozycję zatwierdzoną przez Komendanta lub Zastępcę, w sprawie zwrotu wadium wykonawcom, w przypadku gdy:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) postępowanie zostało unieważnione, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;
3) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wzory dyspozycji, o których mowa w ust. 1 oraz w § 28, stanowią załączniki nr 4 i 4a. Dyspozycję według załącznika 4 przygotowuje się w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, natomiast 4a w przypadku wadium wniesionego w poręczeniach lub gwarancjach, zgodnie z ustawą.
§  30. Na wniosek WZP wadium zostanie zatrzymane w przypadkach określonych ustawą, a w szczególności tego wykonawcy, którego oferta została wybrana, a który:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, a także
3) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
§  31. Oryginały dokumentów stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy po zatwierdzeniu przez Komendanta zostają przekazane za pokwitowaniem do Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości BF, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
§  32. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustaleniami umowy, składa odpowiednio według wzoru określonego w załączniku nr 4 lub 4a dyspozycję, zatwierdzoną przez Komendanta lub Zastępcę, w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§  33. W przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie dokumenty/pisma sporządzone przez WZP i kierowane do wykonawców i/lub komórek organizacyjnych, nie-mające charakteru decyzyjnego, podpisuje Dyrektor BF lub jego Zastępca po uprzednim zaparafowaniu przez Głównego Specjalistę - Naczelnika WZP lub osobę go zastępującą.
§  34. Wszelkie dokumenty lub wnioski sporządzone przez komisję i kierowane do wykonawców i/lub komórek organizacyjnych, niemające charakteru decyzyjnego, podpisuje Dyrektor BF lub jego Zastępca po uprzednim zaparafowaniu przez przewodniczącego komisji lub, podczas jego nieobecności, przez wyznaczonego przez niego członka komisji.
§  35. Jeżeli Komendant lub jego Zastępca zatwierdził protokół wewnętrzny, WZP przedstawia Dyrektorowi BF lub jego Zastępcy do podpisania, pisemne zawiadomienia do wykonawców o wyniku postępowania.
§  36. W przypadkach przewidzianych ustawą WZP występuje do Gabinetu Komendanta o umieszczanie na stronie internetowej KG PSP wszelkich dokumentów, pism oraz SIWZ.
§  37. Jeżeli Komendant lub Zastępca podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, WZP przedstawia Dyrektorowi BF lub Zastępcy do podpisania pisemne zawiadomienia do wykonawców o unieważnieniu postępowania.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe

§  38. Traci moc "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 19 czerwca 2006 r.

Załącznik  Nr 1

Zasady planowania zamówień publicznych

§  1.
1. W terminie do 15 października - komórki organizacyjne KG PSP na podstawie projektów planów rzeczowo-finansowych przedstawiają propozycje planowanych procedur zamówień publicznych określonych na następny rok budżetowy, w trybach przewidzianych w ustawie.
2. Kierownik komórki organizacyjnej KG PSP odpowiada za udokumentowanie celowości przedstawionych w propozycji zakupów.
§  2. BF w terminie do dnia 30 października przekazuje do Departamentu Logistyki i Infrastruktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "MSWiA", opracowany na podstawie propozycji, o których mowa w § 1, "Plan zamówień publicznych" oraz umieszcza na stronie internetowej KG PSP.
§  3. BF w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok przekazuje do Departamentu Logistyki i Infrastruktury MSWiA oraz umieszcza na stronie internetowej KG PSP zweryfikowany przez komórki organizacyjne plan zamówień publicznych, uwzględniający limity finansowe określone w tej ustawie.
§  4. W przypadku konieczności dokonania korekty planowanych w KG PSP zamówień BF przekazuje korektę planu zamówień publicznych do Departamentu Logistyki i Infrastruktury MSWiA oraz dokonuje korekty na stronie internetowej KG PSP.
§  5. Korekty planu, o którym mowa powyżej, dokonać należy najpóźniej na 7 dni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
§  6. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przekazywać w formie pisemnej na drukach stanowiących załączniki 1-2 do Decyzji Nr 182 MSWiA z dnia 27 września 2006 r., zwanej dalej "Decyzją", oraz w formie elektronicznej.
§  7. BF zamieszcza na stronach portalu internetowego zamówień publicznych MSWiA informacje o zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 6 tys. euro zgodnie ze standardem wynikającym z formatu portalu.
§  8. BF wypełnia "Księgę zamówień publicznych" na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Decyzji, na poniższych zasadach:
1) kolumny 1-32 wypełnia Wydział Zamówień Publicznych w dniu zawarcia umowy lub uprawomocnienia się decyzji o unieważnieniu postępowania,
2) kolumny 33-37 wypełnia Wydział Finansowo-Księgowy niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.
§  9. Dyrektor BF wyznacza spośród podległych mu pracowników osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zadań określonych w § 7 i § 8 uprawnione do posługiwania się hasłem dostępu do portalu MSWiA.
§  10. Kierownicy komórek organizacyjnych wnioskujących o uruchomienie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego sprawdzają poprawność informacji umieszczonych w "Księdze zamówień publicznych", w swoim zakresie, niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.

W tym celu wyznaczą osobę/osoby odpowiedzialne za realizację zadań określonych powyżej poprzez monitoring właściwej strony www MSWiA.

§  11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie informują BF.

Załącznik  Nr 2

Regulamin komisji przetargowej

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej, zwanej dalej "komisją", powoływaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "Komendantem", do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, badania i oceny ofert, prowadzenia negocjacji w trybach, w których zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranym przez siebie wykonawcą/wykonawcami oraz dialogu konkurencyjnego, o którym mowa w art. 60a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".
§  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy powołanej ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Rozdział  2.

Tryb pracy komisji

1. Zadania i skład komisji
§  3. Komisja jest zespołem pomocniczym Komendanta i w szczególności przedstawia Komendantowi lub jego Zastępcy propozycje:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia oferty;
3) wyboru oferty najkorzystniejszej;
4) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
§  4.
1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Realizacja zadań w ramach prac komisji przez jej członków jest nadrzędną w stosunku do zadań wynikających z zajmowanych stanowisk służbowych.
§  5. Komisja kończy pracę z dniem zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej lub z chwilą unieważnienia postępowania, a w przypadku skorzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej - z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, tj.:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie,
2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania,
3) w przypadku wniesienia odwołania:
a) z dniem doręczenia postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy, albo z upływem terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2 ustawy, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro.
§  6.
1. Komisja dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) skorzystania przez wykonawców z środków ochrony prawnej,
2) konieczności powołania biegłych lub konieczności zasięgnięcia opinii, o której mowa w § 16,
3) żądania, jeżeli jest to niezbędne, wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złożonych ofert,
4) innych okolicznościach niezależnych od komisji.
§  7. Komisja ma charakter doraźny.
§  8. W skład komisji wchodzą przewodniczący wyznaczany każdorazowo spośród pracowników WZP oraz członkowie wyznaczani każdorazowo spośród pracowników KG PSP lub innych jednostek organizacyjnych PSP.
§  9. Skład liczebny komisji ustalany jest każdorazowo zgodnie z zasadą, iż oceny indywidualnej ofert dokonują co najmniej trzy osoby wchodzące w jej skład.
§  10. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności skład osobowy komisji może ulegać zmianie.

2. Organizacja komisji

§  11. Pracę komisji organizuje oraz kieruje nią przewodniczący, który ma w tym zakresie prawo wydawania poleceń członkom komisji.
§  12. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go członek komisji wskazany przez przewodniczącego.
§  13. Członkowie komisji wykonują zlecone im prace na posiedzeniach kolegialnych lub indywidualnie.
§  14. Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia (konsensusu), głosowania lub na podstawie indywidualnych ocen członków komisji.
§  15. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów przeciwnych, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  16. Na każdym etapie pracy komisji komisja może zasięgać opinii:
1) radcy prawnego;
2) komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia;
3) innych osób, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego dokonania czynności związanych z wyborem oferty.

3. Biegli

§  17. Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiedzy specjalistycznej, Komendant lub Zastępca z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komisji może powołać biegłego/biegłych. Wniosek powinien zawierać przedmiot opinii (zestaw pytań do biegłego).
§  18. Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków komisji, o których mowa w rozdziale 3, stosuje się odpowiednio do biegłych.
§  19. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

4. Notatka z prac komisji

§  20. Z dokonanych w trakcie postępowania czynności wymagających udokumentowania sporządza się każdorazowo notatkę służbową.
§  21. Notatkę podpisują wszyscy członkowie komisji. Członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu kolegialnym z przyczyn od nich niezależnych, potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości treści postanowień podjętych przez komisję.

5. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

§  22. Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne sporządza się pisemny protokół, zawierający co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informacje o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty/ofert.
§  23. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji powinien zostać wyjaśniony w załączonej do protokółu notatce podpisanej przez przewodniczącego.
§  24. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia członka komisji co do prawidłowości postępowania, do protokółu załącza się również pisemne zastrzeżenia członka komisji.
§  25. Przewodniczący przedkłada Komendantowi lub Zastępcy do zatwierdzenia protokół z postępowania o zamówienie publiczne, przedstawiając najkorzystniejszą ofertę lub propozycję unieważnienia postępowania.

Rozdział  3.

Prawa i obowiązki członków komisji

1. Obowiązki członków komisji
§  26. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
§  27. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach komisji;
2) wykonywanie poleceń przewodniczącego dotyczących prac komisji;
3) niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.
§  28. Jeżeli w związku z pracą komisji członek komisji otrzymuje polecenie, które w jego przekonaniu jest niezgodne z prawem, godzi w interes zamawiającego lub interes publiczny albo wykazuje duże prawdopodobieństwo zaistnienia błędu lub pomyłki, obowiązany jest przedstawić, w formie pisemnej, swoje zastrzeżenia przewodniczącemu. Członek komisji powinien również przedstawić przewodniczącemu swoje zastrzeżenia, jeżeli projekt dokumentu lub decyzji, będący przedmiotem prac komisji, w jego przekonaniu jest niezgodny z prawem, godzi w interes zamawiającego lub interes publiczny albo zawiera błędy lub pomyłki.
§  29. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w § 28, przez przewodniczącego komisji członek komisji przedstawia je bezpośrednio Komendantowi lub Zastępcy.
§  30. Członek komisji nie może wykonywać poleceń ani czynności, których wykonanie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub groziłoby niepowetowaną stratą, nawet jeżeli otrzymał takie polecenie na piśmie.

2. Prawa członków komisji

§  31. Członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji, w tym ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.
§  32. Członkowie komisji mają prawo zgłoszenia przewodniczącemu komisji, Komendantowi lub Zastępcy, w każdym czasie, pisemnych zastrzeżeń dotyczących pracy komisji.

3. Indywidualna odpowiedzialność członków komisji

§  33. Za naruszenie przepisów ustawy lub przepisów zawartych w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie członkowie komisji ponoszą indywidualną odpowiedzialność przewidzianą w ustawie lub w przepisach innych ustaw.

4. Oświadczenia o bezstronności

§  34. Członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
§  35. Oświadczenia od członków komisji odbiera przewodniczący komisji.
§  36. Oświadczenia od przewodniczącego komisji i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbiera Komendant lub jego Zastępca.

5. Odwołanie członka komisji i/lub osób wykonujących czynności w postępowaniu

§  37. W przypadku złożenia przez członka komisji lub osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, lub niezłożenia takiego oświadczenia w terminie albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza takie osoby z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i występuje do Komendanta lub Zastępcy z wnioskiem o jego odwołanie.
§  38. Przewodniczący komisji składa wniosek do Komendanta lub Zastępcy o odwołanie członka komisji lub osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w razie:
1) konieczności wyłączenia członka komisji lub osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z jej prac,
2) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających udział w pracach komisji.
§  39. Czynności podjęte przez osobę wyłączoną z postępowania podlegają powtórzeniu, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niemających wpływu na wynik postępowania.

6. Czynności przewodniczącego komisji

§  40. Pracami komisji kieruje przewodniczący.
§  41. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) koordynowanie i prowadzenie posiedzeń komisji;
2) podział prac podejmowanych w trybie roboczym, między członków komisji;
3) przedkładanie Komendantowi lub Zastępcy projektów dokumentów przygotowanych przez komisję;
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) informowanie Komendanta lub Zastępcy o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) nadzór nad przechowywaniem wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne, w trakcie jego trwania.

Rozdział  4.

Czynności komisji przetargowej

1. Czynności organizacyjno-techniczne
§  42. Komisja wykonuje następujące czynności o charakterze organizacyjno-technicznym:
1) dokumentuje czynności podejmowane przez komisję;
2) opracowuje projekty dokumentów, w zakresie zleconym przez przewodniczącego;
3) sprawuje pieczę nad wszelkimi dokumentami związanymi z postępowaniem w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Otwarcie ofert

§  43. Otwarcie ofert następuje w terminie i miejscu, o którym poinformowano wykonawców.
§  44. Otwarcia ofert dokonuje komisja w składzie co najmniej dwuosobowym.
§  45. Przed otwarciem ofert komisja informuje obecnych wykonawców o kwocie brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
§  46. Przed otwarciem każdej z ofert komisja sprawdza i okazuje obecnym na posiedzeniu stan zabezpieczenia ofert.
§  47. Oferty złożone po terminie ich składania, wyznaczonym w SIWZ, nie zostaną otwarte i odczytane. Oferty te zostaną zwrócone wykonawcy niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, na adres wskazany na kopercie.
§  48. Podczas otwarcia członek komisji odczytuje nazwę (firmę), adres (siedzibę) wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

3. Ocena i badanie ofert

§  49. Po otwarciu ofert komisja:
1) bada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego;
2) wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
3) wnioskuje do Komendanta lub jego Zastępcy o wykluczenie wykonawcy w przypadkach określonych ustawą;
4) bada oferty złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz stwierdza, czy:
a) oferty są ważne,
b) oferty nie są sprzeczne z ustawą lub SIWZ,
c) złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
d) oferta nie zawiera omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w sposób wskazany w ustawie, lub błędu w obliczeniu ceny;
5) w toku dokonywania oceny ofert żąda, jeśli to niezbędne, udzielenia przez wykonawcę/wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6) poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny - o poprawieniu oczywistej omyłki przewodniczący informuje wykonawców;
7) wnioskuje do Komendanta lub Zastępcy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą;
8) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu;
9) w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informuje o powyższym, za pośrednictwem BF, Komendanta lub jego Zastępcę albo komórkę organizacyjną właściwą dla przedmiotu zamówienia z wnioskiem o rozważenie możliwości zapewnienia dodatkowych środków umożliwiających zawarcie umowy;
10) przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty bądź wnioskuje o unieważnienie postępowania.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej

§  50. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty, spośród ofert spełniających wymogi SIWZ oraz przepisów ustawy, na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).
§  51. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ.
§  52. Każdy z członków komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.
§  53. Po dokonaniu indywidualnej oceny komisja sporządza zbiorcze zestawienie oceny ofert.
§  54. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, komisja składa wniosek do Komendanta lub Zastępcy o unieważnienie postępowania. Protokół winien zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omówienie okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
§  55. Podpisany przez członków komisji protokół stanowi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Postępowanie w przypadku wniesienia protestu

§  56. Informacja o wniesieniu protestu zostaje wysłana wszystkim uczestnikom postępowania - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Informację podpisuje Dyrektor BF lub Zastępca.
§  57. Projekt rozstrzygnięcia protestu przygotowuje komisja i/lub Główny Specjalista - Naczelnik WZP lub osoba go zastępująca.
§  58. Wszystkie osoby występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także kierownicy komórek organizacyjnych właściwych dla przedmiotu zamówienia, zobowiązane są udzielić pisemnych wyjaśnień niezbędnych dla opracowania stanowiska komisji w sprawie rozstrzygnięcia protestu.
§  59. Projekt rozstrzygnięcia parafuje:
1) w zakresie przepisów ustawy:
a) komisja i/lub Główny Specjalista - Naczelnik WZP lub osoba go zastępująca,
b) Dyrektor BF lub jego Zastępca,
c) radca prawny KG PSP;
2) w zakresie przedmiotu zamówienia - kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia.
§  60. Projekt rozstrzygnięcia protestu ostatecznie rozpatruje i podpisuje Komendant lub Zastępca.
§  61. W przypadku wniesienia protestu przed powołaniem komisji lub w przypadku niepowołania komisji wszelkich czynności związanych z rozstrzygnięciem protestu dokonuje WZP. W takim przypadku przepisy § 56 stosuje się odpowiednio.

6. Unieważnienie czynności

§  62. Komendant lub Zastępca stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.
§  63. Na polecenie Komendanta lub Zastępcy komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.

Załącznik  Nr 3

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

WNIOSEK Nr ......

w sprawie powołania komisji przetargowej

grafika