Wprowadzenie do stosowania "Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania w urzędach górniczych "Politykę zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", zatwierdzoną w dniu 14 grudnia 2022 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2. 
Dokument, o którym mowa w § 1, jest umieszczony w extranecie urzędów górniczych.
§  3. 
Traci moc "Polityka zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych" (Dz. Urz. WUG poz. 109).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 1
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1504) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.