Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.26

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do stosowania w urzędach górniczych "Politykę zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych", zatwierdzoną w dniu 23 marca 2020 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.  Dokument, o którym mowa w § 1, jest umieszczony w extranecie urzędów górniczych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.