Wprowadzenie do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI. - OpenLEX

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.3.63

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2009 r.

DECYZJA Nr 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) w zw. z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do stosowania Podręcznik licencjonowania personelu lotniczego (PEL) wydanie VI z dnia 1 grudnia 2008 r., stanowiący załącznik do decyzji3).
§  2.
Traci moc decyzja Nr 48 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego (Dz. Urz. ULC Nr 6 poz. 25).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1113.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 05, poz. 01 i Nr 11, poz. 08 oraz z 2006 r. Nr 09, poz. 29.

3) Podręcznik jest dostępny w postaci zapisu na płytach CD w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848, tel. (22) 520 73 14, (22) 520 73 15.