Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora. - OpenLEX

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2005.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego "Podręcznik Inspektora (wydanie 01.10.2004 r., zmiana 1)", stanowiący załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego1.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Podręcznik jest dostępny w postaci zapisu na płytach CD-ROM w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 520-73-14, 520-73-15. 1

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.ULC.05.3.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 2005 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.