Wprowadzenie do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO. - OpenLEX

Wprowadzenie do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 1 pkt 8 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania w resorcie obrony narodowej Klasyfikację Zaopatrzenia NATO (NATO Supply Classification - NSC).
§  2. 
1. 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji obowiązane jest do publikowania aktualnej Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO.
2. 
Publikacja Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO realizowana będzie w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.