Wprowadzenie do stosowania "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych". - OpenLEX

Wprowadzenie do stosowania "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"

Na podstawie art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35) oraz art. 166 ust. 2 i art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania w urzędach górniczych "Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych", zatwierdzoną w dniu 9 stycznia 2023 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2. 
Dokument, o którym mowa w § 1, jest umieszczony w extranecie urzędów górniczych.
§  3. 
Traci moc "Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych" (Dz. Urz. WUG poz. 27).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych", które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1504) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.