Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.14.211

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późń. zm.1)) oraz w związku z art. 16 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214 z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego "Instrukcję prowadzenia inspekcji SAFA. Zestaw zasad i procedur", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia3).
§  2. Traci moc Zarządzenie Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA" (Dz. Urz. ULC Nr 1, poz. 4).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1113.

2) Tekst przytoczonej Konwencji został ogłoszony w Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

3) Instrukcja jest dostępna w postaci zapisu na płytach CD-ROM w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (22) 520 73 14, (22) 520 73 15.