Wprowadzenie dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w... - OpenLEX

Wprowadzenie dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2021.65

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 208
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

Na podstawie art. 11d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizację służby w systemie skoszarowanym.
§  2. 
Służba w systemie skoszarowanym dotyczy pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej.
§  3. 
Organizację służby w systemie skoszarowanym ustala kierownik jednostki szkoleniowej.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.