Wpisanie lądowiska dla śmigłowców "OKSYWIE" w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.16.187

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2009 r.

DECYZJA Nr 295/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców "OKSYWIE" w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 175) ustala się, co następuje:

1.
Lądowisko dla śmigłowców "OKSYWIE" zlokalizowane w Gdyni-Oksywiu, na terenie Portu Wojennego, wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych.
2.
Komenda Portu Wojennego z siedzibą przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, jest głównym użytkownikiem lądowiska, o którym mowa w pkt 1.
3.
Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, jest Dowódca Sił Powietrznych.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.