Wpis na listę maklerów papierów wartościowych. - OpenLEX

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.14.54

Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2004 r.

UCHWAŁA Nr 739/2004
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546) uchwala się, co następuje:
§  1.
Na listę maklerów papierów wartościowych wpisuje się Skórkiewicza Macieja s. Jana, ur. dn. 13.04.1966 r. w Piszu, nr licencji 1952.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.