Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 1989 r.
w sprawie wojewódzkich ośrodków politechnicznych

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253)
zarządza się, co następuje:
§  1. W celu tworzenia korzystnych warunków do realizacji zadań programowych przedmiotów nauczania "praca-technika" oraz "praktyki uczniowskie" w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących, a także upowszechniania kultury technicznej wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej, mogą być tworzone wojewódzkie ośrodki politechniczne.
§  2. Cele, zadania, organizację i gospodarkę wojewódzkiego ośrodka politechnicznego określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. Wojewódzki ośrodek politechniczny tworzy, znosi i przekształca terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego o właściwości ogólnej.
§  4. Wojewódzki ośrodek politechniczny może posiadać filie. Decyzję o utworzeniu filii podejmuje kurator oświaty i wychowania na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka politechnicznego.
§  5. Istniejące w dniu wejścia w życie zarządzenia, wojewódzkie pracownie dydaktyczno-techniczne przekształca się w wojewódzkie ośrodki politechniczne.
§  6. Tracą moc:

– zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie okręgowych i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) pracowni dydaktycznych wychowania technicznego (Dz. Urz. MOiW Nr 3, poz. 19);

– wytyczne Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 9 lutego 1974 r. Nr EO-F3-014-2/74 w sprawie finansowania okręgowych i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) pracowni dydaktycznych wychowania technicznego w wojewódzkie pracownie dydaktyczno-techniczne i ich filie,

– pismo okólne Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 czerwca 1976 r. Nr KO-4030-61/76 w sprawie przemianowania okręgowych i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) pracowni dydaktycznych wychowania technicznego wojewódzkie pracownie dydaktyczno-techniczne i ich filie.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA POLITECHNICZNEGO

§  1. Wojewódzki ośrodek politechniczny jest placówką oświatową, której zadaniem jest udzielanie szkołom podstawowym i liceum ogólnokształcącym pomocy materialno-technicznej, metodycznej i organizacyjnej w realizowaniu programów nauczania "pracy-techniki", "praktyk uczniowskich" i technicznych kół zainteresowań, doskonalenie umiejętności praktyczno-technicznych nauczycieli tych przedmiotów oraz upowszechnianie kultury technicznej wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej.
§  2.
1. Wojewódzki ośrodek politechniczny, zwany dalej ośrodkiem, wykonuje swoje zadania przez:
1) udzielanie szkołom, o których mowa w § 1, planowanej i zorganizowanej pomocy w zaopatrywaniu w materiały, półfabrykaty i narzędzia; w szczególności ośrodek:
a) inspiruje, utrzymuje i rozwija kontakty z zakładami produkcyjnymi dla pozyskania materiałów odpadowych z produkcji, wyrobów niepełnowartościowych oraz innych elementów wyposażenia i przekazuje je szkołom,
b) dokonuje zakupów materiałów trudno dostępnych i dostarcza je szkołom,
c) podejmuje produkcję półfabrykatów i niektórych elementów gotowych, dostosowanych do potrzeb programów nauczania.
2) organizowanie konsultacji, lekcji innowacyjnych oraz spotkań szkoleniowych dla nauczycieli pracy - techniki, praktyk uczniowskich i nauczycieli - instruktorów kół technicznych z zakresu umiejętności posługiwania się narzędziami, obrabiarkami, nowoczesnym sprzętem technicznym i technicznymi środkami kształcenia stosowanymi w pracy dydaktycznej szkół,
3) upowszechnianie wybranych opracowań merytoryczno-metodycznych, wzorów zadań praktyczno-technicznych, prototypów i dokumentacji prac uczniowskich zgodnych z programem nauczania i przekazywanie ich nauczycielom do wykorzystania w pracy dydaktycznej,
4) udostępnianie bazy lokalowej i posiadanych środków dydaktycznych na konferencje, narady i seminaria organizowane dla nauczycieli pracy-techniki i praktyk uczniowskich,
5) organizowanie na swoim terenie - w miarę posiadanych warunków lokalowych, materiałowo-technicznych i kadrowych - praktyk uczniowskich i zajęć z przedmiotu praca-technika, lub pomoc w ich realizowaniu na terenie szkoły,
6) kompletowanie narzędzi, sprzętu i innych urządzeń do realizacji poszczególnych działów programów nauczania pracy-techniki i praktyk uczniowskich, uzyskiwanych z zakładów pracy, z sieci handlowej, lub z innych źródeł - i przekazywanie ich szkołom,
7) udzielanie szkołom pomocy w urządzaniu pracowni technicznych, dokonywanie napraw, konserwacji, renowacji sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych, stanowiących wyposażenie tych pracowni oraz innych pracowni przedmiotowych w szkołach,
8) udostępnianie specjalistycznych środków dydaktycznych, sprzętu technicznego i przyrządów pomiarowych szkołom, które ich nie posiadają,
9) współpracę ze szkołami zawodowymi i organami nadzorującymi te szkoły w zakresie poradnictwa technicznego; udostępniania bazy materialno-technicznej i organizowania praktyk uczniowskich oraz zajęć technicznych w warsztatach szkół zawodowych,
10) udostępnianie bazy materiałowo-technicznej i udzielanie pomocy nauczycielom racjonalizatorom, młodzieży szkolnej o zainteresowaniach i uzdolnieniach technicznych, szczególnie uczestników zajęć pozalekcyjnych, konkursów technicznych, Olimpiady Wiedzy Technicznej itp.,
11) organizowanie przy współpracy Wojewódzkiej Rady Postępu pedagogicznego, wystaw twórczości technicznej uczniów oraz prac nauczycieli nowatorów i racjonalizatorów,
12) gromadzenie księgozbioru podręcznego i opracowywania bibliografii z zakresu dydaktyki i techniki, technicznych czasopism popularno-naukowych, materiałów audiowizualnych; udostępnianie ich nauczycielom oraz uczniom o zainteresowaniach technicznych,
13) współdziałanie z młodzieżowymi organizacjami ideowo-wychowawczymi, społecznymi, technicznymi i innymi placówkami wychowania pozaszkolnego.
2. Zadania wymienione w ust. 1, ośrodek realizuje we współpracy z organami nadzorującymi szkoły oraz z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wymienionych w ust. 1, kurator oświaty i wychowania zapewni ośrodkowi warunki lokalowe, wyposażenie oraz środki finansowe i obsadę kadrową.
§  3.
1. Ośrodek posiada w swojej strukturze organizacyjnej pracownie dostosowane do działów określonych programem nauczania pracy-techniki i praktyk uczniowskich, w szczególności: elektroniczną, elektrotechniczną, mechaniczną, obróbki drewna, obróbki metali, gospodarstwa domowego, szycia oraz inne, określone potrzebami rozwoju nauki i techniki, np. pracownia komputerowa.
2. Za działalność pracowni odpowiadają nauczyciele instruktorzy.
3. Dla realizacji zadań statutowych ośrodek powinien posiadać warsztaty do przygotowywania półfabrykatów, magazyn, sekretariat, bibliotekę, pomieszczenie konferencyjne, gospodarcze, socjalne, sanitarne.
§  4.
1. W ośrodku zatrudnia się:
1) pracowników pedagogicznych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i w przepisach wykonawczych;
2) pracowników ekonomicznych, administracyjnych, obsługi (w ośrodku działającym w formie jednostki budżetowej) - na zasadach dotyczących pracowników szkół nie będących nauczycielami;
3) pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych, administracyjnych, obsługi i robotników - na zasadach dotyczących pracowników warsztatów szkolnych szkół zawodowych - w ośrodkach prowadzących gospodarstwo pomocnicze.
2. Liczbę pracowników zatrudnianych w ośrodku ustala - na wniosek dyrektora ośrodka - kurator oświaty i wychowania w zależności od zakresu zadań realizowanych przez ośrodek.
§  5.
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora ośrodka może sprawować nauczyciel posiadający kwalifikacje nauczyciela wychowania technicznego oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela tego przedmiotu.
§  6. Dyrektor ośrodka kieruje całokształtem działalności placówki na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników i odpowiada za realizację zadań statutowych, w szczególności za:

– racjonalne planowanie zadań i właściwą organizację pracy ośrodka zgodnie z potrzebami szkół;

– poziom i wyniki pracy ośrodka oraz filii;

– organizowanie wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami;

– dobór i zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowników;

– zapewnienie należytych warunków BHP i właściwej atmosfery pracy;

– majątek ośrodka i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materialnej podległym sobie pracownikom;

– dokumentację ośrodka.

§  7.
1. Funkcję wicedyrektora ośrodka może sprawować nauczyciel posiadający kwalifikacje nauczyciela wychowania technicznego oraz co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela tego przedmiotu.
2. Do obowiązków wicedyrektora ośrodka należy realizacja zadań statutowych określonych zakresem czynności ustalonym przez dyrektora ośrodka.
§  8.
1. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli instruktorów, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli wychowania technicznego.
2. Do obowiązków nauczyciela instruktora należy prowadzenie pracowni specjalistycznej, opracowywanie materiałów na tematy merytoryczne, metodyczne i organizacyjne, prowadzenie kursów i konsultacji dla nauczycieli, prowadzenie praktyk uczniowskich i przedmiotu praca-technika - jeżeli takie zajęcia realizowane są na terenie ośrodka oraz organizowanie lekcji doświadczalnych,
§  9.
1. Filie ośrodka politechnicznego realizują zadania statutowe określone przez dyrektora ośrodka.
2. Kierownik filii i zatrudnieni w niej pracownicy są etatowymi pracownikami ośrodka.
3. Funkcję kierownika filii może sprawować nauczyciel posiadający kwalifikacje nauczyciela wychowania technicznego oraz co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela tego przedmiotu.
4. Do obowiązków kierownika filii należy:

- realizacja zadań statutowych ustalonych według zasad określonych w ust. 1,

- realizacja planu pracy filii (w tym praktyk uczniowskich i innych zajęć technicznych z uczniami, jeżeli takie organizowane są na terenie filii).

§  10. Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych, powierzanie funkcji kierowniczych, tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli instruktorów - określają odrębne przepisy.
§  11. Pracownicy pedagogiczni ośrodka tworzą radę pedagogiczną. Zasady działania rady pedagogicznej określają odrębne przepisy.
§  12.
1. Przy ośrodku działa rada ośrodka, zwana dalej radą - powołana przez kuratora oświaty i wychowania na wniosek dyrektora ośrodka.
2. W skład rady wchodzą: pracownik kuratorium oświaty i wychowania sprawujący nadzór nad działalnością ośrodka; kierownicy filii, nauczyciele-instruktorzy, przedstawiciele zakładów doskonalenia nauczycieli, wyróżniający się nauczyciele pracy-techniki i praktyk uczniowskich, przedstawiciele szkół wyższych i studiów nauczycielskich, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i społecznych działających na rzecz wychowania technicznego młodzieży, przedstawiciele zainteresowanych organizacji związkowych oraz zaproszeni specjaliści.
3. Przewodniczącego rady, zastępcę i sekretarza wybiera rada ośrodka.
4. Kadencja rady trwa 3 lata.
§  13.
1. Zadaniem rady jest przede wszystkim:

– opiniowanie planu pracy i planów finansowo-gospodarczych ośrodka,

– analizowanie całokształtu działalności ośrodka i udzielanie mu pomocy w realizacji zadań statutowych,

– zgłaszanie wniosków dotyczących założeń organizacyjnych i rozwojowych ośrodka.

2. Rada działa według regulaminu opracowanego we własnym zakresie, zatwierdzonego przez kuratora oświaty i wychowania. Członkom rady nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Koszty podróży członków rady pokrywa ośrodek.
3. Kurator oświaty i wychowania może ustalić inne zasady powoływania rady ośrodka - w zależności od potrzeb i warunków lokalnych.
§  14. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z rozdz. 8071 "Jednostki pomocnicze szkolnictwa zawodowego".
§  15.
1. W przypadku prowadzenia przez ośrodek rozwiniętej działalności produkcyjno-usługowej dla szkolnych pracowni technicznych, wymagającej zwiększonych nakładów finansowych - działalność ta może być wyodrębniona organizacyjnie w gospodarstwo pomocnicze, prowadzone na zasadach uproszczonych.
2. Zasady finansowania działających przy ośrodkach gospodarstw pomocniczych określają odrębne przepisy.