Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca" jako chroniona... - OpenLEX

Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca" jako chroniona nazwa pochodzenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2013.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2013 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie wniosku o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca" jako chroniona nazwa pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 7 października 2013 r. o godzinie 1000 wpłynął złożony przez Spółdzielnię "Dolina Dunajca" wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca" jako chroniona nazwa pochodzenia. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 17 października 2013 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).