Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wniosku o zatwierdzenie zmian w specyfikacji "suski sechlońskiej" zarejestrowanej jako chronione oznaczenie geograficzne

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915) ogłasza się, że dnia 8 maja 2019 r. o godzinie 11 45 wpłynął, złożony przez Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach, wniosek o zatwierdzenie zmian w specyfikacji "suski sechlońskiej" zarejestrowanej jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymagania formalne i dnia 22 maja 2019 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).