Wiosenna sesja egzaminacyjna dla osób ubiegających się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1980.9.16

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1980 r.

KOMUNIKAT Nr 2/80
PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH
w sprawie wiosennej sesji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o tytuł dyplomowanych biegłego księgowego.

1.
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla biegłych księgowych (PKE) zawiadamia osoby, ubiegające się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, że egzamin państwowy zastanie przeprowadzony w wiosennej sesji egzaminacyjne z części I ogólnej w dniach 27-30 kwietnia 1981 r. i z części II specjalistycznej: przemysł w dniach 11-13 maja 1981 r.
2.
Egzamin z części I ogólnej przeprowadzony będzie z przedmiotów:
1)
rachunkowość - egzamin pisemny,
2)
wybrane zagadnienia z zakresu prawa - egzamin ustny,
3)
polityka ekonomiczna i organizacja gospodarki narodowej - egzamin ustny,
4)
elementy statystyki ekonomicznej - egzamin ustny,
5)
zasady ogólnej działalności analizy gospodarczej (analiza finansowa) - egzamin pisemny.
3.
Egzamin z części II specjalistycznej przeprowadzony będzie z przedmiotów:
1)
rachunkowość - egzamin pisemny,
2)
wybrane zagadnienia analizy i rachunku ekonomicznego - egzamin ustny,
3)
ekonomika przedsiębiorstwa - egzamin ustny,
4)
wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa - egzamin ustny,
5)
metody i technika kontroli w przedsiębiorstwie - egzamin ustny.
4.
Kandydaci na biegłych, ubiegający się po raz pierwszy o dopuszczenie do egzaminu z części I ogólnej, powinni uiścić opłatę egzaminacyjną w kwocie 500 zł i złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Sekretariatu PKE, ul. Sienkiewicza 12, 00-010 Warszawa - najpóźniej do dnia 1 lutego 1981 r. następujące dokumenty:
1)
zgłoszenie do egzaminu na specjalnym formularzu; formularz ten można otrzymać we właściwym dla zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
2)
uwierzytelniony notarialnie lub poświadczony przez szkołę, odpis świadectwa szkolnego, przy czym odpis świadectwa sporządzony w formie foto lub kserokopii należy także poświadczyć notarialnie oraz wyciąg z dowodu osobistego o zmianie nazwiska kandydatki, gdy świadectwo szkolne wystawione jest na nazwisko panieńskie,
3)
opinię z aktualnego miejsca pracy kandydata oraz zaświadczenia z innych miejsc pracy, jeżeli są one konieczne do udokumentowania wymaganego stażu pracy i zajmowanych stanowisk,
4)
dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
5)
3 podpisane czytelnie fotografie formatu 4X6 cm.
5.
Kandydatom na biegłych nie dopuszczonym do egzaminu zostaną zwrócone dokumenty oraz opłata egzaminacyjna.
6.
Za świadectwo szkolne uważa się:
1)
dla kandydatów na biegłych, którzy posiadają wyższe wykształcenie:
a)
dyplom ukończenia szkoły akademickiej,
b)
dyplom ukończenia szkoły nieakademickiej uznanej przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych,
c)
nostryfikowany dyplom ukończenia wyższej szkoły zagranicznej,
2)
dla kandydatów na biegłych, którzy posiadają średnie wykształcenie:
a)
świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego,
b)
świadectwo ukończenia technikum zawodowego i tych szkół zawodowych, których świadectwa uznane są przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania lub Kuratorium Oświaty i Wychowania za równorzędne ze świadectwem dojrzałości,
c)
świadectwo szkolne z klauzulą lub zaświadczeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania lub Kuratorium Oświaty i Wychowania stwierdzające, że wykształcenie udokumentowane w świadectwie szkolnym uznane jest za równorzędne ze średnim wykształceniem.
7.
Jeżeli przedłożenie świadectwa (ust. 6) nie jest możliwe kandydat na biegłego powinien przedłożyć odpis postanowienia sądu o odtworzeniu zniszczonego świadectwa ukończenia nauki.
8.
Opinia z aktualnego miejsca pracy powinna zawierać następujące dane:
1)
od kiedy kandydat na biegłego pracuje,
2)
na jakich stanowiskach i w jakim okresie w danej jednostce kandydat pracował i jakie czynności były z każdym stanowiskiem związane; jeżeli zaświadczenie wystawiono na druku "świadectwo pracy" na odwrocie należy podać okres pracy na każdym stanowisku zajmowanym w zakładzie pracy,
3)
jakie obecnie zajmuje stanowisko i od kiedy oraz określenie zakresu czynności, wykonywanych na tym stanowisku,
4)
ocenę kwalifikacji zawodowych i moralnych.
9.
Kandydaci na biegłych ubiegający się ponownie o przystąpienie do egzaminy z części I ogólnej lub z części II specjalistycznej albo też do egzaminów poprawkowych - powinni nadesłać do Sekretariatu PKE do dnia 1 lutego 1981 r. - pisemne zgłoszenie o wpisanie na listę zdających i uiścić opłatę egzaminacyjną. Opłata egzaminacyjna z przedmiotów z części I ogólnej lub z części II specjalistycznej wynosi 500 zł, a za każdy egzamin poprawkowy opłata wynosi 200 zł; dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.
10.
Opłaty egzaminacyjne należy wpłacić na rachunek bieżący w XV Oddziale NBP Warszawa Nr 1153-202130-139-11; nazwa rachunku: Sekretariat Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
11.
Kandydatom na biegłych, którzy zgłosili się do egzaminu, a nie przystąpili do niego bez uzasadnionej przyczyny, uiszczona opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną pod warunkiem nadesłania rezygnacji z egzaminu listem poleconym do Sekretariatu PKE w terminie do dnia 31 marca 1981 r. Za uzasadnioną przyczynę nie stawienia się do egzaminu - uznaje się w szczególności - po jej udokumentowaniu nie później niż w ciągu 10 dni po dniu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej:
1)
chorobę uniemożliwiającą stawiennictwo, stwierdzoną urzędowym świadectwem lekarskim,
2)
powołanie do służby wojskowej,
3)
wypadki losowe.