Wieloletni program współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie Wieloletniego programu współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się Wieloletni program współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do 31 grudnia 2020 r. działania określone w Programie, o którym mowa w § 1, w ramach współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje się w Ministerstwie Klimatu odpowiednio, z wyłączeniem obowiązku oceny realizacji Programu.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINISTERSTWO

KLIMATU

Wieloletni program współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025

Ministerstwo Klimatu ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa centrala: (+48 22) 36-92-900, Infolinia Ministerstwa (+48) 222-500-136, Infolinia dla Obywatela (+48 22) 36-92-900

info@klimat.gov.pl

https://www.gov.pl/web/klimat

Spis treści

1 WstępBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2 Cele ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3 Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymiBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4 Zakres przedmiotowyBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5 Formy współpracyBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.1 Konsultacje publiczneBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.2 Wzajemne informowanie o kierunkach działańBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.3 Patronat honorowy MinistraBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.4 Udział przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządoweBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.5 Udział organizacji pozarządowych w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez MinisterstwoBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.6 Organizacja cyklicznych spotkań Ministra z organizacjami pozarządowymi

 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6 Sposób realizacji ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

7 Okres realizacji ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8 Środki na realizację ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9 Ocena realizacji ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

10 Tworzenie ProgramuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Wstęp

Współpraca Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi obejmuje pełny zakres zadań Ministra Klimatu, wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495). Zgodnie z jego przepisami Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej: energia i klimat.

Obecnie działania w zakresie współpracy administracji rządowej ze stroną społeczną są usystematyzowane przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej "Ustawą", czego efektem jest opracowany na podstawie art. 5b Ustawy Wieloletni program współpracy Ministra Klimatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025, zwany dalej "Programem".

Cele Programu

Celem głównym Programu jest budowa partnerstwa pomiędzy administracją rządową a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, zwanymi dalej "organizacjami pozarządowymi", w realizacji działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, szczególnie w dziedzinie klimatu, zrównoważonego rozwoju i energii.

Celami szczegółowymi są:

1)
stworzenie przez Ministra Klimatu, zwanego dalej "Ministrem", skutecznych kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich wpływu na kreowanie polityk: klimatycznej, energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju;
2)
zwiększenie efektywności i usystematyzowanie współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi;
3)
wspieranie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w sferach aktywności Ministra;
4)
promowanie dobrych praktyk współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Ministra z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zakres przedmiotowy

Współpraca Ministra z organizacjami pozarządowymi jest realizowana w ramach dostępnych narzędzi i dotyczy spraw mieszczących się w kompetencjach Ministra, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495). Zgodnie z powołanym rozporządzeniem Minister kieruje działami administracji rządowej klimat i energia.

Zgodnie ustawą dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.) dział energia (art. 7a) obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw, a w szczególności sprawy:

1)
polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;
2)
rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
3)
bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
4)
infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
5)
inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Z kolei dział klimat (art. 13a) obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:

1)
udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;
2)
wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
3)
ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w art. 28, tj. należących do działu środowisko;
4)
ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;
5)
kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;
6)
systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7)
gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;
8)
wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej;
9)
zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;
10)
społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;
11)
efektywności energetycznej;
12)
rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
13)
edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia.

Ponadto, przy Ministrze mogą funkcjonować organy opiniodawczo-doradcze, w których możliwy jest udział przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym powołana Młodzieżowa Rada Klimatyczna. W swojej działalności organy opiniodawczo-doradcze mogą wykorzystywać potencjał ekspercki organizacji pozarządowych.

Formy współpracy

5.1 

Konsultacje publiczne

Konsultacje przygotowanych w Ministerstwie Klimatu, dalej zwanym "Ministerstwem", dokumentów, w tym aktów prawnych, dokumentów strategicznych lub programowych i ich założeń, służą zapewnieniu możliwości aktywnej partycypacji szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Podstawowe zasady prowadzenia konsultacji publicznych aktów prawnych zostały wyznaczone w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego 2 .

Konsultacje publiczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom możliwości zgłoszenia uwag, opinii i propozycji do konsultowanych dokumentów oraz otrzymania rzetelnej odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Dobrą praktyką jest wdrożenie i stosowanie w Ministerstwie tzw. Siedmiu zasad konsultacji 3 .

5.2 

Wzajemne informowanie o kierunkach działań

Informowanie o kierunkach działań polega na przekazywaniu informacji np. poprzez stronę internetową Ministerstwa i organizacji pozarządowych (w miarę możliwości z uwzględnieniem zasad dostępności publikowanych treści dla osób z niepełnoprawnościami), oficjalne strony profilowe Ministerstwa i organizacji pozarządowych na portalach społecznościowych lub drogą e-mailową za pośrednictwem skrzynki elektronicznej Ministerstwa i organizacji pozarządowych lub indywidualnych kont e-mailowych pracowników tych instytucji. Minister i organizacje pozarządowe mogą także informować o kierunkach podejmowanych działań w wydawanych gazetach, newsletterach lub innych publikacjach.

5.3 

Patronat honorowy Ministra

Organizatorzy przedsięwzięć o charakterze szczególnie istotnym z punktu widzenia polityki klimatycznej i energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju mogą ubiegać się o honorowy patronat Ministra, Sekretarza lub Podsekretarza Stanu. Obejmowane nim mogą być wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym (w szczególnych przypadkach - ponadwojewódzkim). Uzyskanie patronatu honorowego nie wiąże się z uzyskaniem wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa. Procedura uzyskiwania patronatu opisana jest na stronie internetowej Ministerstwa 4 .

5.4 

Udział przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe

Możliwy jest udział przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe. Udział może mieć formę wsparcia merytorycznego na etapie przygotowania inicjatywy lub udziału w przedsięwzięciu w charakterze eksperta.

5.5 

Udział organizacji pozarządowych w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo

Możliwy jest udział organizacji pozarządowych w wydarzeniach organizowanych przez Ministerstwo. Udział może mieć w szczególności formę wsparcia merytorycznego bądź logistycznego (lub obu) na etapie przygotowania inicjatywy lub udziału w przedsięwzięciu w charakterze eksperta.

5.6 

Organizacja cyklicznych spotkań Ministra z organizacjami pozarządowymi

Minister może organizować spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. w celu wymiany doświadczeń na temat współpracy, informowania o ewentualnych problemach we współpracy oraz wzajemnych kierunkach działań związanych z dalszą współpracą.

Sposób realizacji Programu

Realizacja Programu będzie prowadzona w szczególności poprzez:
1)
prowadzenie konsultacji publicznych z organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywanych w Ministerstwie aktów normatywnych i innych dokumentów; uwagi organizacji pozarządowych zgłaszane w ramach konsultacji będą wzięte pod uwagę tak dalece, jak to jest możliwe; odrzucenie każdej uwagi zostanie zaś przez Ministerstwo uzasadnione. Ramy czasowe konsultacji publicznych są określone w Regulaminie pracy Rady Ministrów. W przypadku dokumentów strategicznych, uzasadnionych przypadkach, okres konsultacji będzie wynosił nawet 3 miesiące.
2)
przekazywanie Ministerstwu przez organizacje pozarządowe ich stanowisk do negocjacji na forum Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
3)
utworzenie na stronie Ministerstwa zakładki dedykowanej współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi, w której umieszczony zostanie Program, informacje z zakresu nadzoru Ministra nad fundacjami oraz specjalna zakładka dotycząca prac nad projektami aktów normatywnych, zawierająca link do strony Rządowego Procesu Legislacyjnego (https://legislacia.rcl.gov.pl/). na której udostępniane są takie projekty oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad nimi, wraz z instrukcją wyszukiwania na tej stronie projektów aktów normatywnych przygotowanych i procedowanych przez Ministra (menu wyszukiwarki z lewej strony, wyszukiwarka zaawansowana na dole menu, wyszukiwanie projektów Ministra Klimatu - menu rozwijane "Wnioskodawca", wyszukiwanie projektów na etapie konsultacji - menu rozwijane "Etap", wyszukiwanie projektu o określonym tytule - menu rozwijane "Tytuł projektu", wyszukiwanie projektu zawierającego określone sformułowanie - menu rozwijane "Słowa kluczowe");
4)
możliwość udziału strony społecznej w delegacji rządowej podczas spotkań Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń logistycznych i budżetowych;
5)
utworzenie i aktualizowanie (przy ewentualnym udziale organizacji pozarządowych) bazy danych kontaktowych organizacji pozarządowych współpracujących z Ministerstwem;
6)
możliwość zlecania organizacjom pozarządowym przedsięwzięć do realizacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych;
7)
współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracę ekspercką przy podejmowanych zarówno przez Ministra, jak i organizacje pozarządowe, inicjatywach i przedsięwzięciach;
8)
współpracę z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu akcji i kampanii edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych podejmowanych zarówno przez Ministerstwo, jak i przez organizacje pozarządowe;
9)
wzajemny udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach organizowanych przez Ministra, organizacje pozarządowe lub w inicjatywach wspólnych;
10)
identyfikację i konsultację wzajemnych potrzeb i oczekiwań w zakresie przepisów, procedur oraz standardów obsługi dotyczących zakresu właściwości Ministra;
11)
przyznawanie patronatów honorowych Ministra przedsięwzięciom organizowanym przez organizacje pozarządowe oraz udział Ministra w komitecie honorowym przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe;
12)
możliwość zawierania porozumień o współpracy między Ministrem a organizacją pozarządową;
13)
wzmacnianie kompetencji pracowników Ministerstwa w zakresie konsultacji publicznych oraz działalności pożytku publicznego;
14)
organizowanie wolontariatu i staży;
15)
integrację osób niepełnosprawnych m.in. poprzez promocję zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji Programu

Niniejszy Program jest wieloletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i będzie realizowany w latach 2021-2025.

Środki na realizację Programu

Realizacja Programu nie wymaga poniesienia przez Ministra dodatkowych kosztów.

Działania będą podejmowane w ramach zadań własnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w ramach środków przewidzianych na ich realizację w planach finansowych.

Ocena realizacji Programu

Ocena stopnia realizacji Programu odbywa się na podstawie sporządzanych przez Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa:
1)
raportu rocznego - opracowanego na podstawie rocznych raportów z realizacji Programu przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy raport;
2)
podsumowującego raportu pięcioletniego.

Bieżąca ocena realizacji Programu może się odbywać również na podstawie okresowych raportów o podjętej współpracy sporządzanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa. Raporty dodatkowe mogą być sporządzane z inicjatywy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub na wniosek Departamentu Edukacji i Komunikacji. W przypadku sporządzania raportu z inicjatywy komórek organizacyjnych Ministerstwa są one zobowiązane do przekazania raportu do Departamentu Edukacji i Komunikacji do wiadomości.

Raporty zawierają w szczególności informację o:

1)
dokumentach, które podlegały konsultacji z organizacjami pozarządowymi;
2)
patronatach przyznanych w danym okresie przez Ministra przedsięwzięciom organizowanym przez organizacje pozarządowe.

Raporty roczne sporządzane przez Departament Edukacji i Komunikacji są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa do dnia 30 kwietnia roku następującego po okresie, którego dotyczy raport. Podsumowujący raport pięcioletni Minister ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2026 r.

10 

Tworzenie Programu

Program powstaje w procesie kilkuetapowej konsultacji wewnętrznej. Program podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa. Program jest opiniowany przez członków kierownictwa Ministerstwa. Po zaopiniowaniu i konsultacjach oraz ewentualnych korektach zostaje przekazany do podpisu Ministra.
1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r., http://www.rcl.gQV.pl/book/wytVCzne
3 Do pobrania w formie broszury ze strony: https://www.gov.pl/web/cvfrvzacia/iak-prowadzimv-konsultacie