Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2015.3.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTOWYCH
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GK.101.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502), zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
Wewnętrzna Procedura Antymobbingową, zwana dalej "WPA", ustala zasady przeciwdziałania i określa tryb postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. 
Zasady przeciwdziałania i tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia pracodawca, o którym mowa w § 2 pkt 4 ww. załącznika, jest obowiązany do zapoznania z treścią zarządzenia podległych pracowników z zachowaniem następujących zasad ogólnych:
1)
pracownik, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią zarządzenia, potwierdza przyjęcie do wiadomości WPA poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2)
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, zaopatrzone w datę i czytelny podpis, pracownik przekazuje do komórki właściwej ds. kadr celem dołączenia do akt osobowych pracownika;
3)
w stosunku do osób zatrudnionych po dacie wejścia w życie niniejszego zarządzenia obowiązki, o których mowa w § 2, wykonuje komórka właściwa ds. kadr.
§  3. 
Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem WPA w jednostkach, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach, należy do właściwości działania komórki ds. kadr lub stanowiska właściwego ds. pracowniczych.
§  4. 
W sprawach nieuregulowanych w WPA stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Wprowadzam do użytku służbowego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne Definicje

§  1. 
Procedury ustalone w ramach WPA mają na celu w szczególności:
1)
przeciwdziałanie mobbingowi,
2)
ograniczanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu,
3)
wyciąganie konsekwencji służbowych wobec osób będących sprawcami mobbingu.
§  2. 
Pojęciom używanym w WPA nadaje się następujące znaczenie:
1)
WPA - zasady i tryb postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach;
2)
mobbing - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
3)
pracownik - osoba świadcząca na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach, pracę niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4)
pracodawca - jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach;
5)
Komisja Antymobbingowa - zespół kolegialny powołany przez kierownika jednostki do rozpatrywania i wyjaśniania zawiadomień o mobbingu;
6)
zawiadomienie - zgłoszenie zaistnienia przypadku mobbingu dokonane przez pracownika będącego jego ofiarą, zgodnie z procedurą określoną w WPA.

Rozdział  2

Przeciwdziałanie mobbingowi

§  3. 
1. 
Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań celem zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną pracą, w szczególności promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań w relacjach między pracownikami, prowadzenia szkoleń z tego zakresu i informowania pracowników o procedurze WPA w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
2. 
Pracodawca nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy psychcznej.
3. 
Zobowiązuje się pracowników do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu i przeciwdziałania jego stosowaniu przez inne osoby.
4. 
Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozdział  3

Zasady i tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia mobbingu

§  4. 
1. 
Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie do pracodawcy. Składający zawiadomienie powinien je własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą.
2. 
Zawiadomienie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego, wskazanie ewentualnych dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.
3. 
Pracownik składający zawiadomienie o mobbingu może je cofnąć, w drodze pisemnego oświadczenia, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym pierwsze posiedzenie Komisji Antymobbingowej, o którym mowa w § 10 ust. 2.
4. 
Pracodawca odmawia przyjęcia cofnięcia zawiadomienia, gdy okoliczności sprawy wskazują, że pracownik został poddany mobbingowi lub nastąpiło to na skutek nacisków wywieranych na pracownika przez sprawcę mobbingu.
§  5. 
1. 
Każdy pracownik, który był świadkiem mobbingu lub posiada bądź poweźmie informację o zaistnieniu zdarzenia z tym związanego, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracodawcy.
2. 
Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione.
§  6. 
Na podstawie zawiadomienia pracodawca wszczyna postępowanie wyjaśniające dotyczące mobbingu.
§  7. 
1. 
Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisja Antymobbingowa, powoływana przez pracodawcę w drodze decyzji, zwana dalej "Komisją".
2.  1
 Komisja jest powoływana każdorazowo do danego postępowania w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zawiadomienia.
3. 
Komisja ma za zadanie przedstawić pracodawcy ocenę dotyczącą zasadności zawiadomienia.
§  8. 
1.  2
 Komisja liczy zawsze nieparzystą liczbę członków, w tym

w jej skład powołuje się:

1)
pracownika komórki właściwej do spraw kadr - pełniącego funkcję przewodniczącego;
2)
przedstawiciela pracodawcy;
3)
przedstawiciela każdej działającej u pracodawcy zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przedstawiciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie pracy;
4)
osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze, wskazaną wspólnie przez działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe - przez przedstawiciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie pracy;
5)
osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiadającą wykształcenie wyższe psychologiczne, wskazaną wspólnie przez działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe - przez przedstawiciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Zakładowe organizacje związkowe oraz przedstawiciel załogi wskazują osoby do składu Komisji w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez pracodawcę o konieczności powołania Komisji.

1a.  3
 W przypadku, gdy liczba członków Komisji ustalona na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym wyniesie liczbę parzystą, działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe wskazują wspólnie dodatkowego członka Komisji w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez pracodawcę o konieczności powołania dodatkowego członka Komisji. W przypadku nieprzedstawienia przez zakładowe organizacje związkowe wspólnego kandydata w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pracodawca niezwłocznie wskazuje dodatkowego członka Komisji.
1b)  4
 W przypadku niewskazania członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez pracodawcę o konieczności powołania Komisji, pracodawca niezwłocznie wskazuje 2 członków Komisji, tj.: osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze oraz osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiadającą wykształcenie wyższe psychologiczne.
1c)  5
 Koszty udziału w pracach Komisji osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, ponosi pracodawca na podstawie odrębnej umowy, obejmującej doraźny udział w pracach Komisji.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący na wniosek członka Komisji lub własny może rozszerzyć skład Komisji o dodatkowe osoby, których udział może mieć istotny wpływ na postępowanie wyjaśniające.
3. 
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, by członkowie Komisji posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu.
4. 
Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia komórka właściwa do spraw kadr, która także gromadzi i przechowuje dokumentację i nagrania związane z prowadzonym postępowaniem.
§  9. 
W skład Komisji nie powołuje się osoby:
1)
wskazanej w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu oraz w stosunku do której w przeszłości było prowadzone postępowanie o dopuszczenie się mobbingu;
2)
zatrudnionej w tej samej komórce organizacyjnej wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik, który złożył zawiadomienie, lub pracownik wskazany w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu;
3)
będącej małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostającej we wspólnym pożyciu z pracownikiem, który złożył zawiadomienie, albo z pracownikiem wskazanym w zawiadomieniu jako sprawca lobbingu.
§  10. 
1. 
Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. 
Pierwsze posiedzenie przewodniczący zwołuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia powołania Komisji.
3. 
Przewodniczący informacje o terminach posiedzeń przekazuje członkom Komisji pisemnie, w tym faksem lub za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
4. 
Komisja pracuje na posiedzeniach w pełnym składzie. Czas pracy w Komisji wlicza się do czasu pracy jej członków.
5. 
Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.
6. 
Przebieg postępowania jest dokumentowany przy wykorzystywaniu urządzeń technicznych rejestrujących dźwięk.
7. 
Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji.
8. 
Dokumentacja dotycząca danego postępowania nie może być kopiowana ani udostępniana nieuprawnionym osobom.
9. 
Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 8, podlegają ochronie przewidzianej dla ochrony danych osobowych.
10. 
W ramach postępowania Komisja wysłuchuje wyjaśnień pracownika, który złożył zawiadomienie, pracownika wskazanego w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu oraz zeznań ewentualnych świadków.
11. 
Świadkowie mają prawo odmówić składania zeznań.
12. 
Komisja po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 10, oraz rozpatrzeniu przedłożonych dowodów dokonuje oceny zasadności zawiadomienia i ocenę tę wraz z wnioskami i ewentualnymi propozycjami w zakresie niezbędnych działań przekazuje pracodawcy.
13. 
Komisja powinna dokonać oceny zasadności zawiadomienia w terminie 5 dni roboczych od dnia pierwszego posiedzenia, z możliwością wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach, nie dłużej jednak niż o kolejne 5 dni roboczych.
14. 
Komisja przyjmuje ocenę zasadności zawiadomienia zwykłą większością głosów.
15. 
Członek Komisji niezgadzający się z oceną może dołączyć do niej zdanie odrębne.
16. 
Ocena, o której mowa w ust. 12, przekazywana jest także pracownikowi, który złożył zawiadomienie, oraz pracownikowi wskazanemu w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu.
17. 
Od oceny, o której mowa w ust. 12, pracownikowi, który złożył zawiadomienie, i pracownikowi podejrzanemu o mobbing przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Komisji w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia oceny.
18. 
Komisja powinna rozpatrzyć odwołanie, o którym mowa w ust. 17, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Rozstrzygniecie przyjęte w trybie odwołania jest ostateczne.
§  11. 
1. 
W razie uznania zawiadomienia za zasadne, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do sprawcy mobbingu, w tym może w szczególności:
1)
obniżyć lub pozbawić awansu, nagrody lub premii;
2)
zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany;
3)
w rażących przypadkach odwołać ze stanowiska lub rozwiązać ze sprawcą stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.
2. 
Pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek albo za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.
§  12. 
Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi ze strony pracodawcy, może złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie do jednostki nadrzędnej wobec pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

- WZÓR -

Ja niżej podpisana/y ....................................................................................... zatrudniona/y

na stanowisku ...................................................................... w ...................................................

.......................................................................................................................................................

niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

.......................................................................

(data i czytelny podpis pracownika)

1 Załącznik nr 1 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. (B.I.LP.2021.7.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2021 r.
2 Załącznik nr 1 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. (B.I.LP.2021.7.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2021 r.
3 Załącznik nr 1 § 8 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. (B.I.LP.2021.7.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2021 r.
4 Załącznik nr 1 § 8 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. (B.I.LP.2021.7.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2021 r.
5 Załącznik nr 1 § 8 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. (B.I.LP.2021.7.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2021 r.