Dzienniki resortowe

B.I.LP.2015.3.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTOWYCH
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GK.101.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502), zarządza się, co następuje:

§  1.
1. Wewnętrzna Procedura Antymobbingową, zwana dalej "WPA", ustala zasady przeciwdziałania i określa tryb postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. Zasady przeciwdziałania i tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia pracodawca, o którym mowa w § 2 pkt 4 ww. załącznika, jest obowiązany do zapoznania z treścią zarządzenia podległych pracowników z zachowaniem następujących zasad ogólnych:
1) pracownik, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią zarządzenia, potwierdza przyjęcie do wiadomości WPA poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, zaopatrzone w datę i czytelny podpis, pracownik przekazuje do komórki właściwej ds. kadr celem dołączenia do akt osobowych pracownika;
3) w stosunku do osób zatrudnionych po dacie wejścia w życie niniejszego zarządzenia obowiązki, o których mowa w § 2, wykonuje komórka właściwa ds. kadr.
§  3. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem WPA w jednostkach, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach, należy do właściwości działania komórki ds. kadr lub stanowiska właściwego ds. pracowniczych.
§  4. W sprawach nieuregulowanych w WPA stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Wprowadzam do użytku służbowego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne Definicje

§  1. Procedury ustalone w ramach WPA mają na celu w szczególności:
1) przeciwdziałanie mobbingowi,
2) ograniczanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu,
3) wyciąganie konsekwencji służbowych wobec osób będących sprawcami mobbingu.
§  2. Pojęciom używanym w WPA nadaje się następujące znaczenie:
1) WPA - zasady i tryb postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach;
2) mobbing - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
3) pracownik - osoba świadcząca na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach, pracę niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) pracodawca - jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach;
5) Komisja Antymobbingowa - zespół kolegialny powołany przez kierownika jednostki do rozpatrywania i wyjaśniania zawiadomień o mobbingu;
6) zawiadomienie - zgłoszenie zaistnienia przypadku mobbingu dokonane przez pracownika będącego jego ofiarą, zgodnie z procedurą określoną w WPA.

Rozdział  2

Przeciwdziałanie mobbingowi

§  3.
1. Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań celem zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną pracą, w szczególności promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań w relacjach między pracownikami, prowadzenia szkoleń z tego zakresu i informowania pracowników o procedurze WPA w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
2. Pracodawca nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy psychcznej.
3. Zobowiązuje się pracowników do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu i przeciwdziałania jego stosowaniu przez inne osoby.
4. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozdział  3

Zasady i tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia mobbingu

§  4.
1. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie do pracodawcy. Składający zawiadomienie powinien je własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą.
2. Zawiadomienie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego, wskazanie ewentualnych dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.
3. Pracownik składający zawiadomienie o mobbingu może je cofnąć, w drodze pisemnego oświadczenia, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym pierwsze posiedzenie Komisji Antymobbingowej, o którym mowa w § 10 ust. 2.
4. Pracodawca odmawia przyjęcia cofnięcia zawiadomienia, gdy okoliczności sprawy wskazują, że pracownik został poddany mobbingowi lub nastąpiło to na skutek nacisków wywieranych na pracownika przez sprawcę mobbingu.
§  5.
1. Każdy pracownik, który był świadkiem mobbingu lub posiada bądź poweźmie informację o zaistnieniu zdarzenia z tym związanego, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracodawcy.
2. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione.
§  6. Na podstawie zawiadomienia pracodawca wszczyna postępowanie wyjaśniające dotyczące mobbingu.
§  7.
1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisja Antymobbingowa, powoływana przez pracodawcę w drodze decyzji, zwana dalej "Komisją".
2. Komisja jest powoływana każdorazowo do danego postępowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zawiadomienia.
3. Komisja ma za zadanie przedstawić pracodawcy ocenę dotyczącą zasadności zawiadomienia.
§  8.
1. Komisja liczy zawsze nieparzystą liczbę członków, w tym w jej skład powołuje się:
1) przedstawiciela pracodawcy - pełniącego funkcję przewodniczącego;
2) pracownika komórki właściwej do spraw kadr;
3) przedstawiciela/li każdej działającej u pracodawcy zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przedstawiciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący na wniosek członka Komisji lub własny może rozszerzyć skład Komisji o dodatkowe osoby, których udział może mieć istotny wpływ na postępowanie wyjaśniające.
3. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, by członkowie Komisji posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu.
4. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia komórka właściwa do spraw kadr, która także gromadzi i przechowuje dokumentację i nagrania związane z prowadzonym postępowaniem.
§  9. W skład Komisji nie powołuje się osoby:
1) wskazanej w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu oraz w stosunku do której w przeszłości było prowadzone postępowanie o dopuszczenie się mobbingu;
2) zatrudnionej w tej samej komórce organizacyjnej wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik, który złożył zawiadomienie, lub pracownik wskazany w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu;
3) będącej małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostającej we wspólnym pożyciu z pracownikiem, który złożył zawiadomienie, albo z pracownikiem wskazanym w zawiadomieniu jako sprawca lobbingu.
§  10.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie przewodniczący zwołuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia powołania Komisji.
3. Przewodniczący informacje o terminach posiedzeń przekazuje członkom Komisji pisemnie, w tym faksem lub za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
4. Komisja pracuje na posiedzeniach w pełnym składzie. Czas pracy w Komisji wlicza się do czasu pracy jej członków.
5. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.
6. Przebieg postępowania jest dokumentowany przy wykorzystywaniu urządzeń technicznych rejestrujących dźwięk.
7. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji.
8. Dokumentacja dotycząca danego postępowania nie może być kopiowana ani udostępniana nieuprawnionym osobom.
9. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 8, podlegają ochronie przewidzianej dla ochrony danych osobowych.
10. W ramach postępowania Komisja wysłuchuje wyjaśnień pracownika, który złożył zawiadomienie, pracownika wskazanego w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu oraz zeznań ewentualnych świadków.
11. Świadkowie mają prawo odmówić składania zeznań.
12. Komisja po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 10, oraz rozpatrzeniu przedłożonych dowodów dokonuje oceny zasadności zawiadomienia i ocenę tę wraz z wnioskami i ewentualnymi propozycjami w zakresie niezbędnych działań przekazuje pracodawcy.
13. Komisja powinna dokonać oceny zasadności zawiadomienia w terminie 5 dni roboczych od dnia pierwszego posiedzenia, z możliwością wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach, nie dłużej jednak niż o kolejne 5 dni roboczych.
14. Komisja przyjmuje ocenę zasadności zawiadomienia zwykłą większością głosów.
15. Członek Komisji niezgadzający się z oceną może dołączyć do niej zdanie odrębne.
16. Ocena, o której mowa w ust. 12, przekazywana jest także pracownikowi, który złożył zawiadomienie, oraz pracownikowi wskazanemu w zawiadomieniu jako sprawca mobbingu.
17. Od oceny, o której mowa w ust. 12, pracownikowi, który złożył zawiadomienie, i pracownikowi podejrzanemu o mobbing przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Komisji w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia oceny.
18. Komisja powinna rozpatrzyć odwołanie, o którym mowa w ust. 17, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Rozstrzygniecie przyjęte w trybie odwołania jest ostateczne.
§  11.
1. W razie uznania zawiadomienia za zasadne, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do sprawcy mobbingu, w tym może w szczególności:
1) obniżyć lub pozbawić awansu, nagrody lub premii;
2) zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany;
3) w rażących przypadkach odwołać ze stanowiska lub rozwiązać ze sprawcą stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.
2. Pracodawca może przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek albo za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.
§  12. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi ze strony pracodawcy, może złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie do jednostki nadrzędnej wobec pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

- WZÓR -

Ja niżej podpisana/y ....................................................................................... zatrudniona/y

na stanowisku ...................................................................... w ...................................................

.......................................................................................................................................................

niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

.......................................................................

(data i czytelny podpis pracownika)