Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2019.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 321 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769) w dniu 31 lipca 2019 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 321.

Tekst Umowy wielostronnej M 321 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 321 w podanych niżej datach:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 14.06.2019

Królestwo Norwegii 20.06.2019

ZAŁĄCZNIK

UMOWA WIELOSTRONNA M321

Zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 ADR

Dotycząca przewozu materiałów pod numerem UN 3316 ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY w związku z przepisem szczególnym 671 i przepisem 1.1.3.6

(1) W drodze odstępstwa od przepisów ADR mających zastosowanie do UN 3316 na podstawie przepisu szczególnego 671, zestawy przypisane do UN 3316 zawierające tylko towary niebezpieczne, do których nie przypisano żadnej grupy pakowania, przypisuje się do kategorii transportowej 2 w celu wypełnienia dokumentów przewozowych oraz wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej (patrz 1.1.3.6).
(2) Nadawca powinien w dokumencie przewozowym zamieścić następujący zapis: "Przewóz zgodny z warunkami zawartymi w rozdziale 1.5.1 ADR (M 321)".
(3) Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do przewozów na terytoriach Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jednego z sygnatariuszy, pozostaje ona w mocy do wyżej wymienionego dnia wyłącznie w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach tych Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy, które jej nie wypowiedziały.

Warszawa, dnia 31 lipca 2019 r.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).