Dz.Urz.MI.2018.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 299 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119) w dniu 24 maja 2016 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 299.
Tekst Umowy wielostronnej M 299 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 299 w podanych niżej datach:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej24.05.2016
Republika Francuska27.05.2016
Republika Irlandii31.05.2016
Republika Federalna Niemiec03.06.2016
Republika Austrii07.06.2016
Konfederacja Szwajcarska17.06.2016
Republika Portugalska22.06.2016
Królestwo Szwecji28.06.2016
Królestwo Niderlandów05.07.2016
Republika Włoska19.08.2016
Republika Finlandii19.09.2016
Wielkie Księstwo Luksemburga18.01.2017
Królestwo Danii31.07.2017

ZAŁĄCZNIK

UMOWA WIELOSTRONNA M 299

zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 ADR, dotycząca przewozu różnych gazów klasy 2 w naczyniach ciśnieniowych zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, w odniesieniu do podrozdziału 1.1.4.2 ADR

W drodze odstępstwa od przepisów 6.2.3.4 (badanie i próba odbiorcza), 6.2.3.5 (badanie i próba okresowa), 6.2.3.6 (zatwierdzenie naczyń ciśnieniowych), 6.2.3.7 (wymagania dla producentów), 6.2.3.8 (wymagania dla jednostek inspekcyjnych) oraz 6.2.3.9 (oznakowanie naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania) ADR, gazy i ciecze wymienione w tabelach 4.1.4.1 P200 ADR importowane zgodnie z 1.1.4.2 w naczyniach ciśnieniowych wielokrotnego napełniania oraz zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, mogą być przewożone z miejsca tymczasowego składowania do odbiorcy finalnego, na następujących warunkach:

1. W przypadku importu z państwa nie będącego stroną ADR, zgodność naczyń ciśnieniowych, z tą umową, powinna być weryfikowana i rejestrowana przez nadawcę. W celu umożliwienia kontroli przez właściwą władzę, informacja o przeprowadzonej weryfikacji powinna być przechowywana przez okres pięciu lat, i zawierać identyfikację naczyń ciśnieniowych, nazwisko osoby weryfikującej oraz datę weryfikacji.

2. Naczynia ciśnieniowe powinny być oznakowane i opatrzone nalepkami ostrzegawczymi zgodnie z działem 5.2 ADR.

3. W odniesieniu do stopni napełnienia oraz częstotliwości prób okresowych powinny być spełnione wszystkie odpowiednie wymagania ADR.

4. Naczynia ciśnieniowe, po ich opróżnieniu lub w przypadku dalszego niewykorzystywania gazu przez użytkownika końcowego, nie powinny być napełniane, a odesłane do kraju z którego zostały zaimportowane.

5. Nadawca, dla przewozu objętego ADR, powinien w dokumencie przewozowym zamieścić następujący zapis:

"Przewóz zgodny z warunkami zawartymi w Umowie Wielostronnej M 299".

Niniejsza Umowa Wielostronna wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez dwie Umawiające się Strony. Umowa obowiązuje do dnia 1 czerwca 2019 r. w odniesieniu do przewozów na terytoriach Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jednego z sygnatariuszy, pozostaje ona w mocy do wyżej wymienionego dnia wyłącznie w odniesieniu do przewozu wykonywanego na terytoriach tych Umawiających się Stron ADR, będących sygnatariuszami niniejszej umowy, które jej nie wypowiedziały.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).