Wejście w życie Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 10/2011, zawartego na podstawie przepisów Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2011.2.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie wejścia w życie Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 10/2011, zawartego na podstawie przepisów Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie rozdziału 1.5.1 Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bemie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. w dniu 5 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał Specjalne wielostronne porozumienie RID 10/2011, dotyczące przewozu smoły koksowniczej. Specjalne wielostronne porozumienie RID 10/2011 weszło w życie z dniem 9 grudnia 2011 r. po przystąpieniu do niego Republiki Federalnej Niemiec.
Tekst Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 10/2011 określa załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

SPECJALNE WIELOSTRONNE POROZUMIENIE RID 10/2011

zawarte na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 RID, dotyczące przewozu smoły koksowniczej

(1)
W odstępstwie od wymagań zawartych w kolumnie (12) Tabeli A w dziale 3.2 RID,

smoła koksownicza, klasyfikowana jako:

UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY, I.N.O, klasa 9, kod klasyfikacyjny M6, grupa pakowania III

może być przewożona w cysternach bez stosowania przepisów działów 4.3, 6.8 i 7.4 RID.

(2)
Nadawca obok innych wymaganych informacji powinien wpisać w dokumencie przewozowym zdanie:

"Przewóz uzgodniony na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 RID (RID 10/2011)".

(3)
Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 roku dla przewozów wykonywanych na terytorium Państw-Stron RID, które przystąpiły do niniejszego porozumienia. W przypadku wypowiedzenia niniejszego porozumienia przez któregokolwiek z jego sygnatariuszy przed wskazaną wyżej datą pozostaje ono ważne do wymienionej wyżej daty wyłącznie dla przewozów wykonywanych na terytorium tych Państw-Stron RID, które przystąpiły do niniejszego porozumienia i jego nie wypowiedziały.