Wdrożenie wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa. - OpenLEX

Wdrożenie wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.3.10

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wdraża się wymagania techniczno-obronne dla infrastruktury drogowej, objętej przygotowaniami obronnymi, określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Wymagania techniczno-obronne w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa przy projektowaniu dróg i obiektów mostowych, określone w załączniku nr 1, uwzględnia się na etapie budowy nowych dróg i obiektów inżynierskich, planowanych do objęcia przygotowaniami obronnymi.
§  3.
Wymagania techniczno-obronne w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa przy użytkowaniu dróg i obiektów mostowych, określone w załączniku nr 2, uwzględnia się na etapie wyznaczania dróg o znaczeniu obronnym i przygotowywania tras dla potrzeb transportowych wojsk, a także wyznaczania odcinków i obiektów nienormatywnych oraz planowania odbudowy w przypadku zniszczeń.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Lp.Wyszczególnieniejm.Infrastruktura drogowa objęta przygotowaniami obronnymi
PSDP1)USDP2)
1Minimalna klasa drogi-GD
2Prędkość projektowakm/h5040
3Minimalna szerokość drogi dla ruchu jedne] kolumnym7,003)5,00
Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)m7,006,50
Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych) m8,003)-
4Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego) m-20
- przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%8050
- przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90°-12
5Maksymalne pochylenie niwelety drogi - pochylenie podłużne%910
6Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi (łuku pionowego wypukłego) m1.500600
Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi (łuku pionowego wklęsłego) 1.000600
7Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowegokN/oś100100
804)804)
8Wysokość skrajni drogim4,604,50
9Minimalna nośność obiektu mostowegoMLC5)150/100150/100

______

1) PSDP - podstawowa sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

- centralne drogi o znaczeniu obronnym,

- trasy drogowe dla potrzeb Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS),

- trasy drogowe do przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia (SSW).

2) USDP - uzupełniająca sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

- uzupełniające drogi o znaczeniu obronnym,

- planowane objazdy aglomeracji miejskich i dużych węzłów komunikacyjnych,

- inną infrastrukturę drogową przygotowaną do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.

3) Sumaryczna szerokość dwupasmowej jezdni z poboczami.

4) Dopuszcza się przy przebudowie lub remoncie drogi.

5) Klasa MLC (Military Load Class) - wojskowa klasyfikacja obciążenia - jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Lp.Wyszczególnieniejm.Infrastruktura drogowa objęta przygotowaniami obronnymi
PSDP1)USDP2)
1Minimalna klasa drogi-GD
2Prędkość projektowakm/h5030
3Minimalna szerokość drogi dla ruchu jednej kolumny3)m6,005,00
Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)m7,006,50
Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych) m8,003)-
4Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego):m-20
- przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%8030
- przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90°-12
- przy zmianie kierunku drogi o więcej niż 90°-254)
5Maksymalne pochylenie niwelety drogi - pochylenie podłużne%912
6Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi (łuku pionowego)5)1.000600
Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi (łuku pionowego)5)500250
7Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowegokN/oś10080
8Wysokość skrajni drogi6)m4,504,50
9Minimalna nośność obiektu mostowegoMLC7)60/4560/45
10Przepustowość drogi8):poj./dobę
- w terenie płaskim6.0004.500
- w terenie płaskim i falistym2.100700

1) PSDP - podstawowa sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

- centralne drogi o znaczeniu obronnym,

- trasy drogowe dla potrzeb Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS),

- trasy drogowe do przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia (SSW).

2) USDP - uzupełniająca sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

- uzupełniające drogi o znaczeniu obronnym,

- planowane objazdy aglomeracji miejskich i dużych węzłów komunikacyjnych,

- inną infrastrukturę drogową przygotowaną do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.

3) Sumaryczna szerokość dwupasowej jezdni z poboczami.

4) Wg normy obronnej NO-06-A054 łuk powinien być dodatkowo oznakowany jako przeszkoda.

5) Przyjęte wartości wynikają z potrzeby zabezpieczenia przemieszczenia związków taktycznych, operacyjnych i pododdziałów.

6) Przyjęto wg umowy standaryzacyjnej NATO - STANAG 2021 "Wojskowe obliczenia klasyfikacji mostów, promów, tratw i pojazdów".

7) Klasa MLC (Military Load Class) - wojskowa klasyfikacja obciążenia - jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.

8) Przyjęto dla celów planowania przemieszczenia, wartości wyrażono w pojazdach umownych.