Wdrożenie "Programu CYBER.MIL z klasą". - OpenLEX

Wdrożenie "Programu CYBER.MIL z klasą".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.73

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wdrożenia "Programu CYBER.MIL z klasą"

Na podstawie art. 2 pkt 2, 5 і 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i art. 51 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248), w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się "Program CYBER.MIL z klasą", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program CYBER.MIL z klasą

Rozdział  I.

Postanowienia ogólne

1.
"Program CYBER.MIL z klasą", zwany dalej "Programem", opracowano w celu wsparcia obronności państwa poprzez kształcenie i przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
2.
Program oznacza realizację systemowego projektu, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu, w formie eksperymentu pedagogicznego, w zakwalifikowanych 16 szkołach ponadpodstawowych na terenie kraju, zwanych dalej "szkołami", oddziałów szkolnych (klas) realizujących program o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne", zwanych dalej "klasami cyberbezpieczeństwa".
3.
Program zakłada edukowanie zakwalifikowanych uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, w szczególności obronności państwa w rozumieniu zadań resortu obrony narodowej.
4.
Program ustala cel główny i cele szczegółowe projektu, wykonawców, uczestników, okres realizacji, założenia organizacyjne, finansowanie oraz sposób oceny i ewaluacji projektu, a także warunki uczestnictwa szkół oraz doboru uczniów do udziału w Programie.

Rozdział  II.

Podstawy prawne

Problematykę zawartą w Programie regulują akty prawne, w szczególności:
1)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 1 );
2)
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2 );
3)
ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, 2020 i 2248);
4)
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278);
5)
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374);
6)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm. 3 );
7)
decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2019 r. poz. 256);
8)
decyzja budżetowa na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26 i 64).

Rozdział  III.

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1.
Celem głównym Programu jest zbudowanie bazy naboru do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w tym planowanych do utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego.
2.
Celami szczegółowymi są:
1)
zapewnienie uczniom warunków do zdobywania wiedzy, umiejętności w obszarze współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych, z przeznaczeniem do pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej z zakresu cyberbezpieczeństwa;
2)
stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy z zakresu zaawansowanej matematyki, informatyki i innych nauk wykorzystywanych w obszarze cyberbezpieczeństwa;
3)
zwiększenie liczby kandydatów na studia wojskowe oraz cywilne z obszaru informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa posiadających odpowiednie przygotowanie informatyczne, z przeznaczeniem dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
3.
Stanem oczekiwanym jest ochotnicze podejmowanie przez absolwentów klas cyberbezpieczeństwa służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym w jednostkach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zwanemu dalej "NCBC", zatrudnienie w charakterze pracowników wojska w tych jednostkach lub kontynuacja nauki w Wojskowej Akademii Technicznej, zwanej dalej "WAT", albo w innych uczelniach krajowych bądź zagranicznych z zamiarem podjęcia służby (pracy) w resorcie obrony narodowej.

Rozdział  IV.

Założenia organizacyjne i sposób realizacji Programu

1.
Program dotyczy nowego projektu edukacyjnego, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika).
2.
Przystąpienie szkół do Programu jest dobrowolne.
3.
Założeniem jest utworzenie 16 klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne", średnio w jednej szkole na terenie każdego województwa w formie eksperymentu pedagogicznego.
4.
Jeżeli w danym województwie brakuje potencjału do utworzenia klasy, możliwe jest utworzenie dwóch klas w innym województwie, lub zmniejszenie liczby szkół uczestniczących w Programie.
5.
Klasy powinny liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów.
6.
Program nauczania przedmiotów specjalistycznych w klasie cyberbezpieczeństwa realizuje się przez pierwsze 3 lata szkolne. Nauka w ostatniej klasie stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego.
7.
W ramach eksperymentu realizuje się następujące obszary tematyczne: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.
8.
Nauka w klasie objętej Programem umożliwi uczniom zdobycie kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
9.
Absolwenci klas cyberbezpieczeństwa będą mieli - po wdrożeniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej "MON", elementów motywacyjnych - większe szanse na przyjęcie na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i przedmiotów ścisłych.
10.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Programu.
11.
Szkoła uczestnicząca w Programie jest zobowiązana do przestrzegania i stosowania jego reguł.
12.
W razie nie wywiązywania się zakwalifikowanej szkoły z przyjętych zobowiązań, nie spełniania wymagań lub niewłaściwego wydatkowania środków budżetowych, MON może odstąpić od wsparcia szkoły, jak również zażądać zwrotu dotacji celowych.

Rozdział  V.

Uczestnicy Programu

Podmioty uczestniczące ze strony MON
1.
Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", zwane dalej "Biurem", odpowiada za:
1)
koordynację Programu, nadzór nad jego realizacją oraz sprawozdawczość;
2)
czynności prawne i faktyczne związane z umowami na przekazanie dotacji, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Biura przez Ministra Obrony Narodowej;
3)
obsługę organizacyjną Programu.
2.
NCBC oraz WAT sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Programu.
3.
Departament Budżetowy odpowiada za obsługę finansowo-księgową Programu.
4.
Departament Prawny zapewnia prawne wsparcie Programu.
5.
Projekt ramowego eksperymentalnego planu nauczania oraz projekty programów nauczania przedmiotów specjalistycznych, w celu wykorzystania przez szkoły uczestniczące w Programie opracuje WAT we współpracy z NCBC.
6.
Ramowy plan nauczania oraz programy nauczania należy traktować jako pomoc niezbędną do opracowania przez właściwe szkoły własnych programów realizowanych na terenie placówki. W zależności od potrzeb programy mogą być modyfikowane, tak żeby odpowiadały potrzebom zespołu uczniowskiego. Dopuszczalna jest także nieznaczna zmiana liczby godzin w cyklu nauczania, podczas którego dany przedmiot jest realizowany. Zmiany nie mogą skutkować zagrożeniem realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Programu, o których mowa w rozdziale III.
7.
Zajęcia dydaktyczne z podstaw kryptografii, podstaw cyberbezpieczeństwa, bezpiecznych infrastruktur informatycznych, historii kryptografii, podstaw algorytmiki i innych przedmiotów specjalistycznych mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich z uczelni wyższych w zakresie nauk technicznych, na zasadzie zawartych porozumień.
8.
W ramach kształcenia przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Dopuszcza się prowadzenie zajęć nauczania zdalnego (e-learning), organizowanie wizyt studyjnych i dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, instytutach naukowych, oraz przedsiębiorstwach zajmujących się analizą, kontrolą i działaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
9.
Do prowadzenia zajęć specjalistycznych mogą być również wykorzystani specjaliści z podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w branży informatycznej i zbrojeniowej, z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych i zgodnie z przepisami dotyczącymi wsparcia szkół.
10.
W procesie realizacji Programu przewiduje się również udział innych podmiotów: organów administracji państwowej, organów prowadzących szkoły, uczelni wyższych, komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych, w zakresie oddelegowania ekspertów lub zorganizowania praktyk dla uczniów.

Podmioty uczestniczące ze strony instytucji oświatowych

1.
Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych (technika i licea), które mogą zgłosić się do udziału, jeżeli łącznie spełniają następujące kryteria:
1)
szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, co wynika wprost ze statutu szkoły i praktyki działania;
2)
szkoła przedstawi oświadczenie o nawiązaniu współpracy z jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą NCBC, w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa;
3)
szkoła posiada oddział lub oddziały, realizujące program z matematyki albo z matematyki i informatyki albo z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym;
4)
średnia wyników danej szkoły z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka na poziomie podstawowym wynosi min. 70% punktów możliwych do uzyskania, w każdym roku, w ciągu ostatnich 3 lat;
5)
organ prowadzący szkołę ponadpodstawową przedstawi pisemną zgodę na finansowanie co najmniej 20% kosztów realizacji zadania;
6)
szkoła przedstawi oświadczenie o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z innymi podmiotami określonymi w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w sprawie sprawowania opieki nad prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego. Treść oświadczenia obejmuję informację dotyczącą nazwy oraz adresu uczelni lub innego podmiotu uczestniczących w realizacji Programu;
7)
szkoła uzyska zgodę ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.
Zgłoszenia do udziału w Programie dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Programu.
3.
Do formularza zgłoszeniowego załącza się potwierdzone za zgodność kopie dokumentów poświadczających sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7.
4.
Zgodnie z założeniem Programu, co do zasady tylko jedna szkoła z województwa może zostać zakwalifikowana do udziału w projekcie. Gdy wymagania formalne spełni więcej niż jedna szkoła z województwa, w celu wyłonienia jednej placówki ocenia się dodatkowe informacje stanowiące kryterium różnicujące, w szczególności:
1)
wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, w ciągu ostatnich 3 lat;
2)
liczbę laureatów olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki.
5.
W sytuacji, gdy wymagań formalnych nie będzie spełniała żadna szkoła z województwa, mogą być utworzone dwie klasy w niektórych województwach w ramach ogólnej liczby klas.
6.
Na etapie podpisania umowy na przekazanie dotacji celowej z organem prowadzącym szkołę, organ ten przedstawia dodatkowo:
1)
list intencyjny z uczelni wyższej, posiadającej w ofercie przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki lub z innego uprawnionego podmiotu o możliwości sprawowania opieki nad realizacją Programu;
2)
kalkulację kosztów (kosztorys) utworzenia klasy o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne";
3)
dokumenty świadczące o realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa;
4)
oświadczenia dotyczące spełniania wymogów formalnych określonych w Programie oraz w przepisach prawa oświatowego wraz z kserokopiami dokumentów.

Uczniowie

1.
Nabór do klas cyberbezpieczeństwa jest w pełni dobrowolny.
2.
Rekrutację do I klasy cyberbezpieczeństwa przeprowadza się na zasadach określonych w art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3.
W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego.
4.
Kandydaci przystępujący do rekrutacji muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów, a także powinni deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska.
5.
Ukończenie nauki w klasach cyberbezpieczeństwa nie wiąże się z obowiązkiem podjęcia służby wojskowej lub zatrudnienia w resorcie obrony narodowej.
6.
Nieukończenie nauki w klasie cyberbezpieczeństwa nie wymaga zwrotu środków finansowych wydanych na cele związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznych oraz wynagrodzeniem dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych.

Rozdział  VI.

Okres realizacji Programu

1.
Program realizuje się w latach 2021-2024.
2.
Program zasadniczo realizowany jest w danej szkole tylko raz.
3.
Decyzja o ewentualnej kontynuacji Programu lub o jego modyfikacji zostanie podjęta po zakończeniu nauki i ewaluacji Programu.

Rozdział  VII.

Przebieg realizacji Programu

1.
W celu rozpoczęcia rekrutacji szkół do Programu ogłoszony zostanie list intencyjny Ministra Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnionej, zawierający główne założenia Programu.
2.
Na stronie internetowej dotyczącej Programu zostaną zamieszczone warunki uczestnictwa, w tym formularz zgłoszeniowy umożliwiający placówkom przystąpienie do Programu.
3.
W MON zostanie powołana Komisja odpowiedzialna za ocenę zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, zwana dalej "Komisją".
4.
Komisja po zebraniu zgłoszeń (wniosków) dokonuje ich analizy w zakresie spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Ocenie merytorycznej poddawane są wnioski nie zawierające braków formalnych.
5.
Punkty przyznaje się według zasady: 1 punkt za każdy punkt procentowy ze średniej z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka na poziomie podstawowym (maksymalnie szkoła może zdobyć 100 pkt). Jeśli średni wynik z egzaminu maturalnego jest liczbą określoną do pierwszego lub drugiego miejsca po przecinku, to zostaje on zaokrąglony w górę w przypadku, gdy pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5.
6.
W przypadku konieczności zastosowania kryterium różnicującego, Komisja oceni wnioski pod względem dodatkowych wskaźników merytorycznych, biorąc pod uwagę w szczególności kryteria, o których mowa w rozdziale V w części Podmioty uczestniczące ze strony instytucji oświatowych ust. 4 (wyniki z egzaminu maturalnego, liczba laureatów olimpiad), to jest:
1)
1 punkt za każdy pełen punkt procentowy ze średniej z egzaminu maturalnego z przedmiotu matematyka na poziomie rozszerzonym z ostatnich 3 lat. Jeśli średni wynik z egzaminu maturalnego jest liczbą określoną do pierwszego lub drugiego miejsca po przecinku, to zostaje on zaokrąglony w górę w przypadku, gdy pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5;
2)
1 punkt za każdego laureata olimpiady (laureat - uczestnik finału na szczeblu ogólnopolskim, który uzyskał określoną w regulaminie olimpiady liczbę lub procent punktów) z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, liczonych łącznie.
7.
Na zakończenie prac Komisja formułuje rekomendacje dla Ministra Obrony Narodowej do podjęcia przez niego decyzji o zakwalifikowaniu szkół do Programu.
8.
Szkoły zakwalifikowane do udziału w Programie otrzymają informację o wynikach prac Komisji pocztą elektroniczną.
9.
Informacja na temat szkół zakwalifikowanych do Programu zostanie również ogłoszona w formie listy na stronie internetowej dotyczącej Programu.
10.
Szkoły zakwalifikowane przez Komisję mogą ubiegać się o dotację celową na dofinansowanie realizacji Programu. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a organem prowadzącym szkołę.
11.
Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do Programu oraz otrzymają dotacje i środki własne organu prowadzącego, wykonają następujące przedsięwzięcia:
1)
przeprowadzą zakupy sprzętu oraz inwestycje związane z urządzeniem pracowni komputerowych;
2)
zapewnią kadrę dydaktyczną, gwarantująca wysoki poziom nauczania oraz zorganizują współpracę z podmiotami zewnętrznymi określonymi w Programie;
3)
przeprowadzą rekrutację uczniów do klas cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zasadami określonymi w Programie.
12.
MON w miarę możliwości udziela wsparcia merytorycznego szkołom biorącym udział w Programie, poprzez m.in. delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
13.
Wsparcia merytorycznego i materialnego szkołom mogą udzielić również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze, w szczególności działające w branży informatycznej i zbrojeniowej, z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych i zgodnie z przepisami dotyczącymi spadków, zapisów i darowizn.

Rozdział  VIII.

Zakres i tryb finansowania Programu

Zasady finansowania Programu
1.
Program będzie dofinansowany ze środków publicznych, których dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w formie dotacji celowych.
2.
Dotacje udzielane są organom prowadzącym szkoły z klasami cyberbezpieczeństwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 74 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota dotacji przekazanej przez resort obrony narodowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% kosztów ponoszą organy prowadzące szkoły z klasami cyberbezpieczeństwa.

3.
Dotacje celowe będą kwalifikowane w ramach budżetu z paragrafu 213 "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4.
W ramach dotacji i środków własnych organów prowadzących zostaną zapewnione środki finansowe wyłącznie na cele związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych oraz wyposażeniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznych, w szczególności na zakup:
1)
sprzętu komputerowego, urządzeń towarzyszących (m. in. drukarki, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego) oraz urządzeń sieciowych wraz z montażem;
2)
dostępu do Internetu i dostarczanie usług internetowych;
3)
licencji i oprogramowania;
4)
mebli i wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na pracownie informatyczne (m.in. klimatyzacja);
5)
specjalistycznej literatury branżowej.
5.
Liczba stanowisk komputerowych, w każdej klasie objętej Programem, będzie obliczana zgodnie z regułą: jedno stanowisko dla każdego ucznia w klasie oraz dwa stanowiska dodatkowe - jedno stanowisko zapasowe i jedno dla nauczyciela.
6.
Jeżeli liczba uczniów w klasie będzie mniejsza niż 15, kwota dotacji zostanie naliczona proporcjonalnie. W takim przypadku, dofinansowaniem w ramach dotacji zostanie objęte wyposażenie stanowisk komputerowych w liczbie równej sumie liczby uczniów w klasie, powiększonej o jedno stanowisko dla ucznia, który potencjalnie może dołączyć do klasy w trakcie roku szkolnego oraz dwa stanowiska dodatkowe (jedno zapasowe i jedno dla nauczyciela).
7.
Szczegółowe zasady dotyczące przyznania dotacji, ich rozliczania, kontroli i sprawozdawczości zostaną uregulowane w umowach.
8.
Nieprzestrzeganie przez organy prowadzące szkoły i przez same szkoły umów na przekazanie dotacji, w szczególności wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niewystraczający wkład własny, skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Rozdział  IX.

Sposób oceny realizacji i ewaluacja Programu

1.
Program podlega okresowej (rocznej) ocenie przez Biuro.
2.
Władze szkół zobowiązane są do przesyłania do Biura sprawozdań zawierających informacje na temat procesu wdrożenia Programu oraz realizacji treści nauczania, po zakończeniu każdego roku szkolnego, przez cały okres realizacji Programu.
3.
Na podstawie przesłanych sprawozdań Biuro dokonuje analizy i oceny efektywności i użyteczności wdrożenia Programu.
4.
Do analizy, oceny i ewaluacji Programu zostanie włączone Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie realizacji przez podległe mu Wojskowe Biuro Badań Społecznych okresowych badań ankietowych wśród wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację.
5.
Upoważnieni przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej mogą prowadzić kontrolę (nadzór) nad realizacją Programu.
6.
Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji Programu oraz w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu.
7.
Wnioski opracowane na podstawie sprawozdań będą udostępniane szkołom uczestniczącym w Programie.
8.
MON zastrzega sobie prawo analizy efektywności i użyteczności Programu, jak również celowości i legalności wydatkowania przekazanych środków na realizację Programu przez szkołę.
9.
Dopuszcza się dokonanie w Programie niezbędnych, uzasadnionych zmian, po analizie wyników opracowanych na podstawie sprawozdań.

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy do udziału szkoły w "Programie CYBER.MIL z klasą"

1.
Placówka szkolna
Nazwa i typ szkoły
Ulica
Kod pocztowy/miasto
Powiat
Województwo
Telefon/Fax
Strona internetowa
E-mail
2.
Oddziały realizujące program nauczania na poziomie rozszerzonym
Szkoła prowadzi oddział
-z matematyki
-matematyki i informatyki
-matematyki i fizyki
3.
Organ prowadzący szkołę
Nazwa podmiotu
Ulica
Kod pocztowy/miasto
Telefon/fax
E-mail
Zgoda na finansowanie 20%
4.
Informacje dotyczące wyników w nauce
1)
średnia z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym
2018 r.2019 r.2020 r.
Średnia z lat 2018-2020
2)
średnia z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
2018 r.2019 r.2020 r.
Średnia z lat 2018-2020
3)
liczba laureatów olimpiady na szczeblu krajowym z przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka
2018 r.2019 r.2020 r.
Średnia z lat 2018-2020
5.
Informacje dotyczące współpracy z uczelnią lub innym podmiotem uprawnionym do opieki nad eksperymentem pedagogicznym
Nazwa podmiotu
Ulica
Kod pocztowy/miasto
Telefon/fax
E-mail
Krótki opis współpracy
6.
Informacje dotyczące współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej
Nazwa podmiotu
Ulica
Kod pocztowy/miasto
Telefon/fax
E-mail
Krótki opis współpracy

Potwierdzam zgłoszenie udziału i akceptuję warunki uczestnictwa określone w "Programie CYBER.MIL z klasą".

.....................................................................................................................................
DataPieczęć szkołyPodpis dyrektora szkoły
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294, z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421 i 2231, z 2018 r. poz. 767 i 1393 oraz z 2019 r. poz. 257 i 1363.