Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1981.3.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1981 r.

KOMUNIKAT
GABINETU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
o ważniejszych aktach prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w okresie od 28 lutego 1981 r. do 30 września 1981 r.

Gabinet Prezesa komunikuje, że w okresie od 28 lutego 1981 r. do 30 września 1981 r. ukazały się w rządowych organach promulgacyjnych następujące akty prawne, które mają lub mogą mieć zastosowanie w jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej.
Lp.RodzajDataTreśćOrgan promulgacyjnyNrPoz.
1Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości25 lutego 1981 r.w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sąduDziennik Ustaw521
2Ustawa6 marca 1981 r.o Państwowej Inspekcji PracyDziennik Ustaw623
3Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości10 marca 1981 r.w sprawie taksy za czynności komornikówDziennik Ustaw731
4Rozporządzenie Rady Ministrów20 lutego 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnychDziennik Ustaw936
5Rozporządzenie Rady Ministrów2 marca 1981 r.w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnychDziennik Ustaw937
6Rozporządzenie Rady Ministrów2 marca 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalneDziennik Ustaw938
7Rozporządzenie Rady Ministrów12 marca 1981 r.w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnychDziennik Ustaw941
8Rozporządzenie Rady Ministrów13 kwietnia 1981 r.w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnychDziennik Ustaw1046
9Rozporządzenie Ministra Finansów25 marca 1981 r.w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodówDziennik Ustaw1048
10Rozporządzenie Rady Ministrów1 czerwca 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utworyDziennik Ustaw1568
11Rozporządzenie Rady Ministrów1 czerwca 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczysteDziennik Ustaw1569
12Rozporządzenie Rady Ministrów17 czerwca 1981 r.w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzinDziennik Ustaw1570
13Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska20 czerwca 1981 r.w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach; częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskimDziennik Ustaw1571
14Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejDziennik Ustaw1776
15Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i EnergetykiDziennik Ustaw1777
16Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu MaszynowegoDziennik Ustaw1778
17Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i LekkiegoDziennik Ustaw1779
18Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu urzędu Ministra Handlu ZagranicznegoDziennik Ustaw1780
19Ustawa3 lipca 1981 r.o utworzeniu Urzędu Gospodarki MorskiejDziennik Ustaw1781
20Ustawa3 lipca 1981 r.o zmianie ustawy - Prawo bankoweDziennik Ustaw1782
21Ustawa3 lipca 1981 r.zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznejDziennik Ustaw1783
22Rozporządzenie Rady Ministrów8 lipca 1981 r.w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnegoDziennik Ustaw1993
23Rozporządzenie Rady Ministrów17 lipca 1981 r.w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.Dziennik Ustaw1995
24Rozporządzenie Rady Ministrów17 lipca 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłkiDziennik Ustaw1996
25Rozporządzenie Rady Ministrów17 lipca 1981 r.w sprawie urlopów wychowawczychDziennik Ustaw1997
26Ustawa31 lipca 1981 r.o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981Dziennik Ustaw2098
27Ustawa31 lipca 1981 r.o kontroli publikacji i widowiskDziennik Ustaw2099
28Ustawa31 lipca 1981 r.o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzinDziennik Ustaw20100
29Ustawa31 lipca 1981 r.o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwoweDziennik Ustaw20101
30Rozporządzenie Rady Ministrów17 lipca 1981 r.w sprawie świadczeń na rzecz obrony krajuDziennik Ustaw20103
31Rozporządzenie Rady Ministrów28 lipca 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionejDziennik Ustaw21105
32Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości25 sierpnia 1981 r.w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnychDziennik Ustaw21107
33Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych19 sierpnia 1981 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowegoDziennik Ustaw21109
34Rozporządzenie Rady Ministrów25 sierpnia 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształceniaDziennik Ustaw22112
35Rozporządzenie Rady Ministrów27 sierpnia 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczychDziennik Ustaw22113
36Rozporządzenie Rady Ministrów7 września 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne dla ustalania cenDziennik Ustaw22114
37Rozporządzenie Rady Ministrów27 sierpnia 1981 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowychDziennik Ustaw23119
38Rozporządzenie Rady Ministrów7 września 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamośćDziennik Ustaw23120
39Ustawa25 września 1981 r.o przedsiębiorstwach państwowychDziennik Ustaw24122
40Ustawa25 września 1981 r.o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowegoDziennik Ustaw24123
41Ustawa25 września 1981 r.o zwalczaniu spekulacjiDziennik Ustaw24124
42Uchwała Rady Państwa17 września 1981 r.w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowiskDziennik Ustaw24126
43Rozporządzenie Rady Ministrów24 sierpnia 1981 r.w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnejDziennik Ustaw24127
44Rozporządzenie Rady Ministrów7 września 1981 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowejDziennik Ustaw24128
45Rozporządzenie Rady Ministrów7 września 1981 r.w sprawie najniższych emerytur i rentDziennik Ustaw24129
46Uchwała nr 49 Rady Ministrów26 lutego 1981 r.w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacjiMonitor Polski759
47Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów4 marca 1981 r.w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1981 r.Monitor Polski760
48Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska27 lutego 1981 r.w sprawie przywrócenia nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskimMonitor Polski761
49Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów17 marca 1981 r.w sprawie przestrzegania obowiązku trzeźwości oraz zwalczania pijaństwa w zakładach pracyMonitor Polski866
50Uchwała nr 50 Rady Ministrów2 marca 1981 r.w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczejMonitor Polski969
51Uchwała nr 51 Rady Ministrów2 marca 1981 r.w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla ludności nierolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz przebudowę pomieszczeń w budynkach państwowych na cele mieszkalneMonitor Polski970
52Uchwała nr 78 Rady Ministrów17 kwietnia 1981 r.w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionychMonitor Polski1184
53Uchwała nr 79 Rady Ministrów18 kwietnia 1981 r.zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze krajuMonitor Polski1185
54Uchwała nr 80 Rady Ministrów21 kwietnia 1981 r.w sprawie zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów do Spraw Współpracy ze Związkami ZawodowymiMonitor Polski1289
55Uchwała nr 83 Rady Ministrów27 kwietnia 1981 r.w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej do Spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku PublicznegoMonitor Polski1290
56Zarządzenie Ministra Finansów27 kwietnia 1981 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionejMonitor Polski1294
57Uchwała nr 94 Rady Ministrów12 maja 1981 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płacMonitor Polski1399
58Zarządzenie Ministra Finansów18 maja 1981 r.w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty niektórych pożyczek i kredytówMonitor Polski13100
59Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych2 czerwca 1981 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze krajuMonitor Polski14106
60Uchwała nr 95 Rady Ministrów15 maja 1981 r.w sprawie rozwoju ubocznej produkcji rynkowej w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlano-montażowychMonitor Polski15117
61Uchwała nr 112 Rady Ministrów8 czerwca 1981 r.w sprawie rozwoju drobnej wytwórczościMonitor Polski15120
62Zarządzenie Ministra Komunikacji28 maja 1981 r.zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnychMonitor Polski15124
63Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej31 lipca 1981 r.w sprawie upoważnienia Rządu do dokonywania zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r.Monitor Polski19156
64Uchwała nr 136 Rady Ministrów12 lipca 1981 r.w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistejMonitor Polski19168
65Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki3 sierpnia 1981 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędneMonitor Polski19183
66Uchwała nr 157 Rady Ministrów10 sierpnia 1981 r.w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu AntykryzysowegoMonitor Polski20189
67Uchwała nr 164 Rady Ministrów10 sierpnia 1981 r.w sprawie zakresu działania Ministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy GospodarczejMonitor Polski20190
68Uchwała nr 170 Rady Ministrów17 sierpnia 1981 r.w sprawie realizacji założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r. w zakresie zatrudnieniaMonitor Polski21196
69Uchwała Rady Państwa17 września 1981 r.w sprawie powołania przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego komisji do spraw samorządu pracowniczegoMonitor Polski24213
70Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej15 września 1981 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymiMonitor Polski24216