Warunki zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2022/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 oraz art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa warunki zawierania i rozliczania umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w ramach realizacji programu prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne (pilotaż Medycyny Szkolnej), zwany dalej "programem".
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Centrum - Centrum e-Zdrowia;
2)
dyrektor właściwego oddziału Funduszu - dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w pkt 7;
3)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
5)
porozumienie z Centrum - porozumienie zawarte pomiędzy świadczeniodawcą a Centrum, potwierdzające zakwalifikowanie świadczeniodawcy do udziału w programie oraz określające kryteria aktywnego udziału świadczeniodawcy w programie;
6)
umowa - umowę zawartą pomiędzy Funduszem, reprezentowanym przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu, a uprawnionym świadczeniodawcą o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w ramach programu;
7)
uprawniony świadczeniodawca - świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach świadczenia lekarza POZ i świadczenia pielęgniarki szkolnej - uczestniczącego w programie zgodnie z porozumieniem z Centrum;
8)
urządzenia informatyczne lub oprogramowanie - urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną karty profilaktycznego badania ucznia lub dokumentacji indywidualnej ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876), w formacie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Rozdział  2.

Zawieranie umów

§  3. 
1. 
Fundusz zawiera z uprawnionym świadczeniodawcą umowę w terminie 14 dni od dnia złożenia przez uprawnionego świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału Funduszu kopii porozumienia z Centrum, o którym mowa w § 2 pkt 5.
2. 
Wzór umowy określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  4. 
Przedmiotem umowy jest:
1)
dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia;
2)
finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w programie.

Rozdział  3.

Szczegółowe warunki umowy

§  5. 
1. 
W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt 1, uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do 14 lipca 2023 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:
1)
wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy;
2)
specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy;
3)
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania, o którym mowa w § 4 pkt 1.
2. 
Ustalanie wysokości dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:
1)
kwota dofinansowania dla jednego uprawnionego świadczeniodawcy uczestniczącego w programie nie może przekroczyć:
a)
6 000 zł bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, z zastrzeżeniem pkt 2,
b)
6 000 zł powiększonej o podatek VAT, w przypadku złożenia przez uprawnionego świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)
w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest do kwoty 6 000 zł lub 6 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3)
dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.
3. 
Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. 
Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony.
5. 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania następuje według kolejności ich wpływu do właściwego oddziału Funduszu.
6. 
Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest niezwłocznie przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy.
7. 
Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w ust. 1.
8. 
Termin zakończenia przekazywania przez właściwy oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa 31 lipca 2023 r. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.
§  6. 
1. 
Należność za aktywny udział uprawnionego świadczeniodawcy w programie, o którym mowa w § 4 pkt 2, wynosi odpowiednio:
1)
12,00 zł brutto - za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną oraz przez lekarza albo
2)
8,00 zł brutto - za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, albo
3)
8,00 zł brutto - za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty dokumentacji indywidualnej ucznia.
2. 
W celu rozliczenia należności za wypełnienie i zarejestrowanie w systemie P1 w danym miesiącu dokumentów, o których mowa w ust. 1, uprawniony świadczeniodawca wystawia i przekazuje, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, do właściwego oddziału Funduszu, fakturę za aktywny udział w programie.
3. 
Właściwy oddział Funduszu dokonuje płatności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 2, w terminie 21 dni po dniu jej dostarczenia do oddziału Funduszu, przelewem na rachunek bankowy określony w umowie. Płatności uważa się za dokonane w dniu obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.
4. 
Przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 3, właściwy oddział Funduszu potwierdza w Centrum aktywny udział uprawnionego świadczeniodawcy w programie, w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z kryteriami zawartymi w porozumieniu z Centrum.

Rozdział  4.

Rozliczenie środków na finansowanie umów

§  7. 
1. 
Dyrektor oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt 1, sporządza i przekazuje do Centrali Funduszu, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:
1)
sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2)
notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.
2. 
Dyrektor oddziału Funduszu na podstawie faktur, o których mowa w § 6 ust. 2, sporządza i przekazuje do Centrali Funduszu, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono faktury:
1)
sprawozdanie łączne z finansowania aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w programie, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia;
2)
notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia.

Rozdział  5.

Przepis końcowy

§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA O FINANSOWANIE INFORMATYZACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW - PILOTAŻ MEDYCYNY SZKOLNEJ

grafika

Załącznik Nr  1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

Załącznik Nr  2

Specyfikacja dofinansowania

Załącznik Nr  3

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz urządzeń informatycznych oraz oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia karty profilaktycznego badania ucznia lub dokumentacji indywidualnej ucznia

1.
Urządzenia informatyczne:
1)
Serwery;
2)
Komputery stacjonarne;
3)
Laptopy;
4)
Routery;
5)
Przełączniki (sieciowe);
6)
Urządzenia pamięci masowej (macierze, NAS, rozbudowa tego typu urządzeń);
7)
Drukarki;
8)
Skanery;
9)
Urządzenia wielofunkcyjne (z funkcją skanowania).
2.
Oprogramowanie:
1)
Licencje na oprogramowanie narzędziowe;
2)
Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji;
3)
Licencje na oprogramowanie biurowe;
4)
Licencje na systemy operacyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania w miesiącu ...........................r.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

grafika

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne określa warunki zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w ramach programu prowadzonego przez programu prowadzonego przez Centrum e-Zdroiwa (tzw. pilotaż Medycyny Szkolnej), które będą podpisywane ze świadczeniodawcami posiadającymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i świadczenia pielęgniarki szkolnej, uczestniczącymi w prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia programie.

Przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych w związku z realizacją ww. programu, będzie

1) dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania;

2) finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w projekcie.

Finansowania informatyzacji świadczeniodawców w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 - Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 - 2023.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 658, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700 i 1855.