Warunki umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa szczegółowe warunki umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "PSZ".
§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3)
ogólne warunki umów - przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
4)
podwykonawca - podmiot, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
5)
rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120);
6)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
7)
rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
8)
rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
9)
rozporządzenie rehabilitacyjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
10) 1
 (uchylony);
11)
onkologiczne świadczenia kompleksowe - zakres świadczeń, w ramach którego realizowana, koordynowana i finansowana jest kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem, skoordynowana przez jeden ośrodek, obejmująca przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania;
12)
umowa PSZ - umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
13)
współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
14)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
14a) 2
 skojarzony zakres świadczeń - zakres wyodrębniony w umowie w danym zakresie onkologicznych świadczeń kompleksowych, w ramach którego udzielane są określone świadczenia, wskazany w załączniku nr 2 do zarządzenia.
15)
zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne;
16)
zarządzenie w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
17)
zarządzenie w rodzaju rehabilitacja lecznicza - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
2.  3
 Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 7-9 oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot umowy PSZ w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe

§  3. 
1. 
Przedmiotem umowy PSZ w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe, zwanej dalej "umową", jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
2)
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3)
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
4)
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;
5)
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.
§  4. 
1. 
Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1, są określone w:
1)
Katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia;
2)
Katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne;
3)
Katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, stanowiącym załącznik nr 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne.
2. 
Świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi obejmują:
1)
moduł diagnostyki;
2)
moduł leczenia;
3)
moduł rehabilitacji oraz
4)
moduł monitorowania.
3. 
Świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego obejmują:
1)
diagnostykę;
2)
leczenie;
3)
monitorowanie.
§  5. 
Świadczeniodawca posiadający umowę PSZ, zamierzający realizować świadczenia gwarantowane w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe, może przystąpić do realizacji tych świadczeń na warunkach określonych w § 4a ust. 3 i 4 rozporządzenia szpitalnego oraz zgodnie z warunkami umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych określonymi w niniejszym zarządzeniu.
§  6. 
Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są określone w rejestrze, w części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  7. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności:
1)
w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi: w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilitacyjnym;
2)
w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego: w rozporządzeniu szpitalnym i rozporządzeniu ambulatoryjnym.
2. 
Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
3. 
Godziny pracy personelu, określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mogą być tożsame z godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kompleksowej opieki.
§  8. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy PSZ.
2. 
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 7.
4. 
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5. 
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli każdego z podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6. 
Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  9. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
§  10. 
1. 
Świadczenia objęte przedmiotem umowy udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy PSZ oraz zgodnie z "Harmonogramem dodatkowym - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do umowy PSZ.
2. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy PSZ.

Rozdział  3

Zasady rozliczania świadczeń

§  11. 
1. 
W celu sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe ustala się w umowie PSZ odrębne kwoty zobowiązania, wraz ze wskazaniem liczby jednostek rozliczeniowych i ich cen.
2. 
Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów, o których mowa w ust. 1, jest punkt.
3. 
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy PSZ.
4. 
Kwota zobowiązania w odniesieniu do zakresu onkologiczne świadczenia kompleksowe, obejmuje łącznie wszystkie świadczenia, w przypadku:
1)
kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji;
2)
kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
5. 
Kwota, o której mowa ust. 1, nie obejmuje finansowania świadczeń w zakresie chemioterapii i programów lekowych.
6. 
Świadczenia, o których mowa w ust. 5, finansowane są w ramach umowy PSZ w zakresie chemioterapia lub w zakresach dotyczących programów lekowych, lub na podstawie odrębnej umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia i umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
7. 
Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
8. 
Niedopuszczalne jest rozliczanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy włączonemu do kompleksowej opieki onkologicznej:
1)
nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, związanych z przeprowadzeniem procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego lub monitorowania,
2)
nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, związanych z przeprowadzeniem procesu diagnostycznego, terapeutycznego lub monitorowania

- będących przedmiotem umowy w innych zakresach umowy PSZ lub na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, z wyjątkiem przypadków wskazanych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

9. 
Jeżeli w przypadku realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej, nastąpi niedotrzymanie terminu realizacji diagnostyki onkologicznej, poziom finansowania odpowiedniego pakietu diagnostyki onkologicznej ulega skorygowaniu do poziomu 70% wartości określonej w załączniku nr 1on do zarządzenia.
§  12. 
1. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym:
1)
zakresu świadczeń;
2)
grupy - według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik nr 1on do zarządzenia;
3)
produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne lub w katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały one zastosowanie.
2. 
Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie sprawozdawczym wersji ICD-9 ogłaszane są przez Prezesa Funduszu na stronie podmiotowej Funduszu.
§  13. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej, w przypadku rozliczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym oraz hipotermią leczniczą, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 5a, 5b oraz 6a-6g do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym lub monitorowaniem pacjenta podczas hipotermii leczniczej należy dołączyć do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
2. 
W przypadku rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 16 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne.
3. 
W przypadku rozliczania produktów w zakresie teleradioterapii, brachyterapii oraz terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, z katalogu stanowiącego załącznik nr 1on do zarządzenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie/cyklu leczenia - dawka całkowita. Należy sprawozdać całkowitą liczbę frakcji w całym procesie/cyklu leczenia.
4. 
W przypadku realizacji świadczenia zabiegowego (zabieg diagnostyczny lub leczniczy) z wykorzystaniem endoskopu lub laparoskopu świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym procedury medycznej: 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową lub laparoskopową.
§  14. 
1. 
W przypadku przystąpienia świadczeniodawcy do realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, umowa PSZ podlega zmianie poprzez wyłączenie z realizacji umowy:
1)
diagnostycznych pakietów onkologicznych o kodzie i nazwie: 5.32.00.0000020 diagnostyka wstępna - nowotwory piersi, 5.33.00.0000014 diagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi;
2)
grup JGP dotyczących zabiegów operacyjnych wykonanych z rozpoznaniem nowotworów piersi;
3)
produktów radioterapii oraz hospitalizacji do radioterapii związanych z nowotworem piersi;
4)
rehabilitacji obrzęku limfatycznego związanego z nowotworem piersi.
2. 
W przypadku przystąpienia świadczeniodawcy do realizacji świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, umowa PSZ ulega zmianie poprzez wyłączenie z realizacji umowy:
1)
diagnostycznych pakietów onkologicznych o kodzie i nazwie: 5.32.00.0000006 diagnostyka wstępna - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego, 5.33.00.0000004 diagnostyka pogłębiona - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego;
2)
grup JGP dotyczących zabiegów operacyjnych wykonanych z rozpoznaniem nowotworów jelita grubego;
3)
produktów radioterapii i hospitalizacji do radioterapii związanych z leczeniem nowotworu jelita grubego.
§  15. 
1.  4
 Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą J01G, J01H lub J02 w rozpoznaniu C50 w liczbie co najmniej 250 zabiegów, wartość produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, określonych w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.
2. 
W przypadku wykonania jednoczasowo zabiegów operacyjnych obustronnych, wartość odpowiednich produktów rozliczeniowych, określonych w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,54.
3.  5
 Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą F31 w rozpoznaniach C18 - C20 w liczbie co najmniej 75 zabiegów, wartość produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 - C20, określona w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.
4.  6
 (uchylony).
5. 
Dla świadczeniodawców realizujących w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii, w przypadku rozliczania kompleksowych świadczeń onkologicznych udzielonych w oddziale szpitalnym właściwym dla realizacji świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej, wartość JGP o charakterze zabiegowym korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,17. Przepisu nie stosuje się do świadczeń rozliczonych poprzez JGP, o których mowa w § 16.
§  16.  7
 Do rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:
1)
J030 Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r. ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*( 8 ),
2)
F320 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*,
3)
F420 Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

- uprawnieni są świadczeniodawcy spełniający kryterium kompleksowości udzielanych świadczeń onkologicznych, realizujący w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie diagnostycznych pakietów onkologicznych, chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii lub spełniający warunek minimalnej liczby świadczeń zabiegowych, określony w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne dla grup J03F lub J030, F32 lub F320, F42 lub F420, zrealizowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych, wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

§  17.  9
 (uchylony).
§  18. 
Do rozliczania onkologicznych świadczeń kompleksowych, obejmujących produkty rozliczeniowe wymienione w załączniku nr 1on do zarządzenia, stosuje się współczynnik korygujący o wartości 1,05.
§  19. 
Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
1)
w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę JGP z katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1on do zarządzenia;
2)
dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi produktami rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym
3)
w odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia wyłącznie w OAiIT, objętych kompleksową opieką onkologiczną, rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się odpowiednio przez produkt: 5.52.01.0001537 Hospitalizacja świadczeniobiorcy onkologicznego świadczenia kompleksowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zwanym dalej "OAiIT", określony w załączniku 1on do zarządzenia. Do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne;
4)
dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1on do zarządzenia, z produktami katalogowymi dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne i katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonym w załączniku nr 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 3;
5)
do rozliczania świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, wymagane jest prowadzenie karty punktacji stanu pacjenta w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, której wzór określony jest w załączniku nr 4b do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne. Świadczeniodawca obowiązany jest dla każdej doby pobytu pacjenta w oddziale sprawozdać w raporcie statystycznym szczegółowe czynności wykonywane w opiece nad pacjentem poprzez produkty statystyczne określone w załączniku nr 4a do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne. Wersję papierową karty dołącza się do historii choroby pacjenta;
6)
ocena stanu zdrowia pacjenta, dla potrzeb określenia punktacji w skali TISS- 28 albo TISS - 28 dla dzieci, przeprowadzana jest codziennie;
7)
dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi w załączniku nr 1on do zarządzenia, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do sumowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, w przypadkach w których w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość;
8)
dzień przyjęcia na leczenie oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień;
9)
jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych, określonego w załączniku nr 1on do zarządzenia, nie przekracza 14 dni lub z zasad postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są do rozliczenia jako jedno świadczenie;
10)
w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor właściwego oddziału Funduszu, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń;
11)
w przypadkach, o których mowa w pkt 10, świadczeniodawca występuje do dyrektora właściwego oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń, w trakcie hospitalizacji albo w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;
12)
nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu na rozliczanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż określony w niniejszym zarządzeniu;
13)
nie dopuszcza się rozliczania poprzez grupy wskazane w części II załącznika nr 1on do zarządzenia, hospitalizacji związanych wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego z katalogu produktów do sumowania określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne. Hospitalizacja związana wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego powinna być rozliczona poprzez dedykowany produkt (5.60.01.0000015 Pobyt diagnostyczny) określony w załączniku nr 1on do zarządzenia, łącznie z kosztochłonnym badaniem diagnostycznym określonym w katalogu produktów do sumowania stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, pod warunkiem, że badanie to zostało uwzględnione w części II pkt 2.4 załącznika nr 3 do zarządzenia. Nie dopuszcza się rozliczania produktu 5.60.01.0000015 Pobyt diagnostyczny łącznie z kosztochłonnym badaniem diagnostycznym, z wyjątkiem przypadków medycznych uzasadniających przeprowadzenie postępowania diagnostycznego w trybie hospitalizacji;
14)
dopuszcza się, w uzasadnionych medycznie przypadkach, jednoczasowe rozliczenie więcej niż jednego kosztochłonnego badania diagnostycznego, wymienionego w katalogu produktów do sumowania określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, w sposób, o którym mowa w pkt 13 w zdaniu drugim, poprzez ich łączne rozliczenie;
15)
nie dopuszcza się rozliczania produktu: Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna określonego w załączniku nr 1on do zarządzenia, więcej niż raz w roku w stosunku do danego świadczeniobiorcy. W uzasadnionych medycznie przypadkach, dopuszcza się możliwość odstąpienia przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu od zasady, o której mowa w zdaniu pierwszym, na pisemny wniosek świadczeniodawcy zawierający uzasadnienie.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  20. 
Umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte.
§  21. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  22. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  23. 
Traci moc zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.
§  24. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Przedmiotowa regulacja dotychczas określona była w zarządzeniu Nr 70/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych, która zgodnie z § 22 zarządzenia, z dniem wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, utraci moc obowiązującą. Opracowanie zarządzenia ma w szczególności na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości, a tym samym ułatwienie interesariuszom ich stosowania.

Zmiany wprowadzone w niniejszym zarządzeniu obejmują:

1)
w celu zachowania spójności przepisów dokonano zmiany brzmienia § 4 ust. 1, polegającej na wskazaniu wszystkich katalogów obejmujących produkty jednostkowe dedykowane do rozliczenia onkologicznych świadczeń kompleksowych w umowie PSZ w zakresie Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) oraz Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG);
2)
w zakresie załącznika nr 1on (Katalog onkologicznych świadczeń kompleksowych), w celu skorelowania przepisów załącznika z przepisami zarządzenia Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.), zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (z późn. zm.) wprowadzono:
1)
produkty rozliczeniowe:
-
5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego;
-
5.52.01.0001423 Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją;
-
5.52.01.0001566 Usunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją;
-
5.30.00.0000002 W02 Świadczenie receptowe;
-
Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100;
-
5.05.00.0000104 znieczulenie całkowite dożylne;
-
5.05.00.0000105 konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego oraz
2)
możliwość sumowania produktu 5.11.02.9200001 ROKO Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych z produktem 5.53.01.0001649 Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z załącznika 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne.

Pozostałe zmiany wprowadzone w zarządzeniu mają charakter porządkowy.

Skutek finansowy dla wprowadzanych niniejszym zarządzeniem zmian w chwili obecnej nie jest możliwy do oszacowania.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt przedstawiono do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. W wyniku konsultacji uwagi do projektu zgłosiło 10 podmiotów.

Uwagi odnoszące się stricte do przedmiotu zarządzenia zostały uwzględnione w niniejszym zarządzeniu. Niektóre z uwag odnoszą się do kwestii merytorycznych, które wymagają analiz i dalszych prac.

Z dniem wejścia w życie zarządzenia utraci moc obowiązującą dotychczasowe zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1on  10  

Katalog onkologicznych świadczeń kompleksowych
Lp.Kod zakresu świadczeniaNazwa zakresu świadczeńNazwa modułuKod produktu rozliczeniowegoKod grupyNazwa produktu rozliczeniowegoTaryfa ustalona przez AOTMiTWartość punktowaWartość punktowa hospitalizacjaWartość punktowa hospitalizacja planowaLiczba dni pobytu finansowana grupą - typ umowy hospitalizacjaWartość punktowa hospitalizacji dzień przyjęcia = dzień wypisu - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa hospitalizacji 1- dniowej - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa hospitalizacji 2- dniowej - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą - typ umowy hospitalizacjaŚwiadczenia wykonywane w trybie hospitalizacjiŚwiadczenia wykonywane w trybie ambulatoryjnymŚwiadczenia wykonywane w trybie domowymUwagi dodatkowe
1234567891011121314151617181920
Część I Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)
15.51.01.0009052J01GRadykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej*20 07618 47017353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- nie obejmuje profilaktycznej mastektomii

25.51.01.0009053J01HRadykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera*10 0389 23517353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- nie obejmuje profilaktycznej mastektomii

35.51.01.0009002J02Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi*6 6136 084186 0846 2606 437353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

45.51.01.0009050J03EDuże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż.*4 5464 1824 1824 3034 425x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

55.51.01.0009051J03FDuże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.*3 8383 5313 5313 6333 736x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

65.51.01.0009056J030Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*5 7195 7195 2615 2615 4145 566xgrupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
75.51.01.0009054J04GZabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej*11 21910 321x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

85.51.01.0009055J04HZabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ ekspandera*5 6095 1605 1605 3105 459x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

95.51.01.0009005J05Średnia chirurgia piersi*1 4171 3041 3041 3421 379x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

105.51.01.0009006J06Mała chirurgia piersi*650598598615633x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

115.51.01.0009008J08Choroby piersi złośliwe2 0671 90186201 1021 585236x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

125.51.01.0009010J10Biopsja mammotomiczna*2 3622 173x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

135.51.01.0015018Q18Duże zabiegi na układzie limfatycznym*3 8963 5843 5843 6883 792x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

145.51.01.0015019Q19Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*2 3622 1732 1732 2362 299x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

155.60.01.0000001ndMateriał onkologiczny duży1 321x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
165.60.01.0000002ndMateriał śródoperacyjny431x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
175.60.01.0000003ndKonsylium lekarskie270xx- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zgodnie z § 4a ust. 1a pkt 1 lit. a rozporządzenia szpitalnego oraz koordynację procesu leczenia,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

185.07.01.000001 1ndTeleradioterapia17 46817 468xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.24 7 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony,

92.24 8 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

195.07.01.0000012ndTeleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 38916 389xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony,

92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony,

92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony, - konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

20Moduł leczenie nowotworu piersi5.07.01.0000013ndTeleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)14 89914 899xx- cały cykl leczenia,

- monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

215.07.01.0000014ndTeleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)6 114xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft),

92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)

225.07.01.0000023ndTeleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560xx- cały cykl leczenia;

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b;

- obejmuje co najmniej jedną procedurę:

92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony,

92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

235.07.01.0000059ndTeleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją2 8122 812xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

245.07.01.0000060ndTeleradioterapia paliatywna frakcjonowana3 5513 551xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

255.07.01.0000061ndBrachyterapia 3D "real time"15 31615 316xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

265.07.01.0000063ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji13 00113 001xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C50 - Nowotwór złośliwy piersi,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

275.07.01.0000064ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3d (boost)7 7397 739xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C50 - Nowotwór złośliwy piersi,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

285.07.01.0000065ndBrachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D9 5119 511xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

295.07.01.0000067ndBrachyterapia śródoperacyjna9 5579 557xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

305.07.01.0000048ndZakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

315.07.01.0000070ndZakwaterowanie do brachyterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

325.07.01.0000071ndPowtórne planowanie00- do sprawozdania w sytuacji stwierdzenia zmian topograficznych guza lub gdy ze względu na ubytek masy ciała zachodzi konieczność przygotowania więcej niż jednego planu leczenia,

- możliwość sumowania ze świadczeniem bazowym zw. z naświetlaniem

335.52.01.0001423ndWytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 352x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (koszt cewnika tunelizowanego typu Broviack, Hickman, Groshong lub Leonard, - nie podlega rozliczeniu użycie cewnika centralnego typu Certofix, Cavafix.
345.52.01.0001440ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż.352352x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem i leczeniem radioterapią

355.52.01.0001468ndTeleradioterapia/ brachyterapia i terapia izotopowa / terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku - w trybie ambulatoryjnym0
365.52.01.0001499ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż.- w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej545545x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem radioterapii lub leczeniem radioterapią

375.52.01.0001504ndHospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż.469469x- za osobodzień,

- do rozliczenia w dniach związanych z leczeniem skojarzonym nowotworów - zastosowanie u pacjenta podczas jednoczasowej chemioterapii i radioterapii u tego samego świadczeniodawcy, kiedy między pierwszym a ostatnim dniem hospitalizacji do radioterapii nastąpi podanie substancji czynnej w określonych dniach z zachowaniem przerw terapeutycznych zależnych od schematu leczenia, - można sumować z produktami radioterapii oraz z produktami z zał. 1c, 1m i 1n

3825.52.01.000151 1ndBadanie genetyczne materiału archiwalnego0x- do rozliczenia wyłącznie z produktem: 5.53.01.0005001 lub 5.53.01.0005002 lub 5.53.01.0005003, w sytuacji konieczności modyfikacji ustalonego planu leczenia,

- konieczność sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań,

- realizowane w trybie ambulatoryjnym,

- zgodnie z § 26 pkt 21 zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

395.52.01.0001554ndHospitalizacja do brachyterapii399399x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem lub leczeniem radioterapią lub leczeniem skutków ubocznych radioterapii lub diagnostyką związaną z leczeniem radioterapią

405.52.01.0001555ndHospitalizacja jednodniowa do brachyterapii199199xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
415.52.01.0001556ndHospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii176176xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
425.52.01.0001566ndUsunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 139x
435.52.01.0000035ndImplantacja portu naczyniowego z hospitalizacją2 974x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu),

- wymagane wskazanie procedury 86.07 oraz rozpoznania zasadniczego wskazującego na przyczynę udzielenia świadczenia

445.52.01.0000036ndUsunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją1 592x
455.52.01.0001537ndHospitalizacja świadczeniobiorcy onkologicznego świadczenia kompleksowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.0x
465.60.01.0000014ndopieka psychologiczna - moduł leczenie74xx- możliwość sumowania z produktem rozliczeniowym z modułu leczenie, związanym z rozliczeniem kosztów hospitalizacji
47Moduł rehabilitacja5.1 1.02.9200001ROKORehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych220x- zgodnie z kryteriami kwalifikacji określonymi w rozporządzeniu rehabilitacyjnym,

- czas realizacji świadczenia ustalany indywidualnie przez lekarza,

- realizacja obejmuje cykl 10 dni zabiegowych lub 20 dni zabiegowych (jednorazowo),

- można sumować z produktem 5.53.01.0001649 z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

485.1 1.02.9200002ndRehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w oddziale dziennym88xzakres świadczeń obejmuje procedury ICD-9: 93.1139, 93.12, 93.1202, 93.1204, 93.1205, 93.1304, 93.1305, 93.1401, 93.1812, 93.1903, 93.1907, 93.1909, 93.3801, 93.3808, 93.3812, 93.3816, 93.3818, 93.3821, 93.3827, 93.3831, 93.3912, 93.3916, 93.3918, 93.3987, 93.3999
495.1 1.00.0000008ndPorada lekarska rehabilitacyjna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych30xświadczenie rozliczane zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu REH
505.1 1.00.0000009ndPorada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych66xobejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01, A19, C53, C59, G49, 181, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831
515.1 1.00.0000010ndWizyta fizjoterapeutyczna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych26,35xświadczenie rozliczane zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu REH
525.1 1.00.000001 1ndindywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min. w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych36,49x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

535.1 1.00.0000012ndmasaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu, masaż limfatyczny ręczny, masaż podwodny w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych18,25x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- realizacja obejmuje 20 min. na jednego pacjenta, w tym 15 min. czynnego masażu,

- możliwość rozliczenia krotności produktu (max. 60 min. czynnego masażu na jednego pacjenta),

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

545.1 1.00.0000013ndpozostałe zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych8,55x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

555.1 1.01.0000077ndŻywienie dojelitowe w rehabilitacji108za każdy dzień żywienia
565.1 1.01.0000080ndKompletne żywienie pozajelitowe w rehabilitacji216za każdy dzień żywienia
57tworu piersi5.32.00.0000020ndDiagnostyka wstępna - nowotwory piersi369369xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
585.33.00.0000014ndDiagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi417417xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
595.60.01.0000004ndbiopsja gruboigłowa (oligobiopsja) - badanie materiału z piersi (guz), węzeł chłonny559x- obejmuje ocenę pobranego materiału oraz barwienia HC oraz iHC,

- do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej

605.31.00.0000022Z22Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 222309x- świadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

- do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

615.60.01.0000005ndopieka psychologiczna - moduł diagnostyka160x- obejmuje pełną opiekę psychologiczną w ramach modułu diagnostycznego, - produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy
625.03.00.0000126ndMR badanie piersi773xw ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady
635.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18F-NaF,

- w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

64Moduł diagnostyka nowot'5.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
655.05.00.0000106ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1172x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania tomografii komputerowej (TK) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego),

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

665.05.00.0000107ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2270x- świadczenie do sumowania z produktem rozliczeniowym: 5.03.00.0000126,

- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego)

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

675.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania tomografii komputerowej (TK) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- świadczenie do sumowania z produktem rozliczeniowym: 5.03.00.0000126,

- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (RM) w znieczuleniu określono przy produktach: 5.05.00.0000106 Znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1 i 5.05.00.0000107 Znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392, z późn. zm.)

68Moduł monitorowanie nowotworu piersi5.30.00.0000001W01W01 Świadczenie pohospitalizacyjne48xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
695.30.00.0000002W02W02 Świadczenie receptowe11xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
705.30.00.000001 1W11W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu44xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
715.30.00.0000012W12W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu75xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
725.30.00.0000013W13W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu133xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
735.30.00.0000014W14W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu172xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
745.30.00.0000015W15W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu56xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
755.30.00.0000017W17W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu104xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
765.60.01.0000006ndkonsultacja neurologiczna - moduł monitorowanie68x
775.60.01.0000007ndkonsultacja kardiologiczna - moduł monitorowanie68x
785.60.01.0000008ndkonsultacja pulmonologiczna - moduł monitorowanie68x
795.60.01.0000009ndkonsultacja ginekologiczna - moduł monitorowanie68x
805.60.01.0000010ndinna konsultacja specjalistyczna - moduł monitorowanie68x
815.60.01.000001 1ndopieka psychologiczna - moduł monitorowanie74xmożliwość wykazania maksymalnie 5 produktów
825.03.00.0000020ndscyntygrafia całego ciała (układ kostny)388x
835.03.00.0000013ndlimfoscyntygrafia323x
845.03.00.0000126ndMR badanie piersi773xw ramach modułu monitorowanie: do wykazania z innymi produktami albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady
855.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18F-NaF,

- w ramach modułu monitorowanie: do wykazania z innymi produktami albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

865.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
875.05.00.0000107ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2270x- świadczenie do sumowania z produktem rozliczeniowym: 5.03.00.0000126,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego), - wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

885.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x- świadczenie do sumowania z produktem rozliczeniowym: 5.03.00.0000126,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu określono przy produkcie rozliczeniowym: 5.05.00.0000107 znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392, z późn. zm.)

Część II Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)
895.51.01.0006031F31Kompleksowe zabiegi jelita grubego*15 05632353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

905.51.01.0006032F32Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego*6 5546 030306 0306 2056 379295x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

915.51.01.00061 13F320Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*13 43613 43612 3613012 36112 71913 078295x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- grupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

925.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 1951 2301 264x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

935.51.01.0006036F36Choroby jelita grubego2 8352 6081 4181 8902 363x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

945.51.01.0006042F42Duże zabiegi jamy brzusznej*7 0856 519276 5196 7086 896353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

955.51.01.00061 14F420Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*16 22516 22514 9272714 92715 36015 792353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- grupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

965.51.01.0006103F43EŚrednie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.*3 4313 1573 1573 2483 340x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

975.51.01.0006104F43FŚrednie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż.*2 7762 5542 5542 6282 702x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

985.51.01.0006107F86EChoroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż.2 6972 4821 3491 7982 248x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

995.51.01.0006108F86FChoroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż.1 8901 7399461 2611 575x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1005.51.01.0006093F93Średnie zabiegi odbytu*1 3931 282x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1015.51.01.0006094F94Małe zabiegi odbytu i odbytnicy*531489x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1025.51.01.0006096F96Choroby odbytu2 4212 2271 2111 6142 018x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1035.51.01.0015019Q19Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*2 3622 1732 1732 2362 299x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1045.60.01.0000003ndKonsylium lekarskie270xx- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zgodnie z § 4a ust. 1a pkt 1 lit. b rozporządzenia szpitalnego oraz koordynację procesu leczenia,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1055.60.01.0000013ndMateriał pooperacyjny1 500x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- można rozliczyć, gdy materiał do badania patomorfologicznego został pobrany w trakcie realizacji świadczeń zdefiniowanych przez następujące grupy JGP z katalogu 1on: F31; F32; F320;F42; F420; F93

106Moduł leczenie nowotworu jelita grubego5.07.01.000001 1ndTeleradioterapia17 46817 468xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.24 7 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony,

92.24 8 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony,

92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony,

92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1075.07.01.0000012ndTeleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 38916 389xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony,

92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony,

92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony, - konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1085.07.01.0000013ndTeleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)14 89914 899xx- cały cykl leczenia,

- monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony,

92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1095.07.01.0000058ndTeleradioterapia 3D - całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała19 76819 768xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1105.07.01.0000023ndTeleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony,

92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1115.07.01.0000059ndTeleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją2 8122 812xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1125.07.01.0000060ndTeleradioterapia paliatywna frakcjonowana3 5513 551xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1135.07.01.0000048ndZakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

1145.07.01.0000056ndTeleradioterapia stereotaktyczna14 57114 571xx- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony,

92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1155.07.01.0000062ndBrachyterapia śródtkankowa/śródmaciczna w oparciu o planowanie 3D - aplikacje wielorazowe z podaniem jednej frakcji w trakcie jednej aplikacji20 87720 877xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1165.07.01.0000063ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji13 00113 001xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu, - konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1175.07.01.0000065ndBrachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D9 5119 511xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu, - konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1185.07.01.0000067ndBrachyterapia śródoperacyjna9 5579 557xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

119034240.011.02Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)5.07.01.0000052ndBrachyterapia z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych1xx- rozliczenie świadczenia na podstawie specyfikacji kosztowej,

- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych

1205.07.01.0000069ndBrachyterapia oparta o planowanie 2D4 4584 458xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała,

92.412 Brachyterapia śródtkankowa- planowanie standardowe,

92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe,

92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe,

92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe,

- lokalizacja: nowotwory, których napromienianie następuje w oparciu o planowanie 2D,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1215.07.01.0000070ndZakwaterowanie do brachyterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

1225.07.01.0000071ndPowtórne planowanie00- do sprawozdania w sytuacji stwierdzenia zmian topograficznych guza lub gdy ze względu na ubytek masy ciała zachodzi konieczność przygotowania więcej niż jednego planu leczenia,

- możliwość sumowania ze świadczeniem bazowym zw. z naświetlaniem

1235.52.01.0001423ndWytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 352x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (koszt cewnika tunelizowanego typu Broviack, Hickman, Groshong lub Leonard, - nie podlega rozliczeniu użycie cewnika centralnego typu Certofix, Cavafix.
1245.52.01.0001440ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż.352352x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem i leczeniem radioterapią

1255.52.01.0001468ndTeleradioterapia/ brachyterapia i terapia izotopowa / terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku - w trybie ambulatoryjnym0
1265.52.01.0001499ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż.- w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej545545x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem radioterapii lub leczeniem radioterapią

1275.52.01.0001504ndHospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż.469469x- za osobodzień,

- do rozliczenia w dniach związanych z leczeniem skojarzonym nowotworów - zastosowanie u pacjenta podczas jednoczasowej chemioterapii i radioterapii u tego samego świadczeniodawcy, kiedy między pierwszym a ostatnim dniem hospitalizacji do radioterapii nastąpi podanie substancji czynnej w określonych dniach z zachowaniem przerw terapeutycznych zależnych od schematu leczenia,

- można sumować z produktami radioterapii oraz z produktami z zał. 1c, 1m i 1n

1285.52.01.000151 1ndBadanie genetyczne materiału archiwalnego0x- do rozliczenia wyłącznie z produktem: 5.53.01.0005001 lub 5.53.01.0005002 lub 5.53.01.0005003, w sytuacji konieczności modyfikacji ustalonego planu leczenia,

- konieczność sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań,

- realizowane w trybie ambulatoryjnym,

- zgodnie z § 26 pkt 21 zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1295.52.01.0001554ndHospitalizacja do brachyterapii399399x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem lub leczeniem radioterapią lub leczeniem skutków ubocznych radioterapii lub diagnostyką związaną z leczeniem radioterapią

1305.52.01.0001555ndHospitalizacja jednodniowa do brachyterapii199199xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
1315.52.01.0001556ndHospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii176176xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
1325.52.01.0000035ndImplantacja portu naczyniowego z hospitalizacją2 974x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu),

- wymagane wskazanie procedury 86.07 oraz rozpoznania zasadniczego wskazującego na przyczynę udzielenia świadczenia

1335.52.01.0000036ndUsunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją1 592x
1345.52.01.0001533ndChemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)26 51526 515x- obejmuje wszystkie koszty: zabiegu, zestawu do chemioterapii dootrzewnowej, cytostatyku oraz hospitalizacji
1355.52.01.0001537ndHospitalizacja świadczeniobiorcy onkologicznego świadczenia kompleksowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.0x
1365.52.01.0001566ndUsunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 139x
1375.60.01.0000014ndopieka psychologiczna - moduł leczenie74xxmożliwość sumowania z produktem rozliczeniowym z modułu leczenie, związanym z rozliczeniem kosztów hospitalizacji
1385.32.00.0000006nddiagnostyka wstępna - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego554554xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1395.33.00.0000004nddiagnostyka pogłębiona - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego669669xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1405.60.01.0000005ndopieka psychologiczna - moduł diagnostyka160x- obejmuje pełną opiekę psychologiczną w ramach modułu diagnostycznego, - produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy
1415.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18FDG, 18F-NaF,

- w ramach modułu diagnostyki nowotworu jelita grubego: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej lub pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

1425.10.00.0000104ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II349,964 142x- z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce, a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym,

- w ramach modułu diagnostyki nowotworu jelita grubego: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej lub pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

1435.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
1445.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 1951 2301 264x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

145Modul diagnostyka nowotworu jelita grubego5.51.01.0021001Z01Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*3 5173 517x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 15 zarządzenia

1465.60.01.0000015ndPobyt diagnostyczny150x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 13 i 14 zarządzenia
1475.05.00.0000106ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1172x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: 45.231,45.253, 45.2 3 9, 45.42 w ramach odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania tomografii komputerowej (TK) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego),

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

1485.05.00.0000107ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2270x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego),

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

1495.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: 45.231,45.253, 45.2 3 9, 45.42 w ramach odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania tomografii komputerowej (TK) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach pakietów diagnostyki wstępnej lub pogłębionej,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu określono przy produktach rozliczeniowych: 5.05.00.0000106 znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1 i 5.05.00.0000107 znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392, z późn. zm.)

1505.30.00.0000001W01W01 Świadczenie pohospitalizacyjne48xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1515.30.00.0000002W02W02 Świadczenie receptowe11xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1525.30.00.000001 1W11W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu44xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1535.30.00.0000012W12W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu75xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1545.30.00.0000013W13W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu133xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1555.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
1565.06.00.0000902ndkolonoskopia diagnostyczna325x
1575.06.00.0000903ndkolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.)468xbadanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego
1585.03.00.0000042ndkolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)1018xbadanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego
1595.05.00.0000106ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1172x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: 45.231,45.253, 45.2 3 9, 45.42 w ramach produktów rozliczeniowych: 5.06.00.0000902, 5.06.00.0000903, 5.03.00.0000042,

- świadczenie do sumowania z badaniami tomografii komputerowej (TK) w ramach produktów rozliczeniowych: 5.03.00.0000070, 5.03.00.0000095, 5.03.00.0000071, 5.03.00.0000096, 5.03.00.00001 15, 5.03.00.0000097, 5.03.00.00001 16, 5.03.00.0000073, 5.03.00.00001 17, 5.03.00.0000099, 5.03.00.0000086,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego),

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

160Moduł monitorowanie po leczeniu nowotworu jelita grubego5.05.00.0000107ndZnieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2270x- świadczenie do sumowania z badaniami rezonansu magnetycznego (MR) w ramach produktów rozliczeniowych: 5.03.00.0000076, 5.03.00.0000079, 5.03.00.0000102, 5.03.00.0000122, 5.03.00.0000103, 5.03.00.0000123, 5.03.00.0000105.

- kryteria kwalifikacji do świadczeń rezonansu magnetycznego (MR) w znieczuleniu:

1) wiek do 12 roku życia włącznie lub

2) wiek do 18 roku życia oraz rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: F90, R44, lub

3) nasilony przebieg zaburzeń lękowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD 10: F40 - F41, lub

4) brak współpracy pacjenta z personelem medycznym z powodu nasilenia objawów w przebiegu zaburzeń psychicznych lub rozwojowych z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: F00 - F07, F20 - F25, F28 - F31, F71 - F73, F84, lub

5) zaburzenia ruchowe o nasileniu utrudniającym przeprowadzenie badania (drżenia typu pląsawiczego lub parkinsonowskiego),

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

1615.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x- świadczenie do sumowania z procedurami ICD-9: 45.231, 45.253, 45.239, 45.42 w ramach produktów rozliczeniowych: 5.06.00.0000902, 5.06.00.0000903, 5.03.00.0000042,

- świadczenie do sumowania z badaniami tomografii komputerowej (TK) w ramach produktów: 5.03.00.0000070, 5.03.00.0000095, 5.03.00.0000071, 5.03.00.0000096, 5.03.00.0000115, 5.03.00.0000097, 5.03.00.0000116, 5.03.00.0000073, 5.03.00.0000117, 5.03.00.0000099, 5.03.00.0000086,

- świadczenie do sumowania z badaniami rezonansu magnetycznego (MR) w ramach produktów rozliczeniowych: 5.03.00.0000076, 5.03.00.0000079, 5.03.00.0000102, 5.03.00.0000122, 5.03.00.0000103, 5.03.00.0000123, 5.03.00.0000105,

- kryteria kwalifikacji do świadczeń tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (RM) w znieczuleniu określono przy produktach: 5.05.00.0000106 znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 1 i 5.05.00.0000107 znieczulenie całkowite dożylne - kategoria 2,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392, z późn. zm.)

1625.03.00.0000070ndTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego192x
1635.03.00.0000095ndTK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym320x
1645.03.00.0000071ndTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym415x
1655.03.00.0000096ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego233x
1665.03.00.00001 15ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego274x
1675.03.00.0000097ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym436x
1685.03.00.00001 16ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym481x
1695.03.00.0000073ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym491x
1705.03.00.00001 17ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym564x
1715.03.00.0000099ndTK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym424x
1725.03.00.0000086ndTK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej413x
1735.03.00.0000076ndMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez wzmocnienia kontrastowego463x
1745.03.00.0000079ndMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym746x
1755.03.00.0000102ndMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego685x
1765.03.00.0000122ndMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego767x
1775.03.00.0000103ndMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym969x
1785.03.00.0000123ndMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1050x
1795.03.00.0000105ndMR badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym773x
1805.60.01.000001 1ndopieka psychologiczna - moduł monitorowanie74xmożliwość wykazania maksymalnie 5 produktów
1815.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 1951 2301 264x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1825.51.01.0021001Z01Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*3 5173 517x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 15 zarządzenia

1835.60.01.0000015ndPobyt diagnostyczny150x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 13 i 14 zarządzenia
(*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym
Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)

J Choroby piersi

J01G Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J01H Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J02 Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J03E Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż.*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J03F Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J030 Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

J04G Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J04H Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ ekspandera*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych

85.51 Jednostronne wstrzyknięcie do piersi/ powiększenie

85.52 Obustronne wstrzyknięcie do piersi/ powiększenie

85.539 Jednostronny wszczep do piersi - inne

85.54 Obustronny wszczep do piersi

85.59 Powiększająca plastyka sutka piersi - inne

85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi

85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi

J05 Średnia chirurgia piersi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.6 Mastopeksja

85.314 Jednostronna symetryzacja piersi zdrowej

85.96 Usunięcie ekspandera z piersi

J06 Mała chirurgia piersi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.01 Nacięcie piersi (skóry)

85.02 Nacięcie sutka

85.98 Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej

J08 Choroby piersi złośliwe

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

J10 Biopsja mammotomiczna *

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Q18 Duże zabiegi na układzie limfatycznym* wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

40.31 poszerzonie wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

40.32 wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej

40.51 doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*

wymagane wskazanie procedury 40.12 wycięcie węzła wartowniczego oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ROKO - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych wymagane wskazanie:

minimium 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOa

minimium 2 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOb oraz ROKOc

rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej ROKOd lub minimium 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOa

minimium 2 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOb oraz ROKOc

rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej ROKOd

rozpoznania współistniejącego z listy rozpoznań określonej w załączniku nr 3b do zarządzenia REH

Listy dodatkowe

ROKOa

93.1139 Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty

93.1202 Ćwiczenia czynne wolne

93.1204 Ćwiczenia samowspomagane

93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu

93.1304 Ćwiczenia izotoniczne

93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne

93.1401 Ćwiczenia jednopłaszczyznowe kilku stawów na przyrządach

93.1812 Czynnne ćwiczenia oddechowe

93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej

93.1907 Ćwiczenia zespołowe

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.3801 Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej

93.3808 Metody neurofizjologiczne - metoda PNF

93.3812 Plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping/

93.3816 Metody terapii manualnej - metoda Cyriaxa

93.3818 Metody terapii manulanej - metoda Kaltenborna - Evjenta

93.3821 Metody terapii manualnej - metoda Maitlanda

93.3827 Metody terapii manuanlej - inne

93.3831 Ćwiczenia specjalne

93.3912 Masaż klasyczny - częściowy

93.3916 Masaż pneumatyczny

93.3918 Masaż inny

93.3987 Drenaż limfatyczny ogólny

93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne

ROKOb

89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia

89.08 Inna konsultacja

ROKOc

94.08 Testy/ocena psychologiczna - inna

94.335 Trening autogenny

94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

94.36 Psychoterapia w formie zabaw

94.37 Psychoterapia integrująca

94.39 Psychoterapia indywidualna - inne

94.44 Terapia grupowa - inne

94.49 Inne poradnictwo

ROKOd

197.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka

189.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej

C50.0 Brodawka i otoczka brodawki sutka

C50.1 Centralna część sutka

C50.2 Ćwiartka górna wewnętrzna sutka

C50.3 Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka

C50.4 Ćwiartka górna zewnetrzna sutka

C50.5 Ćwiartka dolna zewnetrzna sutka

C50.6 Część pachowa sutka

C50.8 Zmiana przekraczająca granice sutka

C50.9 Sutek, nieokreslony

C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień

C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia

D05.0 Rak zrazikowy in situ

D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ

D05.7 Inny rak sutka in situ

D05.9 Rak in situ sutku, nieokreślony

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi

Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 22

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczn, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W02 Świadczenie receptowe

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F31kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F31kon ICD-9

45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego

45.732 Prawostronna radykalna kolektomia

45.733 Hemikolektomia prawostronna

45.74 Resekcja poprzecznicy

45.75 Hemikolektomia lewostronna

45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia

45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem

48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy

48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy

48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii

48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna

48.64 Tylna resekcja odbytnicy

F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F32kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F32kon ICD-9

45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego

45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego

45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne

45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego

45.729 Wycięcie kątnicy - inne

45.731 Ileokolektomia

45.76 Sigmoidektomia

45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne

45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne

45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube

45.951 Zespolenie do odbytu

46.011 Ileostomia pętlowa

46.032 Kolostomia pętlowa

46.11 Czasowa kolostomia

46.13 Stała kolostomia

46.14 Odłożone otwarcie kolostomii

46.19 Kolostomia - inna

46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna

48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej

48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through

48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy

48.692 Resekcja odbytnicy BNO

49.6 Wycięcie odbytu

F32kon ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

D01.0 Rak in situ (okrężnica)

D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)

D01.2 Rak in situ (odbytnica)

D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)

D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)

F320 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F32kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F320

F320 ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F34kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon;

czas pobytu < 5 dni

F34kon ICD-9

45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę

45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca

45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego

45.253 Kolonoskopia z biopsją

45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego

45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne

45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne

48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem

lub

wymagane wskazanie procedury 45.231 Fiberokolonoskopia lub 45.24Fiberosigmoidoskopia; procedury z listy dodatkowej F1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon; czas pobytu < 5 dni

F36 Choroby jelita grubego

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F42kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F42kon

F42kon ICD-9

54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku

54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka

54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej

54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą

54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą

54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą

54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą

54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą

54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą

54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą

54.73 Operacja naprawcza otrzewnej - inne

54.741 Zeszycie sieci

54.742 Przeszczep sieci

54.743 Omentopeksja

54.744 Odprowadzenie skrętu sieci

54.751 Plikacja krezki

54.752 Ufiksowanie krezki

54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego

F42kon ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)

C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

F420 Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F42kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F42kon

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F43Ekon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub

F96kon; wiek > 65 r.ż.

F43Ekon ICD-9

54.11 Laparotomia zwiadowcza

54.19 Laparotomia - inna

54.21 Laparoskopia

54.956 Nakłucie otrzewnej - punkcja obarczająca

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż.*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F43Ekon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon; wiek < 66 r.ż.

F86E Choroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż.

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F86Ekon; wiek > 65 r.ż.

F86Ekon ICD-10

C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)

F86F Choroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż.

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F86Ekon; wiek < 66 r.ż.

F93 Średnie zabiegi odbytu*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F93kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F96kon

F93kon ICD-9

48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej

48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy

48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna

48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy

48.692 Resekcja odbytnicy BNO

F94 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F94kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F96kon; czas pobytu < 5 dni

F94kon ICD-9

48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę

48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem

48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy

48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy

48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy

49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu

49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu

49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne

F96 Choroby odbytu

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F96kon

F96kon ICD-10

C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)

C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)

D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)

Lista dodatkowa do sekcji F

F1

ICD-9

100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)

100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*

wymagane wskazanie procedury 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon

Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur Z01kon, co najmniej jednej procedury z listy dodatkowej Z1kon, co najmniej jednej procedury z listy dodatkowej Z2kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań Z01kon; czas pobytu < 5 dni

Z01kon ICD-9

45.239 Kolonoskopia - inne

45.253 Kolonoskopia z biopsją

Z01kon ICD-10

C18.0 Jelito ślepe

C18.1 Wyrostek robaczkowy

C18.2 Okrężnica wstępująca

C18.3 Zgięcie wątrobowe

C18.4 Okrężnica poprzeczna

C18.5 Zgięcie śledzionowe

C18.6 Okrężnica zstępująca

C18.7 Esica

C18.8 Zmiana przekraczająca granice okrężnicy (uwaga 5)

C18.9 Okrężnica, nie określona

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.1 Kanał odbytu

C21.2 Strefa kloakogenna

C21.8 Zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu (uwaga 5)

D01.0 Rak in situ (okrężnica)

D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)

D01.2 Rak in situ (odbytnica)

D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)

D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)

D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)

Zlkon

ICD-9

87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku

88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

88.305 TK - wirtualna kolonoskopia

88.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RM

Z2kon

ICD-9

87.440 RTG klatki piersiowej

88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe

88.199 RTG jamy brzusznej - inne

88.741 USG transrektalne

88.749 USG przewodu pokarmowego - inne

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego

Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczn, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W02 Świadczenie receptowe

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 3/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (z późn. zm.), wprowadza następujące zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego:

1. w § 15:

a) w ust. 1 i 3 doprecyzowano brzmienie przepisów wskazując na możliwość zastosowania współczynnika korygującego - odpowiednio w ust. 1 dla produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, natomiast w ust. 3 dla produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 - C20,

b) uchylono ust. 4, który dotyczył zasad stosowania współczynnika korygującego w roku 2022;

2. w § 16 uaktualniono brzmienie przepisu w zakresie zasad rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP J030, F320, F420:

a) zmieniono okres oceny warunku minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych, określonego w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne - z roku 2019 lub 2021 na rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych w ramach grup JGP J030, F320, F420,

b) na zasadzie symetryzacji ze zmianami wprowadzonymi w załączniku 19 do zarządzenia Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.) - do grup JGP, których realizacja jest uwzględniana przy szacowaniu minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych dodano grupy J030, F320, F420;

3. w załączniku 1on do zarządzenia skorygowano wycenę punktową następujących produktów rozliczeniowych:

- 5.06.00.0000902 kolonoskopia diagnostyczna,

- 5.06.00.0000903 kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.).

Przedmiotowa zmiana w zakresie merytorycznym wynika bezpośrednio (symetryzacja przepisów) z zarządzenia Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).

Pozostałe zmiany wprowadzone w zarządzeniu mają charakter porządkowy.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 i 3a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. Okres ten został skrócony z uwagi na słuszny interes stron. W ramach konsultacji projekt przedstawiono do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Aptekarska) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W wyniku konsultacji uwagi do projektu zgłosiły dwa podmioty, z których jedną pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnych nowelizacjach. Pozostałe uwagi nie odnosiły się do przedmiotu przedłożonego projektu i nie zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie zarządzenia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  11  

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ - ONKOLOGICZNE ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńProdukty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym zakresom świadczeń określone w:Skojarzone zakresy świadczeńProdukty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym skojarzonym zakresom świadczeń określone w:Warunki realizacji świadczeń zgodnie z właściwymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia określone w części normatywnej i w załącznikachKomórki organizacyjne, w których realizowany jest zakres świadczeń*
Katalog onkologicznych świadczeń kompleksowychKatalog produktów do sumowaniaKatalog produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapiiKod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńKatalog onkologicznych świadczeń kompleksowychKatalog produktów do sumowania
123456789101112
1.03.4240.010.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON-Pierś)XXX03.4240.110.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - MONITOROWANIE W NOWOTWORZE PIERSIX- zał. nr 3a lp. 1 lub 2 oraz zał. nr 4 lp. 48 do rozporządzenia szpitalnego;

- zał. nr 5 lp. 4 do rozporządzenia rehabilitacyjnego

- zał. nr 5 lp. 25 i 26 do rozporządzenia ambulatoryjnego

Właściwe komórki organizacyjne wskazane w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej
03.4240.210.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - REHABILITACJA W NOWOTWORZE PIERSIXX
2.03.4240.011.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)XXX03.4240.111.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - MONITOROWANIE W NOWOTWORZE JELITA GRUBEGOXX- zał. nr 3a lp. 3 oraz zał. nr 4 lp. 57 do rozporządzenia szpitalnego;

- zał. nr 5 lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego

Właściwe komórki organizacyjne wskazane w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Uwagi: dopuszcza się kontraktowanie zakresów wymienionych w kolumnie 3 i 8 w innych komórkach organizacyjnych niż wymienione w kolumnie 12, pod warunkiem, że realizują one świadczenia zgodne z profilem danego zakresu

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Część I.

KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ

Z NOWOTWOREM PIERSI (KON-Pierś)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu: 03.4240.010.02: Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)
1.2Zakres i organizacja świadczeniaOpieka onkologiczna i interdyscyplinarna nad świadczeniobiorcą z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu piersi od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie, monitorowanie efektów leczenia oraz rehabilitację. Świadczeniodawca realizuje i koordynuje świadczenie Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów wymienionych w przepisach (wskazanych poniżej) na zasadach określonych w art. 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach" z wykorzystaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi świadczeniodawca zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej.

Szczegółowy opis kryteriów, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący KON-Pierś w odniesieniu do Ośrodka raka piersi oraz dla Centrum kompetencji raka piersi znajduje się w załączniku nr 3a lp. 1 i 2 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, zwanego dalej "rozporządzeniem szpitalnym", w odniesieniu do realizacji modułu diagnostycznego i monitorującego znajduje się w załączniku nr 5 lp. 25 i 26 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, zwanego dalej "rozporządzeniem ambulatoryjnym", a w odniesieniu do rehabilitacji w załączniku nr 5 lp. 4 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, zwanego dalej "rozporządzeniem rehabilitacyjnym". W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości świadczeniodawca powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

1.3Określenie świadczeniaKompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 48 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 25 i 26 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz lp. 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
1.4Częstość występowaniaNowotwór złośliwy piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w populacji kobiet na świecie i w Polsce oraz jest główną przyczyną zgonów w populacji kobiet z powodu nowotworu złośliwego.
2.Kryteria kwalifikacji do poszczególnych etapów świadczenia
2.1Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersiZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ambulatoryjnym, w załączniku nr 5 lp. 25 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia".
2.2Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach modułu leczenieZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu szpitalnym w załączniku nr 4 lp. 48 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia".
2.3Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach modułu

rehabilitacja

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu rehabilitacyjnym w załączniku nr 5 lp. 4 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia".
2.4Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach modułu monitorowanieZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ambulatoryjnym, w załączniku nr 5 lp. 26 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia".
2.5Specyfikacja procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersiRealizacja co najmniej jednej z następujących procedur:

88.732 USG piersi;

88.790 USG węzłów chłonnych;

87.35 Mammografia z kontrastem;

87.372 Mammografia obu piersi;

87.371 Mammografia jednej piersi;

87.440 Rtg klatki piersiowej;

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej;

88.906 RM piersi;

92.141 scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów;

92.142 scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów;

92.144 scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów;

92.149 scyntygrafia układu kostnego - inne;

92.169 scyntygrafia układu limfatycznego - inne;

87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;

87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;

88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;

88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;

88.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;

88.924 RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;

88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;

92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych;

85.113 przezskórna gruboigłowa biopsja piersi;

85.114 przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana;

85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG;

85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna;

40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych);

Y90 Badanie histopatologiczne

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9.

2.6Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu leczenieRealizacja co najmniej jednej z następujących czynności w zależności od wskazań oraz preferencji świadczeniobiorcy:

1. Leczenie chirurgiczne obejmujące co najmniej jedną z poniższych procedur ICD-9:

40.12 Wycięcie węzła wartowniczego;

40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych;

40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej;

40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych;

85.0 Mastotomia;

85.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersi;

85.2 Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi;

85.22 Resekcja kwadrantu piersi;

85.26 Wycięcie guza piersi - BCT;

85.261 Leczenie oszczędzające chirurgiczne z zastosowaniem technik onkoplastycznych bez centralizacji kompleksu brodawka-otoczka piersiowa lub z centralizacją;

85.3 Pomniejszająca plastyka sutka z podskórną mammektomią;

85.411 Mastektomia - inna;

85.412 Mastektomia całkowita;

85.421 Obustronne proste odjęcie piersi;

85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi;

85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna;

85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia;

85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych;

85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, pod- i nadobojczykowych);

85.452 Radykalne odjęcie piersi BNO;

85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych (pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych);

85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO;

Leczenie chirurgii plastycznej 85.33 jednostronna podskórna mammektomia/wszczep;

85.5 Powiększająca plastyka piersi;

85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej;

85.54 Obustronny wszczep do piersi;

85.55 Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową;

85.6 Mastopeksja;

85.7 Całkowita rekonstrukcja piersi;

85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym;

85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym;

85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne;

85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową;

85.9 Inne operacje w zakresie piersi;

85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi;

85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej;

85.261 Tatuowanie kompleksu brodawka-otoczka piersiowa w celu ich odtworzenia optycznego;

85.314 Symetryzacja piersi zdrowej.

2. Leczenie radioterapią/brachyterapią obejmujące co najmniej jedną z poniższych procedur ICD-9:

92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony;

92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony;

92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony;

92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony;

92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony;

92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony;

92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft);

92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x);

92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony;

92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony;

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X;

Leczenie brachyterapią 92.413 - Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D;

92.41 4Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania;

92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D;

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9.

2.7Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu rehabilitacjaRealizacja obejmuje:

1. We wczesnym lub późnym okresie po leczeniu chirurgicznym zabiegi ukierunkowane na:

1) poprawę zakresu ruchu, siły mięśni i zręczności przez zastosowanie kinezyterapii miejscowej: ćwiczeń w odciążeniu ICD-9: 93.1205, czynnych wolnych ICD-9: 93.1202; samowspomaganych ICD-9: 93.1204, sprawności manualnej ICD-9: 93.1903 lub zespołowej ICD-9: 93.1907;

2) wykorzystanie specjalistycznych metod kinezyterapeutycznych i terapii manualnej: ICD-9: 93.3801, ICD-9: 93.3808, ICD-9: 93.3816, ICD-9: 93.3818, ICD-9: 93.3821, ICD-9: 93.3827, ICD-9: 93.3831;

3) profilaktykę przeciwobrzękową: nauka automasażu ICD-9: 93.3912, ćwiczenia oddechowe ICD-9: 93.1812, czynne wolne: ICD-9: 92.1202, ćwiczenia udrażniające ICD-9: 93.1305;

4) ćwiczenia ogólnokondycyjne, w szczególności bieżnia, cykloergometr, stepper: ICD-9: 93.1401, ICD-9: 93.12, ICD-9: 93.1909.

2. Terapia w restrykcjach blizn po mastektomii, BCT i rekonstrukcjach piersi: masaż suchy częściowy ICD-9: 93.3912 oraz mobilizacja blizn ICD-9: 93.3827.

3. Redukcja obrzęku limfatycznego: przerywana kompresja pneumatyczna (45-50 min): ICD-9: 93.3916, manualny drenaż limfatyczny (50-60 min) ICD-9: 93.3987, nałożenie bandaży wielowarstwowych lub odzieży kompresyjnej (do 15 min) ICD-9: 93.3918, ICD-9: 93.3999 zabiegi fizjoterapeutyczne - inne, ćwiczenia kończyny górnej w kompresjoterapii (15 min) ICD-9: 93.1304, ICD-9: 93.1139.

4. Ćwiczenia relaksacyjne.

5. Psychoterapia - psychoedukacja i relaksacja.

6. Świadczenia uzupełniające (jeżeli uzasadnione stanem klinicznym świadczeniobiorcy): stosowanie taśm kinesiotapingu ICD-9: 93.3812.

7. Wystawienie wniosku na wyroby medyczne celem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dokonanie pomiaru kończyny oraz zamówienie wyrobu medycznego.

2.8Specyfikacja procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu monitorowanieRealizacja co najmniej jednej z następujących procedur:

88.981 Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa);

87.35 Mammografia z kontrastem;

87.372 Mammografia obu piersi;

87.371 Mammografia jednej piersi;

88.732 USG piersi;

88.764 USG transwaginalne;

88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler;

88.906 RM piersi;

92.141 scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów;

92.142 scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów;

92.144 scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów;

92.149 scyntygrafia układu kostnego - inne;

92.169 scyntygrafia układu limfatycznego - inne;

92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem

innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9.

2.9Oczekiwane wyniki postępowaniaKompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi ma zapewnić możliwie najpełniejszą opiekę przy uwzględnieniu kompleksowości oraz koordynacji całego procesu diagnostyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego, w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji świadczeniobiorców z nowotworem piersi, podniesienia komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.
3.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
3.1Warunki wykonania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 48 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, w lp. 25 i 26 załącznika nr 5 do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz w załączniku nr 5 lp. 4 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
3.2Organizacja udzielania świadczeń w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersiStała współpraca realizatora z ośrodkiem raka piersi lub centrum kompetencji raka piersi, oraz organizacja procesu diagnostycznego i spełnienie warunków jakościowych, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 5 lp. 25 do rozporządzenia ambulatoryjnego.
3.3Organizacja udzielania świadczenia w ramach modułu leczenieObejmuje realizację co najmniej jednej z następujących czynności w zależności od wskazań lub preferencji świadczeniobiorcy:

1) leczenie chirurgiczne;

2) obligatoryjne konsylium lekarskie (konsylium I i II);

3) leczenie radioterapią/brachyterapią;

4) leczenie farmakologiczne: chemioterapia, hormonoterapia, programy lekowe;

5) w przypadku indywidualnych wskazań klinicznych zwołuje się posiedzenie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, o którym mowa w § 4a ust. 1a pkt 1 lit. a (konsylium III);

6) konsultacja w zakresie zachowania płodności (realizacja po postawieniu diagnozy i przed rozpoczęciem leczenia);

7) konsultacja psychologiczna lub psychoonkologiczna;

8) konsultacja w zakresie doboru protezy piersi w pracowni wykonującej wyroby medyczne niezbędne w procesie leczenia lub rehabilitacji świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi.

Świadczenia należy udzielić w okresie do 6 tygodni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do podmiotu świadczeniodawcy, po potwierdzeniu rozpoznania zasadniczego.

3.4Organizacja udzielania świadczenia w ramach modułu rehabilitacja1. Rehabilitacja dla określonej grupy świadczeniobiorców wymaga przedstawienia następujących informacji świadczeniodawcy:

1) wskazania medycznego według klasyfikacji ICD-10 kwalifikującego do rehabilitacji;

2) zakresu, rodzaju, częstotliwości planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych;

3) czasu trwania rehabilitacji;

4) kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji;

5) metody oceny skuteczności rehabilitacji.

2. Stała współpraca z ośrodkiem diagnostyki i leczenia nowotworu piersi. 3. Świadczeniodawca wyznacza osobę odpowiedzialną w podmiocie świadczeniodawcy za kontakt z koordynatorem merytorycznym i z koordynatorem organizacyjnym w ośrodku diagnostyki i leczenia nowotworu piersi.

4. W przypadku gdy pacjent zgłasza się z załączonymi badaniami, nie są wykonywane powtórne badania diagnostyczne, o ile lekarz lub fizjoterapeuta, w zakresie swoich kompetencji prowadzący rehabilitację nie zdecyduje inaczej.

5. Świadczeniodawca w sposób skuteczny, przystępny i zrozumiały dla świadczeniobiorcy informuje o planowanym postępowaniu fizjoterapeutycznym, proponowanych procedurach, dostępnych opcjach fizjoterapeutycznych, ryzyku związanym z przyjętym planem postępowania, możliwych powikłaniach oraz inne informacje mające znaczenie w procesie fizjoterapeutycznym.

6. Świadczeniodawca w oparciu o powszechnie obowiązujące klasyfikacje i standardy oceny monitoruje i ewaluuje jakość i efektywność realizowanych świadczeń oraz zgodność z warunkami realizacji świadczenia, w tym warunkami czasowymi realizacji świadczenia.

7. Rozpoczęcie realizacji świadczenia następuje bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 21 dni od dnia wypisu po leczeniu w celu niedopuszczenia do rozwoju obrzęku oraz przywrócenia sprawności kończyny górnej, statyki ciała (klatki piersiowej i tułowia).

W okresie innym niż określony w zdaniu pierwszym, w celu redukcji obrzęku limfatycznego oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz przywrócenia sprawności kończyny górnej, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystawienia skierowania na rehabilitację.

3.5Organizacja udzielania świadczeń w ramach modułu monitorowanieStała współpraca realizatora z ośrodkiem raka piersi lub centrum kompetencji raka piersi, oraz organizacja procesu monitorowania i spełnienie warunków jakościowych, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 5 lp. 26 do rozporządzenia ambulatoryjnego.
3.6Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaChirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, radioterapia onkologiczna, radiologia, chirurgia rekonstrukcyjna, chirurgia plastyczna, rehabilitacja, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna i hospicyjna oraz pozostałe specjalności zgodnie ze wskazaniami.
3.7Finansowanie świadczeń w ramach modułu leczenieŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem produktów rozliczeniowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

Finansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki onkologicznej, w module leczenie realizowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

1) leczenie chirurgiczne, konsylium lekarskie (konsylium I i II), leczenie radioterapią/brachyterapią, konsylium lekarskie (konsylium III), konsultacja w zakresie zachowania płodności (realizacja po postawieniu diagnozy i przed rozpoczęciem leczenia), konsultacja psychologiczna lub psychoonkologiczna - rozliczane w ramach JGP z katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych;

2) dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) - możliwe do sumowania z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych.

Świadczenia należy udzielić w okresie do 6 tygodni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do podmiotu świadczeniodawcy, po potwierdzeniu rozpoznania zasadniczego. Wskaźnik realizacji świadczenia w okresie 6 tygodni dotyczy co najmniej 90% realizacji tego świadczenia przez świadczeniodawcę w roku kalendarzowym. Maksymalny czas realizacji świadczenia wynosi 9 tygodni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do podmiotu świadczeniodawcy. Wskaźnik realizacji świadczenia w okresie od 6 tygodni do 9 tygodni dotyczy nie więcej niż 10% realizacji tego świadczenia przez świadczeniodawcę w roku kalendarzowym.

3.8Finansowanie świadczeń w ramach modułu rehabilitacjaProdukty jednostkowe do rozliczania świadczeń w ramach tego modułu określone są w katalogu produktów rozliczeniowych do rozliczania świadczeń kompleksowych w opiece onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

1) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych - rozliczana w ramach grupy ROKO z katalogu świadczeń kompleksowych;

2) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w oddziale dziennym - rozliczana osobodniami w ramach produktów z katalogu świadczeń kompleksowych;

3) rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych rozliczana zgodnie z katalogiem produktów rozliczeniowych do rozliczania świadczeń kompleksowych oraz warunkami określonymi w zarządzeniu rehabilitacyjnym.

3.9Finansowanie świadczeń w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersiŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem produktów rozliczeniowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

Określenia diagnostyki wstępnej i pogłębionej zgodne są z przepisami rozporządzenia ambulatoryjnego oraz zarządzenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji diagnostyki onkologicznej, poziom finansowania odpowiedniego pakietu diagnostyki onkologicznej ulega skorygowaniu do poziomu 70% wartości określonej w załączniku nr 1on do zarządzenia.

W okresie pozostawania świadczeniobiorcy w trakcie realizacji modułu diagnostyka nowotworu piersi, NFZ nie finansuje u danego świadczeniodawcy innych świadczeń AOS zrealizowanych z powodu diagnostyki nowotworów piersi.

3.10Finansowanie świadczeń w ramach modułu monitorowanieŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem produktów rozliczeniowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.
4.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
5.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną dotyczącą postępowania z chorymi na raka piersi.
6.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Świadczeniodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32c ustawy o świadczeniach i spełnia lub dąży do spełnienia wyznaczonych wartości progowych wskaźników, jeśli zostały określone.

Stosowanie ustandaryzowanego pisemnego protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania.

Część II.

KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu: 03.4240.011.02: Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)
1.2Zakres i organizacja świadczeniaOpieka onkologiczna i interdyscyplinarna nad świadczeniobiorcą

z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu jelita grubego od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie i monitorowanie efektów leczenia. Świadczeniodawca realizuje i koordynuje świadczenie Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych modułów leczenia wymienionych w przepisach (wskazanych poniżej) na zasadach określonych w art. 32a ustawy o świadczeniach z wykorzystaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W ramach koordynacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego świadczeniodawca zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład opieki kompleksowej.

Szczegółowy opis kryteriów, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący KON-JG w odniesieniu do Centrum kompetencji raka jelita grubego znajduje się w załączniku nr 3a w lp. 3 do rozporządzenia szpitalnego.

W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości, świadczeniodawca zapewnia udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno- terapeutycznego oraz powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalający plan leczenia onkologicznego.

1.3Określenie świadczeniaKompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego.
1.4Częstość występowaniaNowotwór złośliwy jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie i w Polsce oraz jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworu złośliwego.
2.Kryteria kwalifikacji do poszczególnych etapów świadczenia
2.1Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach diagnostyki nowotworu jelita grubegoZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu szpitalnym, w części 3 załącznika nr 3a i w załączniku nr 4 w lp. 57 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia" oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego.
2.2Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach leczeniaZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu szpitalnym, w części 3 załącznika nr 3a oraz w załączniku nr 4 w lp. 57 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia".
2.3Kryteria kwalifikacji do świadczenia w ramach monitorowaniaZgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu szpitalnym, w części 3 załącznika nr 3a i w załączniku nr 4 w lp. 57 w poz. "warunki kwalifikacji do świadczenia" oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego.
2.4Specyfikacja procedur medycznych wykonywanych w ramach diagnostyki i monitorowania nowotworu jelita grubegoRealizacja wybranych czynności w zależności od stanu klinicznego oraz preferencji świadczeniobiorcy:

1) badania obrazowe:

a) 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego,

b) 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym,

c) 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym,

d) 87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku,

e) 87.440 RTG klatki piersiowej,

f) 87.441 RTG płuc - inne,

g) 88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe,

h) 88.199 RTG jamy brzusznej - inne,

i) 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego,

j) 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem

kontrastowym,

k) 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym,

l) 88.305 TK - wirtualna kolonoskopia,

m) 88.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym,

n) 88.741 USG transrektalne,

o) 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne,

p) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej,

q) 88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego,

r) 88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym,

s) 88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM;

2) badania obrazowe radioizotopowe:

a) 92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych,

b) 92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych;

3) procedury endoskopowe i zabiegowe:

a) 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową,

b) 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych),

c) 45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę,

d) 45.231 Fiberokolonoskopia,

e) 45.239 Kolonoskopia - inne,

f) 45.24 Fiberosigmoidoskopia,

g) 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego;

h) 45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca,

i) 45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego,

j) 45.253 Kolonoskopia z biopsją,

k) 45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne,

l) 48.22 Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę,

m) 48.23 Proktosigmoidoskopia sztywnym wziernikiem,

n) 48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy,

o) 49.21 Anoskopia,

p) 49.22 Biopsja okołoodbytowa,

q) 49.23 Biopsja odbytu,

r) 49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne,

s) 54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne,

t) 54.957 Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz;

4) diagnostyka patomorfologiczna oraz ocena biomarkerów predykcyjnych:

a) ocena histologiczna i cytologiczna (rozmaz + cytobloczek),

b) badania immunohistochemiczne niestabilności mikrosatelitarnej:

* ekspresja białek genów naprawy błędów replikacji DNA: MLH1, MSH2, MLH6, PMS2 (genów mutatorowych, Mismatch Repair Proteins),

* obecna reakcja jądrowa,

* utrata reakcji jądrowej,

c) czynniki predykcyjne:

* ocena biomarkerów predykcyjnych - onkogenów BRAF, RAS i genów naprawy DNA (MMR) oraz innych biomarkerów predykcyjnych zgodnie z postanowieniami aktualnego programu lekowego określonego obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydawanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

5) badania laboratoryjne/biochemiczne:

a) badania laboratoryjne i inne związane z diagnostyką choroby nowotworowej i kwalifikacją do leczenia;

6) badania serca:

a) 89.52 Elektrokardiogram;

7) konsultacje:

a) 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9.

2.5Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w ramach leczeniaRealizacja wybranych czynności w zależności od stanu klinicznego oraz preferencji świadczeniobiorcy

1. W zakresie leczenia zabiegowego:

1) 00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową;

2) 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego;

3) 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego;

4) 45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego;

5) 45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne;

6) 45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne;

7) 45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego;

8) 45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego;

9) 45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne;

10) 45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego;

11) 45.729 Wycięcie kątnicy - inne;

12) 45.731 Ileokolektomia;

13) 45.732 Prawostronna radykalna kolektomia;

14) 45.733 Hemikolektomia prawostronna;

15) 45.74 Resekcja poprzecznicy;

16) 45.75 Hemikolektomia lewostronna;

17) 45.76 Sigmoidektomia;

18) 45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne;

19) 45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia;

20) 45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne;

21) 45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube;

22) 45.951 Zespolenie do odbytu;

23) 45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem;

24) 46.011 Ileostomia pętlowa,

25) 46.032 Kolostomia pętlowa;

26) 46.11 Czasowa kolostomia;

27) 46.13 Stała kolostomia;

28) 46.14 Odłożone otwarcie kolostomii;

29) 46.19 Kolostomia - inna;

30) 46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna;

31) 48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej;

32) 48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy;

33) 48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne;

34) 48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem;

35) 48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy;

36) 48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy;

37) 48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy;

38) 48.491 Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy pull-through;

39) 48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy;

40) 48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy;

41) 48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii;

42) 48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna;

43) 48.64 Tylna resekcja odbytnicy;

44) 48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy;

45) 48.692 Resekcja odbytnicy BNO;

46) 49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu;

47) 49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu;

48) 49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne;

49) 49.6 Wycięcie odbytu;

50) 54.11 Laparotomia zwiadowcza;

51) 54.19 Laparotomia - inna;

52) 54.21 Laparoskopia;

53) 54.956 Nakłucie otrzewnej - punkcja obarczająca;

54) 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

2. W zakresie teleradioterapii:

1) 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X;

2) 92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma;

3) 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony;

4) 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony;

5) 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony;

6) 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony;

7) 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony;

8) 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony;

9) 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony;

10) 92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) -

elektrony;

11) 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony;

12) 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony;

13) 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki

(3D-SIMRT) - fotony;

14) 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony;

15) 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana

w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony;

16) 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności

dawki (3D-RotIMRT) - fotony.

3. W zakresie brachyterapii:

1) 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała;

2) 92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych;

3) 92.412 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe;

4) 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D;

5) 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania;

6) 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe;

7) 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D;

8) 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania;

9) 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe;

10) 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D;

11) 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania;

12) 92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe;

13) 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D;

14) 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna.

4. Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe, realizowane poprzez proceduryICD-9:

1) 99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe;

2) 99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe;

3) 99.87 Żywienie dojelitowe.

oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9.

2.6Oczekiwane wyniki postępowaniaKompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego ma zapewnić możliwie najpełniejszą opiekę przy uwzględnieniu kompleksowości oraz koordynacji całego procesu diagnostyczno-leczniczego, w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, podniesienia komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.
3.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
3.1Warunki wykonania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w części 3 załącznika nr 3a i lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego
3.2Organizacja udzielania świadczeń w ramach diagnostyki nowotworu jelita grubegoOrganizacja procesu diagnostycznego i spełnienie warunków jakościowych, zgodnie z przepisami określonymi w części 3 załącznika nr 3a do rozporządzenia szpitalnego i w lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego. W celu zapewnienia dostępu do realizacji świadczenia bliżej miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta, Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego współpracuje z innymi świadczeniodawcami realizującymi świadczenia z zakresu diagnostyki.
3.3Organizacja udzielania świadczenia w ramach leczeniaObejmuje realizację wybranych czynności w zależności od stanu klinicznego oraz preferencji świadczeniobiorcy:

1) leczenie chirurgiczne;

2) leczenie radioterapią/brachyterapią;

3) leczenie farmakologiczne: chemioterapia, immunoterapią oraz terapia lekami ukierunkowanymi molekularnie w ramach programów lekowych;

4) leczenie skojarzone w uzasadnionych klinicznie przypadkach, możliwość zastosowania u pacjenta jednoczasowej chemioterapii i radioterapii (RCHT);

5) leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe;

6) porada psychologa lub psychoonkologa;

7) porada stomijna;

8) porada żywieniowa.

Centrum obowiązane jest do podjęcia leczenia w terminie określonym w § 4a ust. 1a pkt. 3 rozporządzenia szpitalnego.

3.4Organizacja udzielania świadczeń w ramach monitorowania nowotworu jelita grubegoOrganizacja procesu monitorowania i spełnienie warunków jakościowych, zgodnie z przepisami określonymi w części 3 załącznika nr 3a do rozporządzenia szpitalnego i w lp. 57 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego oraz w załączniku nr 5 w lp. 27 do rozporządzenia ambulatoryjnego. W celu zapewnienia dostępu do realizacji świadczenia bliżej miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta, Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego współpracuje z innymi świadczeniodawcami realizującymi świadczenia z zakresu monitorowania leczenia.
3.5Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaChirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, gastroenterologia, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, radiologia i diagnostyka obrazowa, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna oraz pozostałe specjalności zgodnie ze wskazaniami.
3.6Finansowanie świadczeń w ramach diagnostyki nowotworu jelita grubegoŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

Określenia diagnostyki wstępnej i pogłębionej są zgodne z przepisami rozporządzenia ambulatoryjnego oraz zarządzenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W okresie pozostawania świadczeniobiorcy w trakcie realizacji diagnostyki nowotworu jelita grubego, NFZ nie finansuje u danego świadczeniodawcy innych świadczeń AOS zrealizowanych z powodu diagnostyki nowotworów jelita grubego.

Centrum zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

3.7Finansowanie świadczeń w ramach monitorowania nowotworu jelita grubegoŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

Monitorowanie po zakończonym leczeniu - przez okres do 5 lat z uwzględnieniem obowiązujących schematów prowadzenia procesu "follow-up", zgodnie z aktualnymi wytycznymi praktyki klinicznej

3.8Finansowanie świadczeń w ramach modułu leczenie nowotworu jelita grubegoŚwiadczenia rozliczane są zgodnie z katalogiem onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia.

Finansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki onkologicznej w module leczenie, realizowanych zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz preferencjami pacjenta obejmuje:

1) konsylium lekarskie, leczenie chirurgiczne, radioterapię, konsultację psychologiczną lub psychoonkologiczną, inne świadczenia związane z leczeniem nowotworu jelita grubego - rozliczane poprzez produkty z katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik 1on do zarządzenia;

2) świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi określonymi w katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne lub w katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, stanowiącym załącznik 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile miały one zastosowanie.

Leczenie należy podjąć w terminie określonym w § 4a ust. 1a pkt 3 rozporządzenia szpitalnego.

4.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
5.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną dotyczącą postępowania z chorymi z nowotworem jelita grubego.
6.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Świadczeniodawca oblicza wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32c ustawy o świadczeniach i spełnia lub dąży do spełnienia wyznaczonych wartości progowych wskaźników, jeśli zostały określone.

Stosowanie ustandaryzowanego pisemnego protokołu dotyczącego diagnostyki i postępowania terapeutycznego we wszystkich stadiach zaawansowania.

1 § 2 ust. 1 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 28/2022/DSOZ z dnia 10 marca 2022 r. (NFZ.2022.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2022 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 58/2022/DSOZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (NFZ.2022.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2022 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 28/2022/DSOZ z dnia 10 marca 2022 r. (NFZ.2022.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2022 r.
4 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 11/2023/DSOZ z dnia 17 stycznia 2023 r. (NFZ.2023.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2023 r.
5 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 11/2023/DSOZ z dnia 17 stycznia 2023 r. (NFZ.2023.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2023 r.
6 § 15 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 11/2023/DSOZ z dnia 17 stycznia 2023 r. (NFZ.2023.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2023 r.
7 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 11/2023/DSOZ z dnia 17 stycznia 2023 r. (NFZ.2023.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2023 r.
8 *oznaczenie grup o charakterze zabiegowym
9 § 17 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28/2022/DSOZ z dnia 10 marca 2022 r. (NFZ.2022.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2022 r.
10 Załącznik nr 1on:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 28/2022/DSOZ z dnia 10 marca 2022 r. (NFZ.2022.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2022 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lutego 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 58/2022/DSOZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (NFZ.2022.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 95/2022/DSOZ z dnia 27 lipca 2022 r. (NFZ.22.95) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2022 r., zob. § 2 zarządzenia zmieniającego.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 11/2023/DSOZ z dnia 17 stycznia 2023 r. (NFZ.2023.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 stycznia 2023 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 37/2023/DSOZ z dnia 17 lutego 2023 r. (NFZ.2023.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 2023 r., z tym, że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lutego 2023 r., z wyjątkiem lp. 65-67, lp. 87-88, lp. 147-149 oraz lp. 159-161 załącznika, które stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 4 stycznia 2023 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.

11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 58/2022/DSOZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (NFZ.2022.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2022 r.